Menu

Kunstforeningen

1892

Dokumentindhold

"Bestyrelsens Forhandlingsprotokol fra 3 Maj 1891 til 4 Sept. 1895", side 7-26, år 1892.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger (i København og provinserne) løbende.
Side 7: Den årlige bortlodning.
Side 8: Der vælges ny bestyrelse.
Side 12-13: Valg af gevinster.
Side 19-20: Bestyrelsens forslag om at udstede en prisopgave over en pengeseddel diskuteres. Forslaget vedtages efter en afstemning - endda med en højere pris end først foreslået.
Side 20-21: Det vedtages at foretage en ændring i lovene ang. foreningens samling af originale håndtegninger, således at kun kunstnere, hvis værker indkøbes til en pris over 200 kr., forpligtes til at levere en tegning til samlingen.
Side 25: Der planlægges en udstilling med de indsendte tegninger til prisopgaven over en pengeseddel. [Udstillingen afholdes 8. december 1892.]
Side 26: Arkitekt Thorvald Bindesbøll vinder ovennævnte prisopgave.

Transskription

(7)

Den 21 Januar 1892 afholdtes Generalforsamling. Formanden meddelte, at der i Lykkehjulet var nedlagt Numre og at der deraf vilde blive udtrukne 36 Numre. Gevinsterne tilfaldt følgende Medlemmer
Løbe Nr., Lod Nr.
1, 1273, Bankbestyrer Hvith, Kolding.
2, 713, Grosserer P.F. Nielsen
3, 203, Vexelmægler C. [? Neegen]
4, 1606, Godseier P.B. Scavenius
5, 438, Professor H. Hirschsprung
6, 901, Maler Georg Seligmann
7, 1164, Boghandler Edelmann, Horsens
8, 176, Maler R. Christiansen
9, 1415, Frue J. Lüsberg, Aarhus
10, 1364, Sveriges Allmänna Konstförening, Stockholm
11, 1230, Proprietær J. Holm, Ellingegaard
12, 757, Grosserer H.C. Petersen
13, 576, Grosserer Harry Levin
14, 1125, Sekretær Cornillon, Edinburgh
15, 441, Frue Emma Harboe
16, 459, Kgl. Skuespiller P.V. Jerndorff
17, 1610, Grevinde Schulin Zeuthen, Tølløse
18, 1758, Boghandler Jensen Aarhus
19, 555, Proprietær [????] Kogsbølle
20, 132, Maler H.O. Brasen
21, 581, Criminalrets[??] A. Lütken
22, 1645, Grosserer C. Schmidt, Aalborg
23, 184, Grosserer Emil Christensen
24, 20, Marinemaler Vilh. Arnesen
25, 456, Grosserer C.J. Jespersen
26, 345, Frøken K. Hansen
27, 121, Manufacturhandler Thorvald Berg
28, 673, Candidat Max Müller
29, 1462, Justitsraad A. Meyer, Aarhus
30, 1249, M. Hjardemaal, Vinderupgård
31, 1294, Sagfører Chr. Horsens
32, 493, Etatsraad P.F. Koch
33, 1535, Apotheker A. Paludan Møller
34, 1621, Em. L. Salomon Rio Janeiro
35, 1201, Fabrikant J. Goldschmidt
36, 1568, Lehnsgreve A.F. Rantzau, Rosenvold

(8)

Derefter foretoges Valg af Medlemmer til Bestyrelsen. Formanden meddelte at Maler Jerndorff ikke ønskede Gjenvalg, da hans Virksomhed medførte at han ofte var bortreist. Formanden udtalte at Bestyrelsen meget beklagede at skulle [????] paa denne dygtige Kunstner og elskværdige Personlighed.
Bankkasserer Simmelkjær og Maler Joachim Skovgaard gjenvalgtes med resp. 45 og 44 Stemmer og Maler Otto Haslund valgtes med 37 Stemmer, Revisor og Decisor gjenvalgtes.
Derefter foretoges Valg af Supleanter.
Boghandler G. Philipsen og Kunsthandler P. Magnussen gjenvalgtes med 35 St. Maler Frantz Swartz gjenvalgtes med 33 St og Maler Aug. Jerndorff valgtes med 21 St.
Generalforsamlingen hævet.
V. Hoskiær, Oscar A. Wandel

