Menu

Kunstforeningen

1911

Dokumentindhold

"Forhandlings-Protokol for Kunstforeningen. Begyndt 22 Februar 1906. Sluttet 29 Marts 1916." side 79-92, år 1911.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger løbende.
Side 80: Den årlige bortlodning.
Side 80-82: Det diskuteres, om yngre kunstnere skal have fri adgang til foreningens udstillinger.
Side 83: Valg af gevinster efter bortlodningen.
Side 86-88: På generalforsamlingen diskuteres sammensætningen af bestyrelsen inden bestyrelsesvalget. 71 medlemmer har kort forinden underskrevet en opfordring om at vælge to andre kandidater til bestyrelsen, end dem som bestyrelsen foreslår valgt. De opponerende medlemmer fremhæver, at Kunstforeningen ikke har et voksende medlemstal, hvilket begrundes med bestyrelsens ensidige kunstindkøb. Bestyrelsen kritiseres for at købe flere værker fra Den Frie Udstilling end fra Charlottenborg-udstillingen, og der foreslås derfor nye kandidater for at ændre på ensidigheden.
Side 88: Der vælges ny bestyrelse efter skriftlig afstemning, og valget falder på bestyrelsens kandidater.
Side 89: Det vedtages at udgive en bog om Th. Philipsen skrevet af Karl Madsen og at uddele den til medlemmerne.


Malende beskrivelse af generalforsamlingen den 23. februar i København den 24. februar 1911

Transskription

(79)

Tirsdag d. 3 Januar afholdtes Bestyrelsesmøde paa Viggo Johansens Udstilling i Foreningens Lokale. Man vedtog til den aarlige Bortlodning at købe:
Roser (No 33) for Kr. 300
Nature morte (No 10) - - 400
Estakader Fartøj i Horisonten (No 74) - - 500
Marine. Sen Eftermiddag (No 87) - - 600
R Krag / Gustav Falck

(80)

Bortlodning af Kunstindkøb for 1910 Torsdag d. 19 Januar 1911
No, Lod No, Vinderens Navn, Adresse
1, 1516, Konstruktør A. Poulsen, Mølheolm pr. Vejle
2, 713, Grosserer Jacob S. Meyer, Toldbodvej 7
3, 93, Billedhugger Carl J. Bonnesen, Onsgaardsvej 6
4, 625, Grosserer N. Lachmann, Østerbrogade 2 B
5, 560, Cand. jur. E. Koch, Rahbeks Allé 22
6, 512, Kontorchef T. Ipsen, Frederiksberg Allé 50
7, 1304, Købmand J. Jensen, Viborg
8, 1179, Bogtrykker Elmenhoff, Randers
9, 1204, Læge Knud Gjellerup, Java
10, 123, Grosserer C. A. Brinkmann, Købmagergade 42
11, 1412, Købmand P. Lauridsen-Vang, Vejen
12, 1193, Hofjægermester H. Grevenkop-Castenskjold, Hagestedgaard
13, 1534, Købmand S. M. Ravn, Taarbæk
14, 509, Ingeniør C. F. Jarl, Strandboulevard 22
15, 35, Tegner Vald. Andersen, Maglekildevej 16
16, 19, Dr. med. Korpslæge S. Ammentorp, Sølvgade 26
17, 1464, Sognepræst F. Nielsen, Helsinge
18, 253, Boghandler Hans Frandsen, Lemchesvej 22
19, 933, Salomonsen, St. Kongensgade 55
20, 1249, Skolebestyrer Hellesen, Rudkøbing
21, 1482, Maler Siegfried Neuhaus, Randers
22, 930, Direktør A. P. Seidelin, Rigshospitalet
23, 746, Fru C. M. Mackie, Bianco Lunos Allé 5

