Menu

Kunstforeningen

1826-02-24

Ophavsmand/nøgleperson

Kunstforeningens bestyrelse

Dokumentindhold

"Love for Kunstforeningen i Kjøbenhavn".

Transskription

(1)

Love
for
Kunstforeningen
i
Kjøbenhavn.

§1.
Om Øiemedet
Kunstforeningens Øiemed skal være at virke til de dannede Kunsters Tarv og at opvække og vedligeholde Interesse for samme hos Publikum.

§2.
Om Midlerne til sammes Opnaaelse
Disse skulle bestaae i:
a, bestemte ugentlige Sammenkomster mellem Kunstnere og Kunstens venner
b, hensigtsmæssigen indrettede Kunstudstillinger og
c, Understøttelser til gode Kunst Foretagendes Fremme

§3.
Om de ugentlige Sammenkomster
Gjenstanden for de ugentlige Sammenkomster skulle bestaae i:
a, Foredrag af Alt hvad der kan ansees at vedkomme Kunsten
b, Forevisning af passende Kunstfrembringelser og
c, Den Konversation, som foranlediges af Ovenanførte

§4.
Om Udstillingerne
I den sidste halve Deel af hvert Aar foranstalter For

(2)

eningen en offentlig Udstilling for Betaling, hvortil vælges saadanne Kunstgjenstande, som ansees passende og af en eller anden Aarsag ikke kunde komme paa det Kongelige Kunstacademies Udstilling.

§5.
Om Understøttelserne
Selskabet vil søge at understøtte gode Kunst Foretagendes Fremme, især:
1, Ved at realisere Kunstværker deels ved Lodtrækning iblandt Selskabets Medlemmer, deels ved Salg.
2, Ved passende Premiers Udsættelse
3, Ved at lette Udgivelsen af Kunst Skrivter, Kobbere og andet deslige

§6.
Om Medlemmerne.
Enhver endog udenbyes Boende, som attraaer at biedrage til Kunstforeningens Øiemed, kan blive Medlem af samme

§7.
Ikkun ved et Qvartals Begyndelse optages Medlemmer ordentligviis, dog kan herfra skee enkelte Undtagelser.

§8.
Enhver som ønsker at optages, proponeres af et af Medlemmerne, hvorefter Formanden ophænger hans Navn i Foreningens Locale 4 Uger førend Valget finder Sted, hvilket ordentligvis skeer i den sidste Maaned af hvert Qvartal.

§9.
Den første Aften han indfinder sig, efter Optagelsen, underskriver han et Exemplar af disse Love, som forbliver i Administrationens Værge og qvitterer for et ligelydende Exemplar, som han modtager, samt for saa mange Nummere, som han tegner sig for.

(3)

§10
Udmeldelsen skeer enten umiddelbart til Protocollen eller skrivtlig til Direkteuren.

§11.
Kunstforeningen vil lade sig det være magtpaaliggende ikke paa nogen Maade at være det Kongelige Kunst academie i Veien for dets Handlinger, men tværtimod paa alle Maader, søge at være det til Fordeel.

§12.
De Forretninger, som samtlige Medlemmer deeltage i ere:
A, At votere paa de Kunstarbeider, som bestemmes til Lodtrækning efter Administrationens Forslag.
b, At votere paa nye Medlemmers Optagelse.
c, At vælge Foreningens Embedsmænd, Administratorer og Revisorer.
d, At votere om Forandring, Ophævelse eller Forøgelse af disse Love.

§13.
Det aarlige Contingent er for hvert Nummer 8 Rb. rede Sølv, og desuden et Indskud af 4 Rb. rede Sølv, hvilket erlægges ved Indtrædelsen, hvorimod Contingentet betales forud i Begyndelsen af hvert Qvartal til Buddet, som derfor meddeeler Kassererens Qvittering.

§14.
Enhver kan erholde flere end et Nummer, uden at erlægge Forskud meere end een Gang, og har da i Forhold hertil Apparance til at vinde i Lodtrækning, m:m. Dog maa han have været eet Aar i Foreningen og have betalt sit eller sine Nummere, naar han vil vente at nyde godt af denne Apparance m:m.

§15.
Ønsker Nogen, der ikke har været eet Aar i Foreningen, desuagtet at deeltage i ovennævnte Fordeel eller midt i Aarets Løb at besidde flere Nummere, end dem han alt har, for dermed at forøge sin Apparance, eller

(4)

biedrage virksommere til Øiemedets middelbare Opnaaelse, da kan saadant skee, naar han erlægger et heelt Aars Contingent for hver af de Nummere han ønsker.

§16.
Et 10 Aars Contingent paa engang, regnet fra den Tid, da Summen virkelig indbetales, forskaffer Giveren et Medlems Ret for bestandig, indtil han mælder sig ud, eller paa anden Maade maa ophøre at være Medlem af Foreningen.