Bestyrelsesmøde d. 28 Januar 1892.
Fraværende var Simmelkjær, som havde meldt Forfald.
Hoskiær, Simmelkjær og Wandel gjenvalget som Formand, Næstformand og Sekretær.
Sekretæren fremførte en anonym Forespørgsel om Kunstforeningen vilde være villig til at foranstalte en Udstilling af Svensk Kunst, det vedtoges at stille sig imødekommende overfor Sagen og Sekretæren

(9)

bemyndigedes til at træde i nærmere Underhandling med Vedkommende for derefter senere at forelægge Bestyrelsen Sagen.
Maler Niels Skovgaard havde indsendt et Billede Svensk Landskab, med Forespørgsel om Kjøb til Pris Kr. 300 saaledes at 200 Kr anvendtes som Kontingent som livsvarigt Medlem og 100 Kr. udbetaltes ham. Kjøbet vedtoges paa disse Betingelser, og Maleriet bestemtes til Bortlodning for 1892.
Det vedtoges at tilstaa Tjener Mogensen et Lønningstillæg af 10 Kr. pr. Maaned, saaledes at hans Løn blev 40 Kr. pr. Maaned i 8 Mdr af Aaret.
Cand.jur. H. Chr. Christensen havde indsendt som Gave 1 Expl. af Chr. Krohgs ”Kunstnere”. Det vedtoget at modtage Gaven og overdroges det Sekretæren at sende Giveren en Tak.
Hertz foreslog at kjøbe et Studie af afdøde Maler Skovgaard, men da man mente at maatte kunne finde et bedre Studie end det foreslaaede, udsattes Sagen.
Hertz foreslog at udsætte en Præmie for Levering af en Tegning til Pengeseddel, der viste sig Stemning for dette Forslag, men Formanden fremhævede, at der foruden de kunstneriske var ogsaa praktiske Hensyn, man maatte vide hvilke Forordninger der i teknisk Henseende stilledes til et saadant Udkast, og han formante, at Kunstforeningen ikke burde præmiere et Udkast, som ikke kunde faa nogen praktisk Betydning.

(10)

Fra andre Sider blev gjort gjældende, at Kunstforeningen godt kunde præmiere det reent Kunstneriske. Det vedtoges at indhente forskjellige oplysninger og da senere komme tilbage paa Sagen.
V. Hoskiær, Oscar A. Wandel

Bestyrelsesmøde d. 7 Februar 1892.
Fraværende var Skovgaard.
Fra Maler Anton Thiele forelaa Tilbud af et Maleri ”Skovinteriør ved Bromølleskov September Formiddag” til Pris Kr. 350 – mod at Kr. 200 anvendtes som Kontingent som livsvarigt Medlem og Kr. 150 betaltes ham. Tilbuddet antoges.
Det vedtoges at kjøbe til Studiesamlingen.
Carl Thomsen Et [????] i sit Studieværelse (Tegning) til Pris Kr. 100
og vedtoges det at kjøbe til Bortlodningen
Albert Gottschalck. Alle med Kronborg Pris Kr. 100
V. Hoskiær, Oscar A. Wandel

(11)

Bestyrelsesmøde d. 21 Februar 1892
Fraværende var Skovgaard.
Det vedtoges at fortsætte Generalforsamlingen til d 17. Marts.
Sekretæren fremlagde et Brev fra Maler Richard Berg, som Ordfører for ”Kunstnerforbundet i Stockholm” med Forespørgsel om Kunstforeningen vil tage imod en Udstilling Efteraaret 1892. Det vedtoges at acceptere dette Forslag og bemyndigedes Sekretæren til at afslutte Betingelserne.
Det vedtoges at tillade Eleverne ved Krøyers Malerskole fri Adgang til Udstillingerne.
V. Hoskiær, Oscar A. Wandel

(12-13)