(Som Vinder No 2 var først udtrukket fru Emilie Krohn (Lod 536); da Fru Krohn, der var livsvarigt Medlem imidlertid i Aarets Løb var afgaaet ved Døden, maatte Trækningen Annulleres. Grosserer J. Meyer, der dernæst blev No. 2 var ogsaa afgaaet ved Døden, men da han havde været aarsbetalende Medlem og Kontingent for hele Aaret 1910 var erlagt, maatte hans Bo træde i hans Sted.)
Efter Lodtrækningen afholdtes Bestyrelsesmøde. Fraværende var Hr. Holsøe. Professor Viggo Johansen havde udtalt overfor Bestyrelsen, at han fandt det ønskeligt, at der gaves Kunstnere (navnlig yngre), hvis Kaar ikke tillod dem at være Medlemmer af Foreningen, Adgang til at se Udstillingerne mod et mindre aarligt Kontingent.
Bestyrelsen fandt det betænkeligt at skabe en særlig Klasse beta-

(81)

lende Medlemmer men havde intet imod at give Kunstnere, overfor hvem der skønnedes at være Anledning dertil, gratis Adgang til Udstillingerne i saa stor Udstrækning som muligt. Om en Ændring af Lovene var nødvendig, vilde den gerne modtage et Forslag til en saadan til Forelæggelse paa den kommende aarlige Generalforsamling.
Formanden meddelte, at en Dame, der er livsvarigt Medlem af Foreningen overfor ham havde paapeget det formentlig urimelige i at hun ikke kunde medtage sin ægtefælle, mens de mandlige Medlemmer havde denne Ret. Da hun var livsvarigt Medlem, var hun jo afskaaret fra at udmelde sig og i Stedet lade sin Ægtefælle indmelde sig.
Bestyrelsen fandt, at der ikke var Grund til at søge Lovændring i denne Henseende. Tilfældet forekommer sikkert yderst sjældent og efter de nuværende Love vare de mandlige og kvindlige Medlemmer ens stillede med Hensyn til hvem der kunde medtages.
Man vedtog at opfordre Prof. Viggo Johansen til at indtræde i Bestyrelsen i stedet for Hr. Holsøe, der efter Tur skulde fratræde.
R Krag / Gustav Falck

Lørdag d. 28 Januar afholdtes Bestyrelsesmøde i Foreningens Lokale. Fraværende var Hr. Holsøe.
Prof. Viggo Johansen Havde indgivet Forslag om at søge Lovenes § 3’s sidste Punktum ændret til: ”Bestyrelsen

(82)

kan, paa derom indgiven Begæring, give yngre Kunstnere fri Adgang til Foreningens Udstillinger paa et Aar ad Gangen”. Da denne Ændring imidlertid var saa ringe, at det, den tilsigtede, ogsaa kunde gennemføres under den nugældende Bestemmelse, besluttede man at henstille til Prof. Johansen at tage Forslaget tilbage; man vilde saa, hvor der var vægtige Grunde, der talte derfor, stille sig saa liberalt som muligt overfor Kunstnere, der ønskede Adgang til Udstillingerne.
Sekretæren meddelte, at Prof. Johansen havde erklæret ikke at ville indtræde i Bestyrelse; han havde dernæst efter at have indhentet Bemyndigelse hos de enkelte Bestyrelsesmedlemmer henvendt sig til Prof. Julius Paulsen, der havde erklæret sig villig dertil.
Man bemyndigede Hr. Find til af Maleren Weje at købe et for den aarlige Bortlodning passende Billede til ikke over 150 Kr. En af Kassereren forelagt Virksomhedsplan for 1911 vedtoges.
R Krag / Gustav Falck

(83)

