Menu

Kunstforeningen

1918

Dokumentindhold

"Forhandlings-Protokol for Kunstforeningen. Begyndt 30' Maj 1916. Sluttet 1923." side 45-79, år 1918.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger løbende.
Side 47: Den årlige bortlodning.
Side 49: Valg af gevinster efter bortlodningen.
Side 54: Det meddeles, at bestyrelsen planlægger at arrangere en stor udstilling til minde for den afdøde kunstner Kristian Zahrtmann, og man leder efter passende lokaler til formålet.
Side 56: Der vælges ny bestyrelse.
Side 56-58: På generalforsamlingen d. 28. februar præsenteres et forslag om at forhøje medlemskontingentet og foretage lovændringer på grund af et stort underskud.
Side 59-60: Forslaget diskuteres, ligesom også forholdene vedrørende lovændringerne diskuteres.
Side 61: Det vedtages at indkalde til en ny generalforsamling for at behandle ovenstående forslag.
Side 63-64: På en generalforsamling d. 18. marts vedtages flere lovændringer, der blandt andet medvirker en forhøjelse af medlemskontingentet.
Side 72: Efter en forespørgsel fra Mario Krohn vedtages det at deponere foreningens samling af fotografier efter dansk kunst i Kunstakademiets Fotografisamling.
Side 76-77: Det vedtages også at sælge foreningens samling af fotografier efter udenlandsk kunst til Kunstakademiets Fotografisamling.
Side 79: Det vedtages, at man skal indgå kontrakt om leje af Den Frie Udstillings lokale til afholdelse af Kristian Zahrtmann-udstillingen.

Transskription

(45)

11 Bestyrelsesmøde Onsdag 9 Januar 1918 Kl 10 ½
I Foreningen.
Fraværende var Sigurd Wandel.
1) Bindesbøllbogen Fra Sig Wandel havde KF modtaget et skriftligt Forslag om at udgive en Bog om Th. Bindesbøll. Bogen tænkes delt i følgende Afsnit:
I En Indledning med B Vita og Oversigt etc – Karl Madsen eller Joakim Skovgaard.
II Keramik. Svend Hammershøi.
III Sølv og andre Metaller. Guldsmed Holger Kyster.
IV Broderier. Frk. Johanne Bindesbøll.
V Bogkunst (Plakater, Bogbind og alt Bogdekoration) [????] Kyster.
VI Møbler – Mogens Clemmensen.
VII Rammer og andre grene af Kunstindustri ?
VIII Arkitektur. (Gravmæler etc) Plesner, Mario Krohn eller Oppermann.
ad1) Det vedtoges at Sekr skulde skrive til Sig Wandel og at man i hvert Fald vilde henvende sig til Sv. Hammershøi og event til Karl Madsen, men at man ikke foreløbig burde stykke den ud til saa mange forskellige.
2) Forhøjelse af Kontingent
Kass meddelte at KF i Aar har Underskud paa 800 Kr i Fjor 1400 Kr og at vi til næste Aar vil faa mindst 2000 Kr større Udgift til Brændsel og Husleje.
ad2) Det vedtoges at sætte paa Dagsordenen til Gnr Fors at Kontingentet foreslaas

(46)

forhøjet til 20 og 12 Kr for indenbyes og udenbyes Medlemmer.
3) Niels Skovgaardudstilling Sekr meddelte at kan fra N Skovg havde modtaget et Brev, hvori han udtalte at det vel ikke var Bestyrelsens Mening at han skulde udstille i Aar, da han i saa Tilfælde ikke vilde udstille paa Udstillingerne af Kirkekunst i Nicolay bygningen og af Kunsthaandværk i Stockholm. Sekr har efter Konference med Formanden svaret at KF ønskede en Udstilling i Februar 1919.
4) Det vedtoges at fastsætte Bortlodningen af Aarsindkøbet til den 17 Jan Kl 7 1/2, Valg af Gevinster til Søndag 3 Febr Kl 1 ½, Gnr Fors til Fredag 28 Februar Kl 7 ½.
R. Krag / H. Koch

(47)

Bortlodning af Indkøbet for 1917.
Torsdag 27 Januar 1918 Kl 7 ½
Nr. Lod Nr. Vinderens Navn. Adresse.
1, 1527, Godsejer R.V. de Neergaard, Fuglsang
2, 893, Professor Raunkiær, Gothersgade 140
3, 726, Maler Carl W. Meyer, Helges Vej 2
4, 117, Frk. Brønnum, Lykkesholmsallé 37
5, 1480, Oberst H. Parkow, Johanne Vej 2A Charlottenlund
6, 1430, Boghandler C. Neumann, Vejle
7, 9, Generallæge L. [???], Sølvgade 26
8, 1273, Politiassistent Aage H. Jørgensen, Jernbanevej 23
9, 392, Læge V. Hertz, Frederiksborggade 33
10, 1638, Cand.jur. Ernst Thomsen, Hillerød
11, 687, Frk. Margrethe Møller, Soldenfeldtske Stiftelse
12, 69, Bankdirektør C. Brorson, Nybrogade 24
13, 720, Dr.med. Jørgen Møller, Lykkesholmsallé 8
14, 725, Maler Hjalmer Matthiessen, Holbergsgade 19
15, 1188, Arkitekt Axel Giersing, Nørregade 2
16, 461, Maler Tycho Jessen, [????]
17, 290, Direktør C.E. [? Gazette], Østersøgade 96
18, 1272, Konsul Harald Jørgensen, Horsens
19, 382, Maler L.V. Hinrichsen, Tesdorphs Vej 52
20, 1018, Maler Johannes Wilhjelm, Gl Kongevej 123

(48)

12’ Bestyrelsesmøde
Afholdtes efter Bortlodningen
Fraværende var V. Aagesen
1) [overstreget: Jastrau] Zahrtmann Udstillingen. Jastrau meddelte at han havde talt med flere større Billedejere, der ikke ønskede at udlaane deres Billeder til en Udstilling i Foreningen, da de mente, at KF burde arrangere en større Minde Udstilling paa Charlottenborg.
Det vedtoges at opgive Zahrtmann Udstillingen foreløbig og at udstille Fridolin Johansens Billeder og event bagefter Bengtzon. Wandel foreslaar at en Bekendt skriver om Fridolin J. i Kataloget (N. Lütz [????]). Poul Christiansen vil spørge Syberg om han har et tegnet Portræt til Kataloget.
2) Huslejen. Det vedtoges at Jastrau skulde tale med Værten om han var villig til at binde sig for 5 Aar mod at KF bandt sig for 3 Aar og betalte 5500 Kr om Aaret incl Varme. I saa Fald maatte Forbudet mod Auktion og Fremleje slettes.
3) Kassereren opfordredes til til næste Møde at formulere Forslag til Lovændring gaaende ud paa at indenbyes medlemmer betaler 20 Kr, udenbyes 12 kr og livsvarige 300 Kr, og endvidere formulere hvem der er indenbyes.
R. Krag / H. Koch

