Menu

Kunstforeningen

1908

Dokumentindhold

"Forhandlings-Protokol for Kunstforeningen. Begyndt 22 Februar 1906. Sluttet 29 Marts 1916." side 27-47, år 1908.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger (i København og provinserne) løbende.
Side 27: Den årlige bortlodning.
Side 28-32: Det diskuteres, om Kunstforeningen skal udgive et kunstblad, men sagen opgives (side 32).
Side 34: Valg af gevinster efter bortlodningen.
Side 36: Der vælges ny bestyrelse.
Side 37: Bestyrelsen accepterer et tilbud fra ”International Society of Sculptors, Painters and Gravers” angående en udstilling i 1909, som man påtænker at afholde på Charlottenborg.
Side 44: Formanden, C.C.S. Danneskiold-Samsøe, afgår ved døden.
Side 45: Der planlægges at afholde en udstilling af Jens Juels værker i efteråret 1909 for at markere 80-årsdagen for foreningens stiftelse.

Transskription

(27)

Torsdag d. 23de Januar 1908 fandt Bortlodningen af de indkjøbte Kunstværker Sted med følgende Resultat.
Løbe nr., Lod nr., Vinderens Navn, Adresse
1, 1381, Etatsraad S Koefoed, Martensens Allé 8, II
2, 482, Heliogravør K. Hendriksen, Stormgade 12
3, 690, Etatsr. C. M. Kragh, Christiansborg
4, 1045, Cand. Jur. E. Trolle, SortedamDosseringen 21 III
5, 1639, Forpagter Lund, Vognserup pr. Regstrup
6, 1148, Baron B. Schilden-Holsten, Holstenshuus pr. Faaborg
7, 393, Apoteker [??] Hempel, N. Farimagsgade 63
8, 1365, Overinspektør Jansen, Brahe Trolleborg pr. Korinth
9, 1107, Cand. polyt. V. [? Wallin], Skt. Knudsvej 32
10, 329, Fabrikant [??] Goldschmith, Østbanegade 27
11, 1672, Købmand Thorvald Petersen, Mariboe
12, 1482, Forretningsfører S. Loltrup, Aarhus
13, 1574, Malerinde, Frk. Anna Petersen, Bagsværd pr. Lyngby
14, 1662, Kammerherre Hannibal Sehested, Broholm pr. Gudme
15, 984, Fabrikant Chr. N. Sødring, Østerbrogd. 70
16, 189, Grosserer Louis Cordosa, Ved Str. 2
17, 1501, Oberstlieutenant Ramm, Emiliegd. 6
18, 44, Apoteker Otto Benzon, Kristianiagd. 1
19, 755, Grosserer C. V. Messerschmidt, Gl. Kongevej 6
20, 1350, Læge C. Jespersen, Ordrup
21, 1445, Assistent v. Etatsrd. Chr. Christensen, Lillerød
22, 1425, Adjunkt K. Knudsen, Ribe
23, 1226, Frøken Olga Dons, Gothersgd. Fredericia

24, 1539, Apoteker de Neergaard, Odense
25, 1335, Læge C. Heide, Charlottenlund
26, 1036, Direktør E. Thielsen, Lundsgade 4
27, 1053, Maler Viggo Tvede, Platanvej 25
28, 362, Forlagsbghdl. Jacob Hegel, Klareboderne 8
29, 1557, Fabrikant F. Obel, Helsingør
CCSDanneskjoldSamsøe / Th. Oppermann

(28)

Tirsdag den 4de Februar 1908 afholdt Bestyrelsen Møde i Foreningens Lokale. Samtlige Medlemmer af Bestyrelsen vare til Stede med Undtagelse af Kasseren.
Et af Kasseren og Sekretæren fremlagt Budget for 1908 godkjendtes.
Næstformanden fremlagde Forslag om Udgivelsen af et Kunstblad. Han femhævede det ønskelige i at Foreningen paatog sig Giennemførelsen af denne Opgave, der i høj trængte til at løses. Næstformanden dvælede navnlig ved den finansielle og redaktionelle Side af Sagen. Angaaende den første havde han paa forskellig Vis søgt meget grundige Oplysninger. Giennem et Forlags Firma havde han modtaget et Tilbud, der gik ud paa, at Firmaet overtog Ud-

(29)

givelsen med hvad dertil høre og forpligtede sig til hvert Aar at udsende 6 Hefter, hvoraf to skulde danne et Dobbelthefte. Dette sidste skulde tjene som en Aarbog for Foreningen og sendes til alle Medlemmerne. Firmaet skulde tillige forpligte sig til at afgive et nærmere bestemt Antal Expl. til Kultusministeriet. Vilde Foreningens Medlemmer subscribere paa Kunstbladet, skulde de ikke have andre Lettelser end den, som var indesluttet i den gratis Tilsendelse af Dobbeltheftet. Til Giengæld skulde Foreningen yde et aarligt Tilskud paa Kr. 2000,00 og sørge for at Staten gav et lige saa stort Bidrag.
Hvad Redaktørspørgsmaalet angik, vidste Næstformanden, at Dr. Francis Beckett