Valget d. 21 Februar 1892 af de vundne Gunstgjenstande
No, Lod No, Vinderen, ved, Kunstneren, Kunstgjenstanden
1, 1273, Bankbestyrer Hvith, Kolding. Selv. V. Kyhn, Sommereftermiddag Motivet fra Rørvig
2, 713, Grosserer P.F. Nielsen. =. Hans Friis, I Skumringen ved Vintertid.
3, 203, Vexelmægler C. [? Neegen] =. M. Therkildsen, Fra Græsmarken.
4, 1606, Godseier P.B. Scavenius. Carl Scavenius. Julius Paulsen, I Sovekammeret.
5, 438, Professor H. Hirschsprung. Selv. Johan Rohde, Graaveir Ribe.
6, 901, Maler Georg Seligmann. =. Fritz Syberg, Aften og Erotik.
7, 1164, Boghandler Edelmann, Horsens. Boghandler C. Reitzel. Gotfred Christensen, Under Nonnebakken.
8, 176, Maler R. Christiansen. Selv. Viggo Pedersen, Jydsk Landskab Bygeluft.
9, 1415, Frue J. Lüsberg, Aarhus. [????] Lüsberg. J.U. Bredsdorff, Motiv fra Kajerød.
10, 1364, Sveriges Allmänna Konstförening, Stockholm. Bestyrelsen. Niels Skovgaard, Græsk Landskab.
11, 1230, Proprietær J. Holm, Ellingegaard. do. Anton Thiele, Aaparti ved Bromølleskov September Aften.
12, 757, Grosserer H.C. Petersen. Selv. Pauline Thomsen, Regnveir Alling Præstegaard.
13, 576, Grosserer Harry Levin. ved P. Levin. A. Wilde, Ved Badehusene.
14, 1125, Sekretær Cornillon, Edinburgh. Ei mødt, Bestyrelsen. Elise Constantin Hansen, Fra en Æblehave.
15, 441, Frue Emma Harboe. Selv. Marie Luplau, Bag et Bondehus.
16, 459, Kgl. Skuespiller P.V. Jerndorff. =. Pauline Thomsen, I Høstens Tid fra Nygaarde.
17, 1610, Grevinde Schulin Zeuthen, Tølløse. Frøken [????]. Thorolf Pedersen, Marine Graaveir.
18, 1758, Boghandler Jensen Aarhus. Selv. J. Schlichtkrull, Morgensnuere.
19, 555, Proprietær [????] Kogsbølle. =. V. Irminger, Heste rides hjem.
20, 132, Maler H.O. Brasen. =. Fritz Syberg, Skyfri Efteraarsdag.
21, 581, Criminalrets[??] A. Lütken. =. Mourier-Petersen, Jydsk Landskab, October.
22, 1645, Grosserer C. Schmidt, Aalborg. ved Grosserer Cohen. Peter Hansen, Humleplukning (Skitzze).

(14-15)

23, 184, Grosserer Emil Christensen. Selv. H.A. Brendekilde, Landskab fra Sydsjælland.
24, 20, Marinemaler Vilh. Arnesen. =. Gabriel Jensen, En Deel af en gammel Bondegaard (Solskin).
25, 456, Grosserer C.J. Jespersen. =. Otto P. Balle, Efteraarsaaning (Tegning).
26, 345, Frøken K. Hansen. =. Karl Schou, Drivhusinteriør.
27, 121, Manufacturhandler Thorvald Berg. =. Viggo Pedersen, Kold og blæsende Novemberdag (Akvarel).
28, 673, Candidat [? Max] Müller. =. Suzette Skovgaard, Efter Regn.
29, 1462, Justitsraad A. Meyer, Aarhus. Ernst Meyer. Paul Bloch, En Tegning.
30, 1249, M. Hjardemaal, Vinderupgård. ved P. Hjardemaal. V. Jastrau, Syende Kone.
31, 1294, Sagfører Chr. [????] Horsens. Jul Hertz. Elise Constantin Hansen, En cheramisk [? Skoul].
32, 493, Etatsraad P.F. Koch. [????] Getner. Bürger, Stik efter Palma Vecchio.
33, 1535, Apotheker A. Paludan Møller. Grosserer Nielsen. Peter Hansen, Landskab med Køer (Akvarel).
34, 1621, Em. L. Salomon Rio Janeiro. Frøken [????]. [????], Stik efter P.P. Rubens.
35, 1201, Fabrikant J. Goldschmidt. Selv. Do, Do. Do.
36, 1568, Lehnsgreve A.F. Rantzau, Rosenvold. Johannes [overstreget: [? Plato]]. Johannes [? Plato]. Do. A von [????].
V. Hoskiær, Oscar A. Wandel.