(49)

Valg af Gevinster
Søndag 3’ Februar 1918 Kl 1 ½
Nr. Vinderens Navn. Valgt ved, Kunstnerens Navn, Arbejderne, Pris, Maal.
1, Godsejer R.V. de Neergaard, Edvard Weie, Udsigt over Havnen, 1100, 100x149
2, Professor Raunkjær, William Stuhr, Udsigt over Christianshavns Vold, 700, 100x106
3, Maler Carl W. Meyer, J.R. Gauguin, Portrætstatuette. Gl Eg, 1000, 53x18
4, Frk. Brønnum, Johan Rohde, Den Romerske Kampagne. 400 42x62
5, Oberst H. Parkow, Valdemar Neiiendam, Joh. Ewald i Rungsted, 800, 70x84
6, Boghandler C. Neumann, Niels Larsen Stevns, Strandgaaseurt. Isefjord. 500, 47x75
7, Generallæge L. [???], Henrik Nielsen, Humlehøst, 700, 100x80
8, Politiassistent Aage H. Jørgensen, Axel P. Jensen, Gregers. 1916, 800, 95x73
9, Læge V. Hertz, Harald Hansen, Udsigt over Aabenraa, 400, 70x75
10, Cand.jur. Ernst Thomsen, J. Th. Skovgaard, Billedhuggeren. 1915, 400, 45x52
11, Frk. Margrethe Møller, Arne Lofthus, Snebær. 1916. Fresco. 400, 51x62
12, Bankdirektør C. Brorson, Niels Larsen Stevns, Kantarel og Parasolsvamp, 50, 36x47
13, Dr.med. Jørgen Møller, do, Brandbæger, 50, 32x28
14, Maler Hjalmer Matthiessen, do, Kristus og Nikodemus, 300, 50x40
15, Arkitekt Axel Giersing, E.W. Johnsen, Landligt Sovekammerinteriør, 400, 102x82
16, Maler Tycho Jessen, Niels Larsen Stevns, Nyserøllike, 50, 33x28
17, Direktør C.E. [? Gazette], Falck Jensen, do, Agave, 30, 34x25
18, Konsul Harald Jørgensen, Assessor Schmidth, Arne Lofthus, Hør. Akvarel, 20, 26x22
19, Maler L.V. Hinrichsen, Juel Madsen, Tegning fra Amerika. Pen, 50, 35x40
20, Maler Johannes Wilhjelm, do, do, 50, 35x40

13’ Bestyrelsesmøde
Afholdtes efter Valget.
Tilstede var samtlige Bestyrelsesmedlemmer med Undtagelse af Sig. Wandel, der havde skrevet til Formanden, at han betragtede

(50)

sig som udtraadt af Bestyrelsen og trak
1) Forslaget om Bindesbøllbogen tilbage.
2) Udstillinger. Sekr meddelte at Henrik Schouboe havde ønsket en Udstilling og at han vilde kunde udstille strax, saaledes at denne vilde kunne aabne senest Lørdag d. 10. Vedtoges. Sluttes d. 24. Poul Christiansen foreslog en Giersing Udstilling derefter. Vedtoges.
Efter Giersing Ottesen, derefter Fridolin Johansen.
3) Sker. Oplæste et Brev fra Joh Kragh hvori han tilbyder en Udstilling af sine Arbejder. Udsættes til næste Møde.
4) Sekr meddelte at Sig Wandel havde sendt Jastrau et brev fra Bengtzon hvori han takker for Løftet om en Udstilling til Efteraaret. Sig Wandel skriver om KF snarest vil give Bengtzon Besked om Tidspunktet for Udstillingen.
5) Kass oplæste Forslag til Lovændring.
Næste Bestyrelsesmøde fastsættes til Lørdag 9. Februar Kl 10 ½.
R. Krag / H. Koch

(51)

14 Bestyrelsesmøde Lørdag 9 Februar 1918 Kl 10 ½
I Foreningen.
Tilstede var Formanden, Aagesen, Falck Jensen, Poul Christiansen, Find og Koch.
1) Paa Henrik Schouboe-Udstillingen, der skulde aabne for Publikum Dagen efter, enedes man om, til den aarlige Bortlodning at købe:
Kat Nr. 66. Henrik Schouboe. Foraarsbillede. Klintegaarden 1917. Kr 700
2) Det vedtoges at foreslaa Jul. Paulsen og Albert Naur til Bestyrelsen i Stedet for Find og Wandel.
3) Dagsordenen for Gnr Fors.
Det vedtoges som Pkt. 5 at skrive:
Forslag til Ændringen af Foreningens Love.
Forslaget er fremlagt i Lokalet.
4) Det vedtoges at Sekr skulde spørge Overretssagfører Arthur Henriques om Best maatte foreslaa ham som Dirigent ved Gnr Fors.
5) Kass fremlagde Regnskab og Virksomhedsplan.
R. Krag / H. Koch

(52)

Den ordinære Generalforsamling
Afholdtes Torsdag 28 Februar 1918 Kl 7 ½ i Foreningen
Tilstede var foruden Bestyrelsenen 10 Medlemmer
Til Dirigent valgtes efter Formandens Forslag Hr. Overretssagfører Arthur Henriques.
Dagsorden:
1. Beretning om Virksomheden i 1917
2. Virksomhedsplanen for 1918
3. Valg af to Kunstnere og en Ikke-Kunstner til Bestyrelsen
4. Valgt af Suppleanter, Revisor og Decisor
5. Forslag til Ændringer i Foreningens Love. Forslaget er fremlagt i Lokalet.
ad1) Formanden aflagde Beretning om Virksomheden i 1917.
Medlemsantallet var den 31 December 191[? 6]
Indenbyes Medlemmer 960
Udenbyes 526
Livsvarige 82
1568.
og den 31 December 1917
Indenbyes Medlemmer 994
Udenbyes 556
Livsvarige 84
1634
Forrige Aar kunde vi for første Gang i mange Aar tale om en Stigning i Medlemsantallet – paa 64 Medlemmer. Denne Stigning har holdt sig i 1917, idet vi i dette Aar har haft en Tilvæxt af 66 Medlemmer.
Foreningen har i Aarets Løb indkøbt 10 Malerier, 1 Fresco, 6 Akvareller, 1 Portrætstatuette og 2 Pennetegninger, som den 17