Valg af Genvister d. 5 Februar 1911.
Nr., Vinderens Navn, Valgt ved, Kunstnerens Navn, Kunstværker
1., Konstruktør Poulsen, Vilh. Hammershøi, Interiør
2., Gross. Jacob Meyer, Højester.sagf. Henriques, Jens Vige, Sletten beplantes
3., Billedhugger Bonnesen, Otto Haslund, Barneportræt
4., Gross. N. Lachmann, J. F. Willumsen, Havstudie
5., Cand. jur. E. Koch, Poul Christiansen, Fra den gamle Gsværkshavn
6., Kontorchef T. Ipsen, Rud. Bertelsen, Fjordparti
7., Kbmd. J. Jensen, Kunsthdl. Frandsen, Kaj Nielsen, Statuette
8., Bogtrykker Elmenhoff, Maler Joh. Rohde, Hans Smidth, Interiør
9., Læge K. Gjellerup, Boghdl. Bielefeld, Jens Birkholm, Gule Bakker, Lerbjærget
10., Gross. C. A. Brinkman, Aage Bertelsen, Fra Pottemager Kählers Oplagsrum
11., Kbmd. P. Lauridsen-Vang, Joh. Larsen, Knortegæs
12., Hofjægermester H. Grevenkop-Castenskjold, J. Aabye, Blomstrende Kaktus
13., Kbmd. S. M. Ravn, Viggo Madsen, Indsejlingen til Frihavnen
14., Ingeniør F. Jarl, Joh. Larsen, Foraarsdag paa en oversvømmet Eng
15., Tegner Vald. Andersen, Peter Hansen, Tidligt Foraar; Damhussøen
16., [? Læge] Dr.med. S. Ammentorp, Karl Schou, Dorte trækker Strømper paa
17., Sognepræst F. Nielsen, Premierljtnant, Borch, Poul Christiansen, Fra Karise-Egnen ved Pintsetid
18., Boghdl. H. Frandsen, C. Frydensberg, Pelargonie
19., Gross. Alfr. Salomonsen, G.F. Clement, Moder og Barn i Haven
20., Skolebest. Hellesen, Manuf.hdl., Jørgensen, R. Jettmar, Prometheus. Radering
21., Maler Siegfr. Neuhaus, Maler H. Giersing, H. Giersing, Bananer og Appelsin
22., Direktør A. P. Seidelin, Kontorchef Aagesen, J.F. Willumsen, Moder og Barn. Lithografi
23., Fru C. M. Mackie, J.F. Willumsen, Barnehoved. Lithografi

Efter Valget afholdtes Bestyrelsesmøde. Fraværende var Hr. Holsøe og Hr. Wilhjelm. Det vedtoges at overlade nytiltrædende Medlemmer Værket om Viborg Domkirke til en pris af 16 Kr. pr. Expl.
R Krag / Gustav Falck

(84)

Tirsdagen d. 14 Februar afholdtes Bestyrelsesmøde paa Th. Philipsens Udstilling i Foreningen. Fraværende var Hr. Holsøe. Af de dér udstillede Arbejder vedtoges det til den aarlige Bortlodning at købe:
Katal. No 193: Lange Skygger for Kr. 200
- - 221: Forarbejder til Udskibningen fra Kastrup - - 600
- - 226: Hjemad til Malkning- - 1000
- - 234: Kostald (fra Vorsaa) - - 1500
(enstemmigt) - - 282: Studie med en staaende og en liggende Kalv - - 250
Det vedtoges at fastsætte Hr. Karl Madsens Honorar for Ordning og katalogisering af Philipsen-Udstillingen til Kr. 500.
Prof. Viggo Johansen havde meddelt Sekretæren, at han tog sit Forslag til Ændring af Lovenes § 8, sidste Punktum, tilbage.
R Krag / Gustav Falck

(85)

Den 23de Februar 1911 afholdtes ordinær Generalforsamling i Foreningens Lokaler.
Til Dirigent valgtes Overretssagfører Arthur Henriques.
Dagsordenen var:
1) Beretning om Virksomheden i 1910
2) Virksomhedsplanen for 1911
3) Valg til Bestyrelsen af 1 Ikke-Kunstner og 1 Kunstner
4) Valg af Decisor, Revisor og Supleanter