§17.
Erlægger nogen et 10 Aars Contingent for flere end et Nummer, da erholder han for bestandig, i Forhold til Antallet af Nummerne, som han har betalt for, de Medlemmerne tilkommende Fordeele.

§18
Den, der betaler for flere, end eet Nummer, enten qvartaliter eller for 10 Aar paa engang, har kun Stemmeret som enkelt Medlem, men nyder derimod alle øvrige Rettigheder i Forhold til Antallet af sine Nummere.

§19.
Besøgende Medlemmer ere saadanne, som i kortere Tid opholde sig heri Byen og ønsker at deeltage i de ugentlige Sammenkomster. De henvende sig til et af Medlemmerne, som indfører dem, og de have frie Adgang til bemeldte Sammenkomster i een Maaned, efter den Tid betales 1 Rb. rede Sølv maanedlig.

§20.
Efter Administrationens Forslag og Votering af Medlemmerne, kunne unge talentfulde Kunstnere forundes frie Adgang til Foreningens ugentlige Sammenkomster for eet Aar, og denne frie Adgang efter dettes Forløb atter forøges. Det er en Selvfølge, at denne Adgang ikke giver Medlemmernes andre Rettigheder.

§21.
Om Bestyrelsen
Bestyrelsen af Foreningen er overdraget en Administra

(5)

tion, som bør bestaae af dobbelt saa mange Kunstnere som Ikke-Kunstnere, og hvis Antal ei maa overstige 6, samt desuden 3 Embedsmænd, nemlig: en Formand, en Secretair og en Kasserer.

§22.
Aarligen afgaaer en Trediedeel af Administrationen. I de Fratrædendes Sted vælges, et Qvartal forud, andre blandt de, af Administrationen navngivne Personer, hvis Antal bør være engang saa stort som de Fratrædendes, disse derunder indbefattede.

§23.
Den Valgte maa strax, ifald han er nærværende erklære til Protocollen om han modtager Valget eller ei. Er han fraværende, da underretter Secretairen ham om Valget, og han er da pligtig, inden 8 Dage, skrivtlig at erklære sig Formanden desangaaende. I modsat Tilfælde antages han, ikke at ville modtage Valget.

§24.
Antages ikke Valget, da tilkommer Administrator Pladsen den, der havde de næst fleste Stemmer, og det samme bliver da at iagttage, som er anført i forestaaende §.

§25
Saaledes forholdes med samtlige, paa Valg værende Medlemmer, om saadant giøres fornødent, og kun i Tilfælde af, at alle disse have undslaaet sig for at modtage den vacante Plads, skrides til et nyt Valg af Foreningens samtlige Medlemmer i en extraordinair Generalforsamling, paa samme Maade, som ovenfor er bestemt.

§26.
Naar en Administrator i længere Tid er forhindret i at fungere som saadan, da træder den, der ved sidste Valg havde næst fleste Stemmer i hans Sted, saa længe Forhindringen vedvarer.

(6)

§27.
Udebliver en Administrator 3de Gange efter hinanden uden forud at have anmeldt det til Formanden, da ansees han som den, der ei har Tid eller Leilighed at deeltage i Forretningerne, og han træder da igjen blandt Medlemmernes Tal, hvorimod Supleanten træder i hans Sted.

§28.
Til [? Oekonomie] og [? Inspections] samt andre deslige Forretninger, vælger Administrationen Medhjælpere blandt samtlige Medlemmer, forsaavidt den ikke kan overkomme samme. Administrationen er Decisor for Foreningens samtlige Regnskaber, uden at Embedsmændene deri have nogen Deel.

§29.
Embedsmændene have først Sæde og Underskrivt dernæst Administratorerne efter deres Ancienitet. Stemningen skeer fra enden op ad, og ved Stemmelighed giør Formanden Udslaget.

§30.
Administratorerne ere pligtige at erklære sig skrivtlig over de Sager, hvortil de opfordres af Formanden. Denne Erklæring kan overleveres ham forseglet førend det første Administrations Møde, hvor den da aabnes. Det staaer Enhver frit for at tilbagefordre sin skrivtlige Erklæring, saalænge samme ei er bleven oplæst.

§31.
Forslag til Forandring, Ophævelse eller deslige ved Lovene, Instruxerne og øvrige lignende Regler fremsættes ved hvert Aars Slutning til endelig Afgiørelse. Finder Formanden det derimod nødvendigt at undersøge og tage endelig Beslutning i deslige Sager førend denne Tid, da skal ovennævnte Bestemmelse ei heri være til Hinder, dog maa sligt ei skee uden at Sagen har været debateret een Maaned i Forveien i Admini

(7)

strations Mødet, førend den endelige Beslutning tages i Generalforsamlingen.