(53)

Januar bortloddedes mellem Foreningens Medlemmer.
I Aarets Løb er der afholdt følgende Udstillinger:
1. Tegninger af Marcus Tuscher og Joh. Wiedewelt. 19 Decbr – 28 Jan 1917
2. Billeder der i 1917 er indkøbt til den aarlige Bortlodning. 4 Jan – 11 Febr.
3. P.C. Skovgaard [overstreget: Mindre Udstilling paa] Arbejder i 100 Aaret for hans Fødsel paa Charlottenborg. 4 – 25 Febr.
4. Søren Onsagers Arbejder. 15 April – 15 Maj.
5. Arbejder af E.W. Johnsen. 30 Sept – 14 Octbr.
6. Niels Larsen Stevns Arbejder. 24 Octbr – 18 Novbr
7. billedhuggeren Einar Utzon Franks Arbejder. 25 Novbr – 17 Decbr 1917
Til alle disse Udstillinger var der trykt Kataloger.
Foreningens Lokaler blev kaldt lukkede i Tiden fra 12 Febr. – 14 April, af Hensyn til Vanskeligheden ved at faa Lokalerne opvarmede, men da vi i dette Tidsrum havde den store Minde-Udstilling for P.C. Skovgaard paa Charlottenborg, mærkedes dette ikke saa meget.
P.C. Skovgaardudstillingen, der afholdtes i Anledning af, at det i Fjor var 100 Aar siden P.C. Skovgaard blev født, blev muliggjort ved at 9 af Foreningens Medlemmer havde garanteret Udstillingen, saaledes at de vilde betalte et eventuelt Underskud. Da Udstillingskomiteen havde stillet sig meget imødekommende med Hensyn til Lejen, og da et anonymt medlem havde givet nogle Penge til den nødvendige Beklædning af Væggene i Lokalerne, lykkedes det, takket være det udmærkede Besøg, navnlig i de sidste Dage, Udstillingen holdtes aaben, og trods det at Udstillingen begyndte saa uheldigt (lige

(54)

samtidig med den forstærkede Nordsøblokade), at faa den til nogenlunde at balancere, saaledes at Garanterne slap for at deltage i Udgifterne. Havde vi kunnet holde Udstillingen aaben en Uge til var det blevet en god Forretning, nu blev det kun en god Gerning. Skovgaardudstillingen besøgtes af 9138 Betalende. Der blev givet 3000 Frikort til Medlemmer, Kunstnere og Udlaanere.
Paa Initiativ af Skovgaards Familie er der taget en Serie Fotografier (42 Stk) navnlig af hele Vægge fra denne Udstilling, hvoraf Foreningen har købt et Sæt.
Efter Udstillingen, som De vil se forberedes her i Lokalet, af Maleren Ottesen kommer en Udstilling af Harald Giersing og derpaa, som Slutning af Foraars udstillingerne, en Fridolin Johansen Udstilling.
Bestyrelsen havde tænkt at arrangere en Udstilling af Zahrtmanns betydeligste Arbejder her i Lokalet, men har efter nøjere Overvejelse opgivet denne Tanke og agter nu, paa Charlottenborg eller i et andet større Lokale, at arrangere en stor Mindeudstilling for den afdøde, udmærkede Kunstner. Paa Grund af de usikre Forhold kan endnu ikke angives Tiden, naar denne Udstilling vil finde Sted. En paatænkt stor Udstilling paa Charlottenborg nu til Efteraaret, af det svenske Konstnärförbundet har af samme Grund maattet opgives.

Hvornaar Bogen om Abildgaard vil kunne udkomme, kan ikke endnu siges. Rigtig godt Papir, til en overkommelig Pris, er saa godt som umuligt at fremskaffe, heri ligger en af Vanskelighederne.

(55)

Fuldmægtig Schledermann. Det er altid ubehageligt at fremkomme med Ubehageligheder. Det er Indkøbet jeg vil tale om. Jeg synes der var mange daarlige Billeder. En Del Billeder er præget af Talentløshed og prøver sig frem. Man bør købe Malerier af virkelig talentfulde og modne Kunstnere. Det var blot det, jeg vilde tillade mig at fremføre.
Xylograf Hendriksen. I Anledning af de retrospektive Udstillinger, vil jeg blot henlede Bestyrelsens Opmærksomhed paa at det i Marts i Aar eller til næste Aar – det vides ikke bestemt – er Vilh. Kyhns 100 Aars Fødselsdag. Paa Grund af de store Udgifter paa Charlottenborg er det maaske heldigt at faa en Udstilling her. Jeg ville nødig opleve, at Vilh. Kyhns 100 Aars Dag gik hen i Forglemmelse.
Formanden takker for Meddelelsen om at der er Misfornøjelse med Indkøbet. Vi kan ikke her debattere hvilke Malere der er talentløse. Vi gør vort bedste. Priserne er steget saa enormt paa de engang fastslaaede Kunstneres Arbejder. Med Hensyn til Kyhn takker vi meget for denne Oplysning.
Kassereren aflægger Beretning om Regnskabet. Regnskabet der balancerer med Kr 37060,36 oplæstes. P.C. Skovgaardudstillingen bragte en Indtægt paa 5834 Kr ved Entré og Katalogsalg. Salgsafgifter Kr 1668,75. Da KF til denne Udstilling modtog en Gave paa 1000 Kr fra den samme anonyme Velgører, som ved flere tidligere lejligheder har rakt KF en hjælpende Haand, kom denne Udstilling til at balancere. Salgsafgifterne fra