1) Formanden aflagde Beretning om Virksomheden i 1910
Maleren O. P. Balle vilde spørge, hvorfor Sv. Hammershøis Billede: En siddende Dreng der var købt af Foreningen paa Charlottenborg Udstillingen sidste Aar ikke var kommet med ved sidste Bortlodning.
Kassereren: Sv. Hammershøis Billede vilde komme til Bortlodning næste Aar. Ved Slutningen af sidste Aar havde Bestyrelsen fundet Anledning til at indkøbe nogle Billeder skønt Indkøbskontoen var opbrugt. Man havde saa bestemt at overføre H’s Billede til det følgende Aar. Lovene forbød ikke en saadan Fremgangsmaade hvortil der ofte kunde foreligge vægtige Grunde. Bestyrelsen havde netop iaar fundet Anledning til paa de 2 Udstillinger, man havde haft i Foreningen, at købe Billeder, der vist ikke alle vilde komme med i næste Bortlodning. Det var ikke en ny Praksis. Bestyrelsen efter Valget i 1909 havde forefundet Billeder, der var indkøbt i det foregaaende Aar.
Maleren Johs. Kragh vilde fremdrage, at Bestyrelsen, da den forberedte den i Efteraaret afholdte Krøyer-Udstilling, havde anmodet Tuxen og Ancher om at bistaa ved Ordningen af Udstillingen. De to Herrer havde været villige hertil, men var, da de saa havde henvendt sig til Bestyrelsen blevne afviste af denne, hvorover han vidste, at de havde følte sig krænkede.
Sekretæren: Bestyrelsen maatte meget beklage, at Tuxen og Ancher havde følt sig krænkede. De var ikke blevne opfordrede til at deltage i noget bestemt Arbejde ved Udstillingen,

(86)

men man havde villet sikre sig deres Bistand i paakommende vanskelige Tilfælde, f. Eks. ved Laan af Billeder. Man havde ikke tænkt sig, at de havde opfattet Bestyrelsens Henvendelse om deres Bistand som sigtende til Ophængningen, særlig da de under Forberedelserne til Udstillingen ikke boede her i Byen og der ikke var rettet nogen Skrivelse til dem i denne Anledning. -
Senere bad Sekretæren om Ordet for at beklage, at han havde husket fejl, naar han havde sagt, at der ikke var rettet nogen Skrivelse til Tuxen og Ancher. Som Svar paa en Skrivelse fra Tuxen, der var tilgaaet Bestyrelsen kort før Udstillingens Aabning havde man meddelt at Ophængningen vilde blive forestaaet af Kunstnerne i Foreningens Bestyrelse, at den meget snart maatte være tilendebragt og at man derfor ikke mente, der vilde være Grund til at lægge Beslag paa de Herrers Tid. -
Kassereren aflagde Regnskabet for 1910 for hvilket der gaves Decharge og 2) forelagde Virksomhedsplanen for 1911, der vedtoges. 3) Der foretoges derefter Valg til Bestyrelsen af 1 Ikke-Kunstner og 1 Kunstner.
Kassereren meddelte, at der 10 Timer før Generalforsamlingen var tilgaaet Bestyrelsen en af 71 Medlemmer underskrevet Opfordring til at opstille d’Hrr. Maleren N. P. Mols og Overretssagfører Johs. Kalko som Kandidater. Bestyrelsen havde imidlertid for nogen Tid siden ved Opslag i Lokalet bekendtgjort at den vilde foreslaa Kontorchef Aagesen genvalgt og Professor Julius Paulsen valgt; den kunde derfor Umuligt tage Opfordringen tilfølge. Han skulde oplæse Navnene paa Kunstnerne blandt Underskriverne af Adressen, da de sikkert bedst vilde [? vise], hvilken Retning den repræsenterede. Den maatte paa det sene Tidspunkt den var fremkommet betragtes som Forsøg paa en Overrumpling. Da intet antyder, at man havde noget personligt mod d’Hrr. Aagesen og Paulsen, maatte Bestyrelsen betragte et eventuelt Valg af Adressens Kandidater som et Mistillidsvotum og han skulde derfor erklære, at den i saa Fald vilde nedlægge sine Mandater.
Højesteretssagfører Stein anbefalede Adressens Kandidater og oplæste Navnene paa alle dens underskrivere. Disse havde fun-