§32.
Ingen kan komme paa Valg til noget af Foreningens Embeder, uden umiddelbart forud at have været Administrator i eet Aar. De afgaaende Embedsmænd kunne ogsaa vælges paa nye.

§33.
Ved Valget af Embedsmændene og ved Udførelsen af Forretningerne i deres Fraværelse forholdes saaledes som foran en bestemt angaaende Administratorerne.

§34.
Enhver Embedsmand forbliver eet Aar i Embedet.

§35
Embedsmændenes Pligter bestemmes nøiere i specielle af Administrationen forfattede Instruxer. Et Exemplar af hver Instrux underskrives af vedkommende Embedsmænd, der tillige qvitterer for Modtagelsen af et ligelydende. Disse saaledes underskrevne Instruxer saavelsom andre deslige Documenter, forblive i den ældste Administrators Værge.

§36.
Embedsmændene have, saalænge de fungere som saadanne [??] Fritagelse for Betaling af eet Nummer i Foreningen eller for enkelt Contingent.

§37.
Om Møderne og Forsamlingerne
Foruden de i 2den § bestemte ugentlige Sammenkomster har Foreningen til Forretningernes Afgiørelse: Administrations Møder og General Forsamlinger; de første holdes saa ofte Forretningerne udkræve det, de sidste ordentligviis i Slutningen af hvert Qvartal, og ellers naar Administrationen finder det fornødent.

(8)

§38
Samtlige Møder tilsiges af Formanden og i det mindste 2 Dage forud.

§39.
Sagerne afgiøres med simpel Pluralitet, kun ved Formandens Valg og ved Forandring i Lovene fordres 2/3 af de afgivne Stemmer. Stemmeligheder ophæves ved Formanden. De Udeblivende ansees at samtykke i de Tilstædeværendes Beslutning; med mindre de sende deres skrivtlige Meening.

§40.
I Sager som angaae eller berører enkelte af Administratorerne eller Medlemmerne, afholde disse sig fra at votere og forlade Forsamlingen saalænge Sagen staaer paa.

§41.
I Administrations Møderne kan intet afgiøres uden 2/3 af samtlige Administratorer ere tilstæde.

§42.
Om Foreningens Eiendomme
Enhver passende Gave modtages med Taknemmelighed og vil tilligemed Giverens navn, om saadant ikke udtrykkeligt frabedes, [? vorde] bekjendtgiort.

§43
Alle de Ting som Kunstforeningen besidder, være sig Penge, Kunstsager, Bøger, Inventarium, eller hvad Navn samme maatte have, forbliver Foreningens ugjenkaldelig Eiendom, saa at hverken de forhenværende eller daværende Medlemmer eller Andre nogen sinde, om end Kunstforeningen, skulde blive ophævet, skal kunne have mindste Ret til at vindicere eller disponere over samme, anderledes end herefter findes bestemt.

§44.
Da Foreningens samtlige Eiendeele under ingen Omstændighed maa fravendes det antagne Øiemed

(9)

saa bliver det hermed bestemt som uforanderlig Regel at hvis Foreningen nogensinde skulde [? vorde] ophævet, da tilfalde alle dens Eiendeele det Kongelige Kunst Academie i Kjøbenhavn, imod at dette overtager de Forpligtigelser, som med Ophævelsen mueliger maatte hvile på Samme. Dog forholdes med de Deele af Eiendommen, der med Gave ere komne til Foreningen ganske efter Giverens erklærede Villie paa den Tid Gaven fandt Sted.

§45.
Kunstforeningen skal ansees at være ophævet, saa at forestaaende § bliver at iværksætte, naar den i eet heelt Aar, har været saa aldeeles uvirksom, at ikke det allermindste er foretaget, som kunde ansees for at høre til dens Virkekreds eller til at opnaae Øiemedet.

Den præliminaire Kunst-Foreningen, den 24 Februar 1826
1, Fick. 2, Hetsch. 3, Hoyen. 4, Eckersberg. 5, Thiele. 6, Lund. 7, Thomsen. 8, Klingberg. 9, Bræstrup. 10, Møller. 11, Spengler.

in fidem
Fick

(10)

Læst af
12 [??] Clausen
13 Wallick
14 J.L. Jensen
15 Garlieb
16 J.C. Kall
17 [? Kolderup Rosenvinge]
18 [? Riis]
19 NB Krossing
20 [??] [??]risch
21 P.E. Müller
22 C.D. Gebauer
23 C.A. Jensen
24 Albert Jacobson
25 O. Bagge
26 [??] Muhle
27 [????]
28 Nathanson
29 [Overstreget: [????]] død
30 [????]

Fakta

Love

Dansk