(56)

de andre Udstillinger er 1610,53 Kr. 4 nye livsvarige Medlemmer 800 Kr. Til Kunstindkøb er anvendt 8251,35, til Abildgaardbogen 1079,50 og endvidere hensat Kr 2000. Regnskabet viser en Tilbagegang paa Kr 200 saa vi maa siges at være sluppet nogenlunde helskindet fra dette Aar.
ad2) Kassereren oplæser Virksomhedsplanen der viser en Indtægt paa 24000 Kr og følgende Udgiftsposter.
Driftsomkostninger Kr. 15.000
Kunstindkøb til Bortlodninger Kr. 8.000
Udstillinger 1.600
Konto for Medlemsblade
Bogen om Abildgaard 2.000
Bøger og Indbinding 400
Kr. 27.000
Vi har en Saldo paa ca 4000 Kr og vi vil derfor omtrent have spist reserven op.
Dirigenten: Hvis ingen har noget at indvende mod Regnskabet og Virksomhedsplanen er der givet Decharge for Regnskabet og Virksomhedsplanen er godkendt.
ad3) Kassereren. Efter Tur afgaar L. Find og Sigurd Wandel ønsker at fratræde af personlige Grunde, endvidere er vor Sekretær paa Valg, og foreslaas genvalgt. Bestyrelsen foreslaar Prof. Jul Paulsen og Alb. Naur.
Dir. Da ingen har noget at indvende er de valgt.
Suppleanter, Revisor og Decisor genvælges.
ad5) Formanden. Da har hørt af Kassereren hvor daarligt det staar med Regnskabet –

(57)

det er Hovedgrunden til Fremsættelsen Forslaget om Lovændringer. Det bliver nødvendigt at forhøje Kontingentet naar Foreningen ikke skal gaa fallit. Naar man ser hen til Pengenes meget forringede Købeevne, er det med Foreningens nuværende Indtægt ikke længere muligt at afholde Udgifterne til Lokale, Udstillinger, Bortlodning, Udgivelser af Kunstbøget etc, som hidtil.
Men Hensyn til Forslagets første Punkt mrkt romersk I (Forslaget omdeles til de tilstedeværende Medlemmer) er der foreslaaet en lille Forandring i Lovenes §3, for at afhjælpe den Vanskelighed der af og til har vist sig i Henseende til at finde Plads, i Jan for Trækningen, og, i Februar for Bortlodningen, uden at komme i Kollision med de i disse Maaneder stedfindende Udstillinger i Lokalet. Forslaget skjuler saaledes ikke nogen Hensigt om at udskyde Trækning og Bortlodning til en senere Aarstid. Forslagets romersk II. Denne Ændring er en nødvendig Følge af Forslaget romersk III, hvis dette vedtages. Det samme er tilfældet med romersk IV.
Forslag romersk III. I Foraaret 1829 da den hidtil til en privat Kreds indskrænkede Kunstforening, indbød Publikum til at indtræde som Medlemmer, fastsattes Aarskontingentet til 4 Species for indenbyes og 2 Species for udenbyes boende, hvilket Kontingent (16 Kr og 8 Kr) har været fastholdt lige til nu, altsaa i 90 Aar. Derimod er i 1889 de livsvarige Medlemmers Indbetaling blevet forhøjet fra 160 kr. til 200 Kr. Det forhøjede Kontingent skal først træde i Kraft 1. Januar 1919.
Ved Nyindmeldelser i de senere Aar har det vist sig, at de fleste foretrækker

(58)

Betaling af Kontingentet for et helt Aar forud. At Opkrævningen af Bidraget betydelig lettes naar, som foreslaaet, Kvartalsbidragene falder bort, forstaar sig af sig selv.
Til indenbyes Medlemmer regnes, iflg den nu gældende §5, alle der bor paa Staden Kjøbenhavns Grund, Frbg. Kommune, Valby og Hellerup. Af disse er Valby Distrikt nu indlemmet under Hovedstaden og Frbg Kommune, som bekendt, paa alle sider omsluttet af Kjøbenhavn. Denne Stad begrænses for Tiden, paa Amagersiden, af Taarnby Sogn og paa Sjællandssiden af Hellerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Rødovre og Hvidovre Sogn.
Det foreslaas nu, at alle Medlemmer, der bor i de Stadens Grund tilstødende Kommuner henregnes til indenbyes Medlemmer, fra den 1 Jan 1919 at regne. Særlig Betydning formenes denne Bestemmelse at faa for Gentofte Kommunes Vedkommende, bestaaende af Distrikterne Gentofte, Ordrup, Skovshoved og Hellerup.
Til Sammenligning kan anføres, at indenbyes, 5 Øres Brevtaxt Gælder for Frbg. Vanløse, Valby Brønshøi, Søborg, Emdrup, Husum, Herløv, Buddinge, Amager, Hellerup, Charlottenlund og Gentofte.
Den foreslaaede Forhøjelse af Udbetalingen for livsvarige Medlemmer fra 200 til 300 kr. er ligesom Forhøjelsen af Aars bidraget motiveret ved Pengenes synkende Værdi.
Dir. Der skal være 1/10 af Foreningens Medlemmer tilstede for at der kan tages Beslutning om Lovændring (oplæser Lovenes § 15). Det kan roligt siges at 1/10 ikke er tilstede saaledes at Lovændringsforslaget ikke kan vedtages.

(59)

Departementschef A C Schlichtkrull. De der bor i Lyngby Kommune burde ogsaa regnes som Udenbyes.
Kassereren. Lyngby, Holte og Søllerød er Udenbyes.
Schlichtkrull. Taarbæk hører til Lyngby Kommune. De kommer ind hver Dag. De er Kjøbenhavnere.
Dir. Er det kun en Henstilling.
Schlichtkrull. Ja!
Xylograf Hendriksen. Jeg ser med Betænkelighed paa Forslaget. Det er mulig en Nødvendighed men vi slipper ikke uden Tab af Medlemmer. I den kommende Tid vil Indtægterne tage af. Administrationsudgifterne er for høje. Det er for dyrt Lokale. Man kan maaske indrette sig med Lokale sammen med andre Foreninger. Jeg ser ingen Fare i at forhøje Kontingentet for udenbyes Medlemmer men jeg ser en Fare i at Kontingentet forhøjes samtidig med at alle tidligere udenbyes Medl. i Storkjøbenhavn bliver Indenbyes. § 7 ser uskyldig ud, men er et Aktieselskabsarrangement.
Kassereren. Jeg forstaar godt Betænkelighederne. Det er noget alle i Bestyrelsen har haft. Dette andet og billigere Lokale findes ikke let, navnlig ikke et, der er saa godt som dette. Vor Saldo paa 6000 kr er nu svundet til 4000 kr og vil omtrent forsvinde i Aar. Vi tjener ganske vist nu ca 2000 Kr ved Salg paa vore Udstillinger, men 8000 Kr. er ikke længere tilstrækkelig til at købe et nogenlunde godt Udvalg af Malerier til Bortlodningerne. Vi har fulgt det som Xylograf Hendriksen kaldte Storkjøbenhavn. Folk der bor i Lyngby og Holte, kommer maaske ind om Søndagen, men føler sig mindre knyttet til Hovedstaden ned de der bor i Gentofte og Hellerup. Kvartalsopkrævning er ændret til Halvaars opkrævning, dels for at lette Besværet, og