(16)

Bestyrelsesmøde d. 25 Februar 1892.
Det vedtoges at fastsætte følgende Dagsorden til Generalforsamlingen d 17 Marts.
Meddelelse om Virksomheden i 1891 og Fremlæggelse af Forslag til Virksomhedsplanen for 1892.

Virksomhedsplanen for 1892.
A. Til honorar for Foredrag kan anvendes Kr. 500.
B. Til Indkjøb af Studier eller Skitzer som forblive Foreningens Eiendom 800.
Til Fotografier eller Fotogravurer 300.
C. Til et Medlemsblad 2000.
D. Præmier for Tegning til en Pengeseddel 300.
E. Resten af Indtægten efter Fradrag af Administrationsudgifter og andre Udgifter, anvendes 1/15 Deel af det til Montering af Foreningens nye Lokale af Kapital Konto forbrugte Beløb Kr 6000 kan anvendes paa sædvanlig Maade til Indkjøb af Kunstværker til Fordeling blandt Medlemmerne.
Foreningens indtægter og Udgifter antages derefter at stille sig saaledes for 1892.

Indtægt.
Saldo fra 1891. Kr. 1852,39.
Kongehusets Bidrag 366.
Kontingent Indenbyes 14.400.
Udenbyes 5,500.
Renter 321,61.
Kr. 22.350.

Husleie Kr 3.300.
Administrationsudgifter, Bøger, Tryk etc. 4.500.
Restitution af den til Montering forbrugte Kapital 400.
Pension til Lund 500.
Fremmøde [????] 50.
Efter Plou A. 500.
B. 1.100.
C. 2.000.
D. 300.
E. 9.700.
Kr. 22.350.

(17)

Fra Sveriges Allmäna Konstförening var modtaget den af Foreningen ved Lodtrækning d. 22 December 1891 vundne Gevinst (Valgt af Sveriges Allmäna Konstförenings Bestyrelse).
V. Akerman Madonna. Relief i Gips. (Værdi Kr. 300)
Det vedtoges, at dette Kunstværk skal anvendes ved Gevinstfordelingen blandt Medlemmerne for 1892.
V. Hoskiær, Oscar A. Wandel.

Bestyrelsesmøde d. 2 Marts 1892.
Fraværende var Viggo Johansen.
Fra Tandlægge A. B[??] var indsendt følgende Forslag:
“Lovenes §2. Stykke b. Slutningen foreslaas ændret saaledes, at Sætningen kommer til at lyde: Af de Kunstgjendstande, der erhverves for Foreningen skal Kunstnerne paa Bestyrelsens Forlangelse levere en Gjengivelse til Opbevaring i Kunstforeningens Samling. Om denne skal være et Fotografi eller en af Kunstneren selv udført Tegning eller Radering afgiver Bestyrelsen ved indkjøbet.”
Det vedtoges, at dette Forslag skulde forelægges til d. 17 Marts indkaldte Generalforsamling og enedes man om foreløbig at afvente Forslagsstillerens Motivering af Forslaget, ligesom man enedes om, hvis Ændringsforslag skulde fremkomme gaaende ud paa at Gjengivelser af kjøbte Kunstværker heelt skulde bortfalde, da at modsætte sig saadanne, medens

(18)