(87)

det det mærkeligt, at Foreningen trods den voxende Interesse for Kunst, der prægede de senere Aar ikke var gaaet frem i Medlemstal, eller ialfald ikke synderligt. Grunden hertil var sikkert den ensidige Holdning Bestyrelsen i de senere Aar havde indtaget, som særlig havde givet sig Udslag i det aarlige Kunstindkøb. En Sammentælling viste, at der i den sidste halve Snes Aar var købt et overvejende Antal Arbejder for en ganske overvejende Sum paa den Frie Udstilling, medens den store Charlottenborg Udstilling kun var repræsenteret med et ringe Antal. Dette var ensidigt; det var Bestyrelsens Pligt ved Indkøbet først og fremmest at tage Hensyn til hvad Medlemmerne ønskede. D’Hrr. Mols’ og Kalkos Valg vilde bryde Bestyrelsens Ensidighed. Nogen Overrumpling var aldeles ikke tilsigtet.
Professor Viggo Johansen fandt at Bestyrelsen ved Indkøbet kun kunde gaa efter, hvad den selv fandt var godt. Der var efter hans Mening intet at sige til, at de fleste Køb skete paa den Frie Udstilling. Dér brødes jo de nye Baner og dér fandtes vel ogsaa de fleste smukke mindre Ting. At købe lutter Mesterværker var ikke muligt, saa mange udmærkede Ting fremkom der nu en Gang ikke paa Udstillingerne.
Xylograf Hendriksen: Utilfredsheden med Indkøbet var et Fænomen, der med visse Aars Mellemrum stadig viste sig i Kunstforeningen. Han skulde ikke tale om Indkøbet for sidste Aar, da han ikke havde set det men han fandt, at naar nu en Del af Medlemmerne mente, det kunde blive bedre, naar man fik deres Kandidater ind i Bestyrelsen, kunde man godt imødekomme dem, hvad Kunstneren angik. Han forstod imidlertid ikke at man vilde vrage Kontorchef Aagesen og vilde henstille, at Bestyrelsen accepterede Mols, naar Oppositionen saa til Gengæld trak sin anden Kandidat tilbage for Aagesen.
Kassereren vilde bemærke, naar der klagedes over det overvejende Indkøb paa den Frie Udstilling, at der i Bestyrelsen var 2 Kunstnere, der udstillede paa Charlottenborg og 1 paa den Frie Udstilling. Det var ikke vel tænkeligt, at noget Billede vilde købes mod alle de 3 Kunstneres Stemmer. Bestyrelsen havde kun købt efter sin Overbevisning.
Balle fandt at Bestyrelsen ved at stille Mandatnedlæg-

(88)

gelse i Udsigt gjorde sig skyldig i Pression. Det var et Tegn paa Svaghed at den ikke kunde taale Kritik.
Maleren Fr. Henriques var forundret over at det var de ældre fra hvem Oppositionen kom, og fandt at Bestyrelsen ikke havde taget nok Hensyn til de yngre.
Stein fandt at Bestyrelsen vilde handle ulovligt ved at nedlægge Mandaterne og paadrage sig et stort Ansvar derved. Det var i Virkeligheden at udøve Pression med Hensyn til Valget.
Kassereren: Bestyrelsen tænkte ikke paa at udøve Pression, den ønskede blot en Afgørelse, der var et virkeligt Udtryk for hvad Flertallet af Foreningens Medlemmer ønskede. Adressen var fremkommet saa sent, at man ikke, hvad man meget havde ønsket, havde kunnet underrette alle Medlemmerne. Mandatnedlæggelsen ville medføre en ny Generalforsamling og derved en virkelig Afgørelse. Naar Stein havde anført det som et daarligt Tegn, at Foreningen ikke var gaaet frem i Medlemstal, maatte han dertil sige, at der netop iaar havde meldt sig særlig mange ind og dernæst, at der vel var en stadig voxende Interesse for Kunst, men man maatte huske paa hvor mange Udstillinger udenfor Foreningen de senere Aar havde bragt, og der var mange som nøjedes med disse og foretrak at spare Medlemskontingentet.
Han skulde erklære, at Bestyrelsen maatte fastholde sine Kandidater.
Efter at Dirigenten overfor Forsamlingen havde genenmgaaet Bestemmelsen om Stemmeret foretoges skriftlig Afstemning.
Valgt blev Aagesen og Paulsen, hver med 58 Stemmer.
Paa Mols faldt 51, paa Kalko 49 Stemmer.
4) Decisor, Revisor og Suppleanter genvalgtes.