(60)

Dels koster Indkassering 4 Gange om Aaret temmelig meget.
Xyl Hendriksen. Jeg tager næppe fejl i at 2/3 af de Udenbyes Medl. Bor i Kjøbenhavn.
Kassereren. Højst 1/3.
X Hendriksen. Disse Medlemmer burde nøjes med den gamle indenbyes Pris. 16 Kr.
Kassereren. Det er sikkert allerhøjest ¼ [overstreget: Del] af de udenbyes Medlemmer.
Dir. Sluttes der intet Ændringsforslag i Dag.
Falk-Jensen. Vi har ikke villet revidere Lovene, men en lille ændring give Valget i Dag Anledning til, nemlig i § 9 hvor der staar at afgaaende Kunstnere først kan genvælges efter 3 Aars Forløb. Naar der foreslaas en til Bestyrelsen maa det være den naturlige Forudsætning at han vælges for mindst 3 Aar og ikke blot skal give en Gæsterolle paa 1 Aar. Vi foreslaar derfor at der 8[? staa] [? afgaaende] Kunstnere, som har fungeret i 3 Aar ikke kan genvælges.
Dir. Dette Forslag kan altid nærmere formuleres. Selvom hele Lovændringsforslaget ikke kan vedtages i dag maa vi foretage en Afstemning. Da ingen stemmer imod er Enstemmighed for Forslaget.
Fuldmægtig Schlederman. Jeg vil henstille til Bestyrelsen at der sendes Circulærer Rundt til samtlige Medlemmer. Det var blot det, jeg høfligt vilde henstille til den ærede Bestyrelse.
Gnr. Fors. Hævet kl 8½.
Som Formand R. Kragh. Som Dirigent Arthur Henriques

(61)

1ste Bestyreæsesmøde afholdtes efter Gnr Fors.
Tilstede var: Formanden, Aagesen, Poul Christiansen, Falk-Jensen og Koch. – V. Jastrau.
1) Det vedtages at fastsætte Tidspunktet for den ny Gnr. Fors. til Vedtagelse af Lovændringerne til Mandag den 18 Marts Kl 7½.
2) Det vedtages at holde Bestyrelsesmøde Lørdag 2 Marts Kl 10 [????] til hvilken Tid Joh Olsens Udstilling vilde være færdigophængt.
3) Poul Christiansen foreslaar en Hans Schmith Udstilling.
4)
R Kragh /H Koch

2’ Bestyrelsesmøde
Lørdag 2 Marts 1918 Kl 10 [? FM] i Foreningen
Tilstede var Formanden, Aagesen, Poul Christiansen, Jul. Paulsen, Falk-Jensen, Alb. Naur og Koch.
1) Til den aarlige Bortlodning vedtages det at købe: Kat Nr Johs. Ottesen. Gul Chrysanthemum 72x50 Kr 200 Inden Købet fandt sted havde Alb. Naur forladt Mødet.
2) Dagsordenen til 2’Gnr. Fors. Kass. fremlagde et Forslag til Dagsordenen, der vedtages. Kunstforeningen i København. Da der ikke paa den d. 28 Februar i A. afholdte

(62)

Generalforsamling var mødt et tilstrækkeligt Antal Medlemmer til, at det af Bestyrelsen fremsatte Forslag til Ændringer i Foreningens Love gyldigt Kunde vedtages, sammenkaldes herved i Henhold til Lovenes § 15 en ny Generalforsamling, der afholdes i Foreningens Lokaler. Frederiksholms Kanal 4. Mandag s. 18 Marts d. A. Kl 7½ Eft[??]. til endelig Behandling af det omtalte Forslag. Forslaget ligger til Eftersyn i Foreningen [overstreget: s Lokaler Frederiks Holms Kanal.]
København d. 2 Marts 1918
Bestyrelsen
3) Det vedtages at foreslaa følgende Slutning paa Lovenes § 9. De afgaaende kunne genvælges, afgaaende Kunstnere, som har fungeret i 3 Aar, dog først efter 3 Aars Forløb.
4) Inspektør Jastrau havde gennem Maleren Lorens Hinrichsen faaet en Forespørgsel fra Carl Wilh[overstreget: j]elmson om han troede KF nu vilde have en Udstilling af ham, efter Konstnärforbundets Udstilling var opgivet.
Ad 4) Det vedtags at Jastrau privat skulde forespørge Carl Wilh[overstreget: j]elmson om han vil udstille til Octbr. D. A.
R. Krag / H Koch

(63)

2den Generalforsamling
til endelig Behandling af de paa den ordinære Generalforsamling foreslaaede Lovændringer.
afholdtes Mandag 18. Marts 1918 Kl 7½ i Foreningen
Tilstede var af Bestyrelsen: Formanden, Aagesen, Jul. Paulsen, Poul Christiansen, Falk-Jensen og Koch. Endvidere var mødt Overretssagfører Arthur Henriques, Grosserer Axel Jacobsen, Inspektør V. Jastrau og 2 journalister (fra Berlingske og Nationaltidende)
Til Dirigent valgtes efter Formandens Forslag Hr. Overretssagfører Arthur Henriques.
Dirigenten oplæser 2’ Stykke af Lovenes § 15 vedr. Vedtagelse af Lovændringer og meddeler at Gnr Fors. er lovlig indvarslet, idet den for 14 Dage siden har været averteret i Berlingske Tidende med Dagsorden:
Endelig Behandling af det omtalte Lovforslag.
Dirigenten oplæser Ændringsforslaget, (der er opklæbet paa næste side) og oplæser efter hver § de tilsvarende §§ i de tidligere Love.
Hvis ingen ønsker Ordet vil vi gaa over til Afstemning. 7 Medlemmer stemte for Forslaget. Da ingen stemmer imod er Ændringsforslaget eenstemmigt vedtaget og

(64)