Bestyrelsen, hvis det blev nødvendigt skulde acceptere eller selv fremkomme med et Ændringsforslag, gaaende ud paa, at Kunstnerne ere forpligtige til at levere en Gjengivelse, naar Kjøbesummen for Kunstværket andrager Kr. 200 og derved medens denne Forpligtelse bortfaldt, naar Kjøbesummen er under Kr. 200.
Fra Inspektør V. Jastrau forelaa en Anmodning om en Gageforhøjelse, da Motiveringe ikke fandtes heldig, besluttedes det ikke at bevillige denne og overdrages det Sekretæren, som Svar at anmode Inspektør Jastrau om at tage Ansøgningen tilbage (hvilket denne indgik paa).
Fra Eleverne paa P.S. Krøyers Skole forelaa Ansøgning om fri Adgang til Udstillingerne som bevilligedes.
Det vedtoges i Løbet af Marts Maaned at indsende en Anmodning til Udstillings Komiteen paa Charlottenborg om Adgang til Udstillingen forinden dennes Aabning for Publikum.
V. Hoskiær, Oscar A. Wandel.

Generalforsamling d. 17 Marts 1892.
Af Bestyrelsens Medlemmer vare fraværende Haslund og Johansen, som Begge havde meldt Forfald.
Til Dirigent valgtes Overretssagfører Holger Paludan.
Formanden gaa Beretning om Virksomheden i 1891

(19)

og fremlagde derefter Virksomhedsplanen for 1892 og motiverede Bestyrelsens Grunde til Forslaget om Præmie til en Pengeseddel. Rodemester Lund var død efter Planens affattelse og denne Udgiftspost vil altsaa fremtidig bortfalde. Lunds Enke havde indsendt Andragende om en Pension, men Bestyrelsen fandt ingen Anledning til at støtte dette.
Vexelmægler Henriques beklager det Forholdsvis lille Beløb, som bliver tilovers til indkjøb til Bortlodningen, Foreningens vigtigste Opgave. Saameget mere forundrer det ham at finde Forslaget til en Præmie til en Pengeseddel, hans undren ikke hvad denne Sag vedkommer Kunstforeningen og foreslaar at stryge denne Post. Administrationsudgifterne ere meget store, men de hidrøre vel fra de store Udstillinger, for hvilke han i øvrigt vil sige Bestyrelsen en varm Tak, da de ere interessante og velvalgte i han imod Medlemsblad og Medlemsliste.
Formanden fastholder at Præmien til en Pengeseddel har sin Betydning, selv om man i Øieblikket ikke kan paavise et practisk Resultat. Medlemslisten er sat under Arbeide ifølge et paa forrige Generalforsamling derom udtalt Ønske. Medlemsbladet kan ikke betragtes som en Administrationsudgift men maa snarere henregnes under indkjøbene.
Vexelmægler Henriques Nationalbanken vil næppe tage Hensyn til den præmierede Kunstner, men vil holde paa sin egen Kunstner.
Xylograf Hendriksen kan paa en vis Maade dele nogle af Henriques’ Betragtninger, men lægger dog saa megen Vægt paa Opnaaelsen af at faa

(20)

en smuk Pengeseddel, at han vil stemme for Bestyrelsens Forslag, og vil endog foreslaa at forhøie Summen fra 300 Kr. til 500 Kr. saaledes at det staar Bestyrelsen frit at anvende Summen enten til en eller flere Præmier. Medlemsbladet er Foreningens saarbare Punkt, det vilde interessere ham at faa at vide, hvorledes Bestyrelsen iaar stillede sig til denne Sag, om den ikke til Fremstillingen af Medlemsbladet vilde benytte nye Reproduktionsmidler.
Formanden fremhæver, at Bestyrelsen handler efter Lovene, naar den opstiller Præmier. Det er umuligt nu at sige noget Bestemt om Medlemsbladet, Bestyrelsen skal gjøre sit Bedste, muligen at det ikke lykkes at finde noget Passende iaar.
Ved Afstemningen forkastedes Henriques’ Forslag om at stryge Præmien til en Pengeseddel med 25 Stemmer mod 14 Stemmer, hvorimod Xylograf Hendriksens Forslag om at forhøie Summen til Kr. 500 vedtoges med 24 Stemmer imod 13 Stemmer.
Virksomhedsplanen med denne Ændring vedtoges derefter enstemmigt.
Tandlæge B[??] havde foretaget en Ændring i sit Forslag med en Pris-Grænse af Kr. 200 – og udtalte sine Anskuelser om det Mangelfulde ved Samlingen af Tegninger og ønskede Fotografier mere anvendt.
Maler Viggo Pedersen fremhævede at det ofte for Kunstnerne var meget besværligt at levere en god Tegning.