R. Krag/ Saaledes passeret
Arthur Henriques
Dirigent

(89)

Mandag d. 13. Marts afholdtes Bestyrelsesmøde i Foreningens Lokale. Man besluttede som Medlemspublikation at udgive et mindre Værk om Maleren Th. Philipsen, med Text af Hr. Karl Madsen, hvis Udgifterne derved ikke væsentlig vilde overstige Kr. 4000.
Paa Philipsen-Udstillingen indkøbtes til den aarlige Bortlodning følgende 2 Tegninger:
Lange Skygger til en Pris af Kr. 30.
Kalve ved en Brønd - - - - - 40.
(Saltholmen)
R Krag / Gustav Falck

Fredag d. 24. Marts afholdtes Bestyrelsesmøde i Den frie Udstilling. Af de der udstillede Arbejder vedtog man til den aarlige Bortlodning at købe:
Katalog No 38: G.F. Clement: Gade i Skagen - - - - Kr. 300.
- - 85: Knud Kyhn: Dompap - - - - Kr. 150.
R Krag / Gustav Falck

Onsdag d. 29 Marts afholdtes Bestyrelsesmøde paa Udstillingen ved Charlottenborg. Af de der udstillede Arbejder vedtog man til den aarlige Bortlodning at købe:
Katalog No 220: Olga Jensen: Udsigt over Haver paa Frederiksberg Kr. 300
- - 450: Hans Smidth: Interiør - 300
Et Forslag, indsendt af Billedhuggeren Siegfr. Wagner, om i næste Sæson at afholde en Udstilling af nyere Portrætbuster vandt ikke Bifald, særlig fordi man ikke fandt at Foreningens Lokale egnede sig dertil.
R Krag / Gustav Falck

(90)

Tirsdag 1. Maj afholdtes Bestyrelsesmøde i Den Frie Udstilling. Af de dér udstillede Arbejder vedtog man til den aarlige Bortlodning at købe:
Kat. No 29: Poul Christiansen: Sommerbolig i Tibirke Bakker for Kr. 500
Mødet fortsattes paa Udstillingen ved Charlottenborg, hvor det vedtoges at købe:
Katal: No. 155: Pola Gauguin: Efter Frokosten, der var ansat til Kr. 400, hvis det kunde faas for Kr. 300.

R Krag / Gustav Falck

Tirsdag d. 19 September afholdtes Bestyrelsesmøde i Foreningens Lokale. Fraværende var d’Hrr. Wilhjelm, Paulsen og Aagesen.
Maleren Frederik Krebs, nu bosiddende i Lund, havde indgivet Ansøgning om en Udstilling i Foreningen. Man vedtog ikke at imødekomme ham, da man ikke havde Kendskab til hans Kunst.
Maleren Carl Hansen havde ansøgt om en Udstilling, hvilket man ligeledes vedtog at afslaa, da den næppe ville frembyde tilstrækkelig Interesse.
Det vedtoges at ansætte en Udstilling af Maleren Karl Schous Arbejder til Februar 1912.
Kunsthistoriker Leo Swane havde indgivet Ansøgning om for Foreningen at udarbejde en Monografi over Maleren Jens Juel. Denne Sag kunde dog paa Grund af sin Vigtighed og da saa mange Bestyrelsesmedlemmer var fraværende ikke behandles paa dette Møde.
R Krag / Gustav Falck