Forslag til Ændringer i Love for Kunstforeningen I København
I.
I § 3 ændres Ordene: ”ved en Lodtrækning, der finder Sted i januar, hvorefter Medlemmernes Valg af Vundne Kunstværker foregaar i Februar s. A.” til: ”ved en aarlig stedfindende Lodtrækning.”
II.
I § 4 ændres sidste Punktum til at lyde: ”Udmeldelser sker skriftligt til Bestyrelsen og gælder fra Begyndelsen af det paafølgende Halvaar.”
III.
§ 5, 1ste, 2det og 3die Stk. ændres til at lyde saaledes: ”Aarsbidraget er: for et indenbys Medlem 20 Kroner, for et udenbys Medlem 12 Kroner. Det betales forud for et helt eller for et halvt Aar ad Gangen. Til Indenbys Medlemmer henregnes alle, som bor paa Staden Københavns grund eller i denne tilgrænsende Kommuner. Optagelse i Foreningen som livsvarigt Medlem kan ske mod Indbetaling af 300 Kr. een Gang for alle. Slige Indbetalinger gøres frugtbringende saaledes, at ikke Kapitalen men kun dens Renter anvendes blandt Foreninges løbende Indtægter.”
IV.
I § 7, 1ste Pkt., ændres ”Fjerdingaar” til ”Halvaar”.
V.
I § 9 ændres sidste Punktum til at lyde: ”De afgaaende kunne genvælges; afgaaende Kunstnere, som har fungeret i 3 Aar, dog først efter 3 Aars Forløb”.

Generalforsamlingen hævet kl 7 ¾
Som Formand R. Krag
Som Dirigent Arthur Henriques

(65)

3. Bestyrelsesmøde
afholdtes efter 2. Gnr. Fors.
Tilstede var: Formanden, Aagensen, Jul Paulsen, Poul Christiansen, Falk-Jensen, Koch og Inspektør Jastrau
1. De næste Bestyrelsesmøder fastsættes til Onsdag 20 Marts Kl 10 [? Fm] paa den fri Udstil. og Torsdag 21 Marts Kl 10 [? Fm] paa Charlottenborg.
2. Brev fra Carl Wilhelmson til Jastrau hvor han meddeler at han vil være meget tilfreds med Oktbr. men helst først vil aabne omkring 8 Okt. da han skal være i Stockholm i de første Dage af Maaneden. Han spørger endvidere om om KF kan have et Billede paa 1,80m x 4,50 m
ad 2 Det vedtoges at KF skulde skrive til Carl Wilhelmson.
R. Krag / H Koch.

(66)

4 Bestyrelsesmøde
Onsdag 20 Marts 1918 Kl 10 Fm
i den frie Udstilling.
Tilstede var Formanden, Aagesen, Poul Christiansen, Jul Poulsen, Falk-Jensen, Naur og Koch
Til den aarlige Bortlodning enedes man om at købe:
Kat. Nr. 67 L. Find. I Lænestolen 1918 45x30 Kr. 600
105 Harald Hansen Ramme med [? 7] Tegninger 1918. 200.
106 – do – do – 1917. 140.
290 Edvard Weie. I Præstens Have. Christiansø. 1917 45x39. 1500.
303 J.F. Willumsen. Radering. Den Frygtingydende Kat, 1917 36x27. 100.
341 Ernst Zeuthen. Flugten til Ægypten. Træsnit efter Giotto. 50.
R. Krag / H. Koch.

(67)

5 Bestyrelsesmøde
Torsdag 21 Marts 1918 Kl 10 Fm
Paa Charlottenborgudstillingen og KF
Tilstede var hele Bestyrelsen.
Til den aarlige Bortlodning enedes man om at købe:
Kat Nr 870 Otto William Lønnberg. Selvportræt 70x58 Kr. 500
Og paa Harald Giersings Udstilling i Kunstforeningen enedes man om at købe:
Kat Nr 91. Harald Giersing, Portrætstudie. Lampelys, 1918. Kr. 600.
R. Krag / H. Koch

(68)

6’ Bestyrelsesmøde Onsdag 24 April kl 10 [????] i Foreningen
Tilstede var hele Bestyrelsen
1) Det vedtages at trykke nye Love, uanset at der endnu fandtes et Oplag paa ca 250 Stk af de gamle Love.
2) I Anledning af Xylograf Hendriksens Forslag paa Gnr. Fors. Om en Wilh Kyhn Udstilling oplyses det at en saadan Udstilling havde været forberedt i Foreningen for [????] Kunst fra i Fjord Foraar og at det var overdraget Johansen at arrangere denne.
3) Udstillinger:
Carl Wilhelmson 8 Octbr.
Hans Schmidth Nov.
M Bengtzon Dec.
Niels Skovgaard Febr.
Jerichau kan komme i Marts hvis det ønskes af Familien.
4) Zahrtmann Udstilling.
Det overdroges Poul Christiansen at forespørge fri Udstilling om hele Bygningen kunde lejes i Octbr 1919 (og 10 Dage paa hver Side) for halv Pris 1500 Kr til Minde-Udstilling for [overstreget: Chr.] Kr. Zahrtmann
5) Det vedtoges at Sekr. skulde [overstreget: fore]spørge Victor B. [P.?] Christensen om at arrangere en Udstilling af Billedhuggerarbejder fra det attende Aarhundrede eventuelt i Forbindelse med en Portrætudstilling.

(69)

Endvidere vedtoges det at Sekr skulde meddele ham at KF kun kunde give ham 300 Kr for hans personlige Arbejde ved denne Udstilling.
6) Alb. Naur foreslaar en Udstilling af indiske og persiske Malerier.

R. Krag / H. Koch

7’ Bestyrelsesmøde Tirsdag 30 April Kl 10
paa Charlottenborgudstillingen.
Hele Bestyrelsen var mødt.
Paa Udstillingens 2’ Ophængning enedes man om til Foreningens aarlige Bortlodning at købe:
Kat. Nr. 928 Joh. S. Kjarval Palads fra Ny Østergade 58x61 300 Kr
= = 984 Troels Trier Fra [overstreget: fra] en Grusgrav 500 Kr
R. Krag / H. Koch

(70)