(21)

Formanden fremhævede under Discussionen, at Bestyrelsen indtog et concervativt Standpunkt, man kunde ikke saa let bryde med Traditionen, som havde 25 Aars Hævd.
Tandlæge B[??] tog sit Forslag tilbage og derefter vedtoges enstemmigt et af Bestyrelsen stillet Forslag gaaende ud paa, at Lovenes §2 Stykke b. skulde lyde
b) Anskaffelse af Kunstværker til Fordeling blandt Medlemmerne; i Reglen finder denne Sted ved Indkjøb paa Kunstakademiets aarlige Udstilling eller ved Tilbud fra Kunstnerne. Af de Kunstgenstande, der erhverves for Foreningen og hvis Pris overstiger 200. Kroner, forpligtes Kunstnerne til at levere en af dem selv udført Tegning eller Radering til Opbevaring i Kunstforeningens Samling.
Generalforsamlingen hævet
V. Hoskiær, Oscar A. Wandel.

I et umiddelbart efter Generalforsamlingen afholdt Bestyrelsesmøde vedtoges det, at Inspektør V. Jastraus Gage fra 1 April 1892 at regne skal være 60 Kr per Md. Samtidig stilles den Betingelse, at Inspektør Jastrau kun kan opsige sin Plads med 3 Maaneders Varsel til en 1 [? ”Mai”]
V. Hoskiær, Oscar A. Wandel.

(22)

Bestyrelsesmøde d. 25 Marts 1892. Paa den frie Udstilling.
Fraværende var Haslund, som havde meldt Forfald.
Det vedtoges at kjøbe til Bortlodning for Aaret
Th. Philipsen, En Allé, Kr. 800
Johan Rohde, Jydsk Landskab, 400
Julius Paulsen, Bakker ved Lynæs, 300
Georg Seligmann, I Borreby Slotshave, 300
V. Hoskiær, Oscar A. Wandel.

Bestyrelsesmøde d. 30 Marts 1892. paa Charlottenborg
Det vedtoges at kjøbe til Bortlodning for Aaret.
Michael Ancher, Fiskerne ved Stranden Aftensol, Kr. 2.000
Carl Thomsen, Weyse i det Tuteinske Hus, 1.200
R. Christiansen, Landskab med Køer, Motiv fra Viborg Egnen, 350
Harald Foss, Taaget Morgen. Veilefjord, 250
Carl Holsøe, Klostergang i Helsingør, 150
Th. Bindesbøll, En Krukke, 100
V. Hoskiær, Oscar A. Wandel.

(23)

Bestyrelsesmøde d. 1 Mai 1892.
Fraværende var Haslund, som havde meldt Forfald, og i hans Sted mødte Herr Frantz Schwartz.
Det vedtoges at kjøbe til Foreningens Studiesamling.
J. Exner, Stue med den nye Pige, Kr. 400.
og til Bortlodning for indeværende Aar
Frode Eskesen, Kr. 100
Endvidere kjøbtes til Bortlodningen.
paa Charlottenborg.
L.A. Ring, Landsbygade, Kr. 500.
paa Betingelse at 200 Kr. anvendes som Kontingent som livsvarigt Medlem.
J.U. Bredsdorff, Solskin i Marts. Motiv fra Rude Skov, 120.
V. Irminger, En gammel Kone fra Refsnæs, 400.
og paa Den Frie Udstilling.
Niels Bierre. Fra Landsbykirkes Vaabenhus, Kr. 400
Kristian Zahrtmann, Badehuse, 300
Agnes Slott-Møller, Jydsk Fjordlandskab, 400.
V. Hoskiær, Oscar A. Wandel.