(91)

Lørdag d. 31 Oktober afholdtes Bestyrelsesmøde i Foreningens Lokale.
De hollandske Malere W. Sluiter, C. [????], [? H.O. Friggers] Ph. Zilcken og [? A.L. Koster] havde forespurgt, om de kunde afholde en Udstilling af deres Arbejder denne Vinter. Da man ikke havde og næppe heller kunde skaffe sig Kendskab til disse Maleres Kunst og da Januar og Februar, som de særligt havde ønsket var optagne, vedtog man at svare benægtende.
Man vedtog at opfordre Billedhuggeren Kai Nielsen til, eventuelt sammen med Billedhuggeren Utzon Frank, at holde Udstilling i Foreningen i December Maaned.
Utzon Frank havde indsendt til Salg en Bronzestatuette af en lille Pige – Pris Kr. 200 – som man dog ikke fandt egnet til Erhvervelse.
Man fandt det ønskeligt, om muligt, at udsætte Behandlingen af den af Kunsthistorikeren Leo Swane indgivne Ansøgning, der var fremlagt paa forrige Møde, til efter førstkommende Generalforsamling.
R Krag / Gustav Falck

Fredag d. 15 December afholdtes Bestyrelsesmøde i Foreningens Lokale.
Sekretæren meddelte, at den norske Maler Michaloff Wigdehl havde tilbudt en Udstilling af sine Arbejder. Da den Tid, Wigdehl særlig havde ønsket Udstillingen afholdt i, allerede var optaget af andre Udstillinger og det ikke havde været muligt at faa Oplysninger om hans Arbejder, havde han, da hurtigt Svar var ønsket, ment at maatte afslaa Tilbudet.
Dr. Francis Beckett havde tilbudt et Foredrag: Frederiksborg og

(92)

Slottets Bygmestre og Akademisekretær P. Johansen et Foredrag: Theater og Billedkunst i ældre Tider. Det vedtoges at modtage begge Tilbud.
Maleren C. Holsøe havde efter Opfordring indsendt 2 Malerier, hvoraf man vedtog at erhverve det ene: ”Moder og Barn” for en Pris af 1200 Kr. til Bortlodningen for 1911.
Maleren Niels Hansen havde indsendt 3 Malerier, hvoraf dog intet vandt Bifald. Kunstnerne i Bestyrelsen bemyndigedes til af hans øvrige Billeder at erhverve et til Bortlodningen.
Det besluttedes af de i Aarets Løb indkøbte Billeder at overføre Th. Philipsens: Hjemad til Malkning (1000 Kr.) og Viggo Johansens: Marine (600 Kr.) til Bortlodningen for 1912.
Man vedtog at opfordre Professor Joakim Skovgaard til at lade sig opstille til det kommende Valg til Bestyrelsen i Stedet for Hr. Wilhjelm, der efter Tur skulde udtræde.
Den aarlige Bortlodning fastsattes til Torsdag d. 18 Januar og Valget af Gevinster til Søndag d. 4 Februar.
R Krag / Gustav Falck

Fredag d. 29 Decbr. afholdtes Bestyrelsesmøde i Foreningens Lokale.
Paa Forslag af Find vedtog man at afholde en Udstilling af A. Wildes Arbejder i Januar 1912 sammen med Udstillingen af det aarlige Indkøb.
Det vedtoges endvidere at søge afholdt en Købke-Udstilling i Marts 1912.
Paa Litografi-Udstillingen indkøbtes til den aarlige Bortlodning
J. F. Willumsen: ”Moder med Barn” for en Pris af 20 Kr. og sammes ”Ugle” for 30 Kr. (Dette sidste ombyttedes senere med ”Ugle og Hund” – 50 Kr.)
R Krag / Gustav Falck

Fakta

Bestyrelsesprotokol

Dansk