8’ Bestyrelsesmøde Torsdag 6 Juni 1918 Kl 10 Fm
i Foreningen
Fraværende var Jul Paulsen, Aagesen og Koch
1) Alb. Naur foreslaar en Goldschmidt Udstilling til Vinter. Spørgsmaalet udskydes til næste Møde, da 3 af Bestyrelsen, deriblandt een Maler, mangler
2) Zahrtmann-Udstilling
Poul Christiansen meddeler at den fri Udstilling kan faaes Oktober 1919 i 50 Dage for 2500 Kr, eller for mindre Betaling i Fald der gives den fri Udstilling Andel i [? Udbyttet] ved [? Billet] Salg. Det bestemmes at fastholde dette alternative Tilbud foreløbig.
3) Hans S[overstreget: ch]midth Udstilling
Jastrau meddelte at han havde bragt i Erfaring, at Charlottenborgs underste Etage vil kunne faas i 6 Uger (Oktbr-Decbr 1918) for 2500 Kr. I Forventning om et større Malerisalg paa Udstillingen, mente man at kunne lade KF uden Garanter løbe Risikoen ved en saadan Udstilling. Jastrau skulde forberede den.
4) Formanden sendte Etatsraad Wilh Hansen en skriftlig Tak for det KF tilsendte smukke Katalog.
R. Krag

(71)

9 Bestyrelsesmøde Torsdag 5 Sept 1918 10 ½ Fm.
i Foreningen.
Tilstede var Formanden, Falk-Jensen, Alb. Naur og Koch
1) Protokol for 8’ Best. møde oplæstes
2) Hans Smidth Udstillingen
Fra Komiteen for Charlottenborgudstillingerne forelaa en Skrivelse af 31 Juli til Inspektør Jastrau hvori de 5 Sale i Stueetagen tilbydes KF for en Pris af 2500 Kr i Tiden fra 24’ Octbr – 8 Decbr. Lokalerne kan ikke skaffes opvarmede.
ad2) Det vedtoges at modtage dette Tilbud (Skrivelse til Udstillingskomiteen 7 Sept 1918)
3) Sekr. oplæste et Brev af 28 f.M. fra Fru Jerichau hvori hun spørger om KF vil lave en Udstilling af hendes Søns Arbejder helst inden Jul.
ad3) Da Hans Smidthudstillingen kommer paa Charlottenborg bliver KFs Lokaler fri i Novbr. hvorfor det vedtoges at benytte denne Maaned til en Adolph Jerichau Udstilling.
Meddelt Fru Jerichau (9 Sept)
4) Udstilling af Skulptur fra det attende Aarh. Sekr. havde modtaget et Brev fra cand phil Victor B. [P.?] Christensen, hvori han foreslaar at der allerede nu averteres i Bladene om eventuelle ukendte Arbejder.
Det vedtages at arrangere denne Udstilling i Marts Maaned.
5) Spørgsmaalet om at arrangere en Ernst Goldschmidt-Udstilling maatte udsættes til Malerne [????] samlede.

(72)

6) Andre Udstillinger
Carl Wilhelmson 8 Octbr – M Bengtzon i Dec Niels Skovgaard i Febr.
7) Fra Direktør Mario Krohn har Bestyrelsen modtaget en Skr. hvori forespørges om KF vil deponere sine Fotografier af dansk Kunst (som hidtil har været deponeret i Kunstmuseet) i Kunstakademiets Fotografisamling, da Museet har give sine Billeder hertil. Endvidere foreslaaes at KF for en passende Pris afstaar sine Fotografier af udenlandsk Kunst og at Prisen i saa Tilfælde fastsættes af M. Krohn og en af Bestyrelsen.
ad7. Det vedtoges at Sekretæren skulde svare at de danske Fotografier kan deponeres og at Bestyrelsen snarest skulde tage Stilling til det sidste Punkt. afs. Svar til Mario Krohn (9 Sept. 18)
8) Skr. fra Stockholms Nationalmuseum i Anledning af en Udstilling her fra 1 Okt. – 1 Nov d.A. af danske Haandtegninger fra ca 1800, med en Forespørgsel fra Karl Madsen om KF vil udlaane 2 Tegn af Lorenz Frølich og omtrent 10 Tegnr af Eckersberg, Købke og Lundbye.
ad8) Sekr. telefonere til K.M at han kan udtage hvad han ønsker.
9) I Ekstrabladet 22/8 18 stod at ”Karl Madsen arbejder for Tiden bl.a. paa en stor Bog om PC Skovgaard som KF vil udsende til sine Medlemmer.
ad9) Formanden lovede at spørge K.M. om han tænkte paa at skrive en saadan Bog og at søge at formaa han til at gøre det.
10) I Anledning af at Naur erklæderede endnu ikke at have afleveret Tegninger til sine

(73)

2 af KF i Fjor og Forfjor købte Arbejder beklagede Falk-Jensen sig over at der ikke blev passet nok paa at Malerne afleverede Tegninger, og at Tegningerne ikke ligesom i Tidligere Tid blev sat paa Karton, med Paaskrift om hvem der har vundet Maleriet og i hvilket Aar.
Det vedtoges at opfordre Inspektør Jastrau til at sørge for Kartoner med Paaskrift, aarlig at undersøge om [overstreget: der mangle] alle har afleveret Tegninger og eventuelt paabegynde et omhyggeligt Katalog over samtlige Tegninger og Raderinger.
R. Krag / H. Koch

10. Bestyrelsesmøde Lørdag 5. Octbr 1918 Kl 10 ½ Fm
i Foreningen.
Tilstede var Formanden, Jul Paulsen, Poul Christiansen, Falk-Jensen, Alb. Naur og Koch. Aagesen fraværende.
1) Udstillinger:
Carl Wilhelmson 6 Octbr – 27 Octbr
Hans Smidth 3 Nov – 1 Decbr (Charlottenborg)
Jens Adolf Jerichau 3 Nov – 17 Novbr
Magnus Bengtzon 24 Nov – 15 Decbr.
Jan. Indkøb og event. Errnst Goldschmidt
Febr. Niels Skovgaard
Marts Billedhuggerarbejder fra 18. Aarhundrede.
April event C.F. Hansen.