Fra Herr Cand H. Chr. Christensen forelaa Brev med Tilbud af en decoreret Krukke af Th. Bindesbøll til Foreningens Samling. Det vedtoges at modtage den og at sende Giveren en Tak.
V. Hoskiær, Oscar A. Wandel.

(24)

Bestyrelsesmøde d. 22 September 1891.
Fraværende vare Johansen, Haslund og Skovgaard.
Sekretæren meddelte at han havde indledet Underhandlinger med d’Herrer Winkel og Magnussen om Kjøb af 100 Expl. af en Radering af Niss til en Pris af Kr. 600, paa Betingelse af – Approbation naar det første Prøvetryk foreligger – Raderingen, hvoraf der kun maa trykkes 200 Expl., maa ikke udstilles eller forhandles forinden Kunstforeningens Bortlodning i Januar 1893 har fundet Sted. Sagen vedtoges som den forelaa.
Det vedtoges at acceptere et Tilbud fra Brygger Carl Jacobsen om, at det ham tilhørende Maleri af P.S. Krøyer ”Den franske Komiteé” og eventuelt andre Malerier foreløbig ophænges i Foreningens Lokale.
V. Hoskiær, Oscar A. Wandel.

Bestyrelsesmøde d. 24 Septb. 1892.
Lokale paa Vesterbro.
Fraværende var Haslund.
Der fandtes ingen Anledning til Indkjøb af de udstillede Kunstværker (Høstudstillingen).
Det vedtoges at tilstaa Schønheyder Møller en mindre Udstilling i Januar/Februar.
Schønheyder Møller
V. Hoskiær, Oscar A. Wandel.

(25)

Bestyrelsesmøde d. 25 October 1892.
Fraværende var Simmelkjær, som havde meldt Forfald.
Det vedtoges at lægge følgende Plan for Udstillinger
fra 20/4 November – 6 December, Raderinger (Hertz)
8 December 20/7, Tegninger til Pengeseddel, [????] og Tegninger af Bissen, Malerier af Bendtz.
29 December – c. 20 Februar, Indkøbte Kunstgjenstande (Haslund og Johansen)
5. Januar – 16 Januar, Malerier af Ring (Wandel)
19, Schønheyder Møller (do)
Det vedtoges, at anmode Herr Karl Madsen om at holde et Foredrag i Januar, samt at lade trykke 3000 Expl. af Fortegnelsen over Medlemmer.
V. Hoskiær, Oscar A. Wandel.

Bestyrelsesmøde d. 30 November 1892.
Fraværende var Simmelkjær, som havde meldt Forfald.
Det vedtoges at give Eleverne paa Kristian Zahrtmanns og Viggo Johansens Malerskoler fri Adgang til Saisonens Udstillinger.
Det vedtoges at kjøbe til Bortlodningen for Aaret.
Gabriel Jensen, Aftenstemning, Kr. 150
Augusta Dohlmann, [? Bengalensis], 150
Chr. Blache, Sundet udfor Snekkersten, Akvarel, 125
Søren Lund, Foraarsdag i en Bondegaard, 100
Christian Clausen, Studiehoved, 100

(26)

Aug. Jerndorff, Sommereftermiddag ved en lille Dam i Søndermarken, Kr. 250
J.U. Bredsdorff, Efteraarsstemning Motiv fra Djævlebakken ved Munkebjerg, 100.
V. Hoskiær, Oscar A. Wandel.

Bestyrelsesmøde d. 13 December 1892.
Det vedtoges ved Præmieringen af Concurrence-Tegningerne til en Pengeseddel at give den [????] [? ”Essay”] indsendte Tegning Præmie med Kr. 500. Ved Konvoluttens Aabning viste Kunstneren sig at være Herr Arkitekt Th. Bindesbøll.
Af tre af Maler Viggo Pedersen tilbudte Billeder vedtoges det kjøbe til Bortlodningen
Aftensol paa Bondegaard, Kr. 200.
Det vedtoges at fastsætte den snarlige Generalforsamling til Mandag d. 19 Januar Kl. 7.
V. Hoskiær, Oscar A. Wandel.