(74)

2) Sekr. havde medbragt en Del Tegninger af C.F. Hansen og foreslog eventuelt at arrangere en udstilling af nogle af C.FHs Arbejder. Han mente at KF egnede sig særligt til en saadan Udstilling, da [? man] her ikke behøvede at faa en fuldstændig Repræsentation af alle Hansens Bygninger men kunde lægge Vægt paa kun at medtage de af Hansen personlig udførte Tegninger. Sekr. fremlagde endvidere Koncept til et Brev til [??]inspektør [????] [????], hvori KF beder ham [? udvirke] at en Del Tegninger, der findes i Slesvig kan udlaanes til Udstillingen og at laane KF alle de Fotografier han selv har taget i Hans[??]ke Bygninger i Tyskland.
ad 2) Det vedtoges eenstemmigt at arrangere en saadan Udstilling, event. i April.
3) Errnst Goldschmidt Udstilling. Vedr. en event. E.G. Udstilling vedtoges det at Alb. Naur skulde spørge E.G. om han vilde [overstreget: U] udstille i Jan. sammen med Indkøbet.
4) Sekr. meddelte at Jastrau havde foreslaaet at KF solgte sin Flagstang har der var mange Udgifter ved at tage den ud og ind og da den aldrig blev benyttet.
Det vedtoges at beholde den i den mindste til Thorvaldsens 150 Aar Fødselsdag der lige var foreslaaet til 13 Nov d.A.
5) Brev fra Mario Krohn, (hvori han takker for de til Akademiets Fotografisamling modtagne Fotografier), oplæstes. Det vedtoges at gennemse de udenlandske Foto-

(75)

grafier, inden det vedtoges om KF skulde sælge dem.
6) Med Hensyn til Pkt. 10 forrige Best. Møde oplyste Sekr at Jastrau havde bedet ham meddele at Tegningerne fra de senere Aar ikke var opklæbede, da det var umuligt at faa godt Karton. Nu er de klæbet paa hvad der kan faaes.
7) Formanden afleverede til KF en Domsudskrift af Sagen C.M. [????] [????] Kunsthandler Arnbak.
R. Krag / H. Koch

11. Bestyrelsesmøde Mandag 11 Novbr kl 1 ½ Efm.
i Dansk Kunsthandel og paa Charlottenborg
Tilstede var Formanden, Jul Paulsen, Poul Christiansen, Falk-Jensen og Koch, og paa Charlottenborg tillige Alb. Naur
Aagesen syg.
Paa Axel P. Jensen Udstilling i D.K. enedes man om at købe:
Kat Nr 43 Axel P Jensen Strand ved Blokhus Kr 600.
Kat N. 27 do Krukke med Blomster = 400.

(76)

Paa Malende Kunstneres Sammenslutnings Efteraarsudstilling paa Charlottenborg vedtoges det, til den aarlige Bortlodning at købe:
Kat Nr. 304 Aage Roose. Geder. Træsnit 1915 25x26 Kr 40.-
Kat Nr. 305 do Faar do do 25x28 Kr 40.00
R. Krag / H. Koch

12. Bestyrelsesmøde [Tors]dag 14 Nov 1918 Kl 10 1/2
i Foreningen
Tilstede var Formanden, Poul Christiansen, Jul. Paulsen, Falk-Jensen og Koch.
1) Bestyrelsen havde modtaget et Brev fra Jastrau, hvori han meddelte at han [overstreget: ikke] fra 1’ Febr. 1919 ønskede at trække sig tilbage som Inspektør i KF
2) Sekr. meddelte at han ligeledes vilde udtræde af Bestyrelsen [overstreget: fra] ved næste Gnr. Fors.
3) I Anledning af Mario Krohns Skrivelse om Kjøb af KFs Samling af Fotografier af udenlandsk Kunst vedtoges det at sælge de, til Kunstakademiets Fotografisamling, paa Be-

(77)

tingelse af, at denne vilde tage hele Samlingen.
4) Poul Christiansen meddelte at han fra en Mand der havde boet i Shanghai havde faaet et Brev hvori foreslaaes at KF skulde udstille 50-60 kinesiske Malerier (150-400 Aar gamle) som han havde købt i Kina og som endnu fandtes der. KF skulde betale Forsendelsen. Det vedtoges at P.Chr. skulde søge nærmere Oplysninger.
5) I Fru Viges Kunsthandel, Amagertorv vedtoges det at købe
Kat Nr. 11 Frk Olga Jensen Vindu med Campanula og Pelargonier 2000
R. Krag / H. Koch

13’ Bestyrelsesmøde Mandag 2 Decbr 1918 Kl 10 ½ [??]
i Foreningen.
Tilstede var Formanden, Jul Paulsen, Poul Christiansen, Falk-Jensen, Naur og Koch.
1) Hans Smidth-Udstillingen
Kass. meddelte at han foreløbig kun havde betalt 1500 Kr i Conto for Leje af Lokale da de 2500 Kr som KF var gaaet med paa at betale maa betragtes som en altfor ublu Pris i Betragtning af at Lokalerne

(78)

ikke var opvarmede. Da Indtægterne ved Billetsalg og Kataloger kun var ca. 1000 Kr blev man enige at forsøge at faa Udstillingskomiteen til at nøjes med de 1500 Kr i Leje. Det vedtoges at Falk-Jensen skulde skrive til Komiteen.
2) Naur meddelte at Errnst Goldschmidth hellere vilde vente til næste Aar med sin Udstilling hvis han til den Tid kunde vente at faa [? sin] Udstilling i hele Lokalet.
Dette vedtoges.
3) Gustav Wolmer vil gerne udstille i Januar Poul Christiansen skulde [????] Aftale med ham herom.
4) [? Det] vedtoges at Falk-Jensen skulde forhandle med Mario Krohn om Afstaaelsen af KFs Samling af Fotografier af udenlandsk [kunst til] Kunstakademiets Fotografisamling.
5) Poul Christiansen meddelte at den fri Udstilling gerne snart vilde have Meddelelse om hvorvidt KF ønskede Lokalerne til en Zahrtmannudstilling.

(79)

14 Bestyrelsesmøde Tirsdag 17 Decbr 1918 Kl 10 1/2 Fm
I Foreningen.
Tilstede var Formanden Poul Christiansen, Jul Paulsen Falk-Jensen og Koch
1) Zahrtmannudstillingen Octbr 1919 i fri Udstilling. Det vedtoges at Falk-Jensen skulde skrive Kontrakt om Leje af Udstillingen i Octbr for 2500 Kr.
2) Margrethe Levy-Udstilling. Jul Paulsen og Koch foreslaar at Fru Levy udstiller Januar dersom G. Wolmer vil frafalde i denne Maaned. Poul Christiansen medd. at Wolmer helst ikke vil udstille i Januar hvis der kan sikres ham en anden Maaned til næste Aar.
Dette vedtoges
3)Skulpturudstillingen I Anledning af at Hans Smidth udst[??]: havde givet et Underskud paa ca 4000 Kr vedtoges det at Sekr. skulde meddele Victor P. Christensen at han maatte sørge for at Omkostningerne ved Udstillingen ikke blev altfor urimelig store
R. Kragh / H. Koch

Fakta

Bestyrelsesprotokol

Dansk