(30)

gierne vilde være redaktør. Skjønt Næstformanden ansaa denne Lyst til at overtage Posten som en væsentlig Anbefaling fra Dr. Beckett, saa kunde han dog ikke anbefale ham; under Haanden havde han imidlertid bragt i Erfaring, at Dr. Karl Madsen bistaaet af en yngre Kunstkritiker vilde være villig til at overtage Redaktionen. Næstformanden lagde ikke skjul paa de Vanskeligheder, der maaske kunne blive med at finde Forfattere.
Under en paafølgende Diskussion fremhævede Formanden navnlig de pekuniære Vanskeligheder. Sekretæren der ogsaa talte paa Kasserens Vegne,

(31)

dvælede ogsaa ved de pekuniære Vanskeligheder, og det uheldige Forhold, der vilde fremkomme ved at Bladet vilde blive et Bannermærke for Foreningen uden at Bestyrelsen i mindste Maade kunde gribe ind i Redaktionen.
Hr. Wandel fremhævede at et Maanedskrift aldrig vilde kunne blive aktuelt. Han mente ikke dets Udgivelse ville gavne Foreningen ved at skaffe den Tilgang af Medlemmer.
Professor V. Johansen anbefalede Udgivelsen, navnlig naar de maanedlige Hefter kunde blive ledsagede af en Kronik, som udkom mindst hver 14 Dag.
Hr. Hammershøj mente ikke Foreningen ville have tilstrækkeligt Gavn

(32)

af et saadant Blad.
Fra alle Sider anerkendtes den Omhu, hvormed Sagen var lagt til Rette af Næstformanden. I Henhold til Flertallets Udtalelser opgaves Sagen.
Man enedes om at henvende sig til Maleren Irminger om at indtræde i Bestyrelsen i stedet for Prf. Johansen. Dersom Hr. Irminger ikke ønskede Valg, skulde man først henvende sig til Hr. Maler Wilhjelm og dernæst til Hr. Tycho Jessen.
Sekretæren meddelte, at han paa Opfordring af Hr. Wandel havde indledet Forhandlinger med

(33)

”International Society of Painters, Scupltors and Gravers” London om en Udstilling i Lighed med den Selskabet havde afholdt sidste Nvb. Decb. i Dresden. Han fremlagde Brev fra Selskabets Præsident Auguste Rodin og dets Sekretær Mr. C. Bekk[??] Og meddelte, at han havde udbedt nærmere Oplysninger om Omkostningerne.
CCSDanneskjoldSamsøe / Th. Oppermann

(34)

Valg af Gevinster den 9de Februar 1908
Nr., Vinderens Navn, Valgt ved, Kunstnerens Navn, Kunstværket
1, Etatsraad S. Koefoed, Carl Holsøe, Interiør
2, Heliogravør H. Hendriksen Jul. Paulsen, Aftenbrise
3, Etatsr. G. Krag, Schlichtkrull, Landskab i Vestjylland
4, Cand. jur. E. Trolle, Carl Hansen, Elleskov
5, Forpagter Lund, M. Therkildsen, Ved en Bondegaard
6, Baron Berner Schilden-Holsten, Viggo Pedersen, Frisk Dag ved Kullen
7, Apoteker S. Hempel, N.P. Mols, Vinterdag ved Lillebælt
8, Overinspektør Jansen, F. Syberg, Sneen tøer
9, Cand. polyt. V. Walter, M. Henriques, Kirkeportal i Rom
10, Fabrikant [??] Goldschmidt, S. Hansen, Teglværksarbejder
11, Købmand Thorvd. Petersen, T. Jessen, Aaen
Maribo
12, Forretningsf. S. Loltrup, ” Tørrede Blomster
Aarhus
13, Malerinde, Frk. Anna Petersen, Bestyr., V. Tetens, Lampelys
14, Kmh. Hannibal Sehested, Anna Syberg, Krysantemum
Broholm
15, Fabrikant Chr. N. Sødring, Møhl Hansen, Hvid Gavl mellem Træer
16, Gross. Louis Cordosa, L. A. Ring, Den gamle Mand
17, Oberstl. P.G. Ramm, L. Find, Villavej
18, Apoteker Otto Benzon, Johannes Krag, Skyggedalstinderne
19, Gross. C.V. Messerschmidt, Ellen Rohde, Efteraarssol. Frederiksberg
20, Læge C. Jespersen, Ordrup, Niels Nielsen, Malaj – Bjørneunge
21, Assistent Chr. Christensen, Lillerød, Th. Bindesbøll, 1 Broche (23)
22 Adjunkt K. Knudsen, Ribe --- 1 Kam
23 Frk. Olga Dons, Fredericia --- 1 Spænde
24 Apoteksbestyrer de Neergaard, Odense --- 1 Broche (25)
25 Læge H. Heide --- -- (24)
26 Direktør E. Thielsen --- -- (26)
27 Maler Viggo Tvede, Efter J. F. Mielet, Fotogravure
28 Forlagsbghdl. Jacob Hegel, Th. Bindesbøll, 1 Broche (27)
29 Fabrikant F. Obel, Helsingør --- 4 Knapper

(35)

Efter Valget afholdtes Bestyrelsesmøde, ved hvilket Hr. Wandel og Grosserer Jensen ikke var til Stede.
Det vedtoges at kjøbe følgende Arbejder af Maleren Hessellund.
Vinterlandskab, 14 gr. Kulde - Kr. 75,00
Kostald - -100,00
Landskab med Børn - -25,00
CCSDanneskjoldSamsøe / Th. Oppermann

(36)

Torsdag d. 20. Februar 1908 afholdtes ordinær Generalforsamling i Foreningens Lokale.
Til Dirigent valgtes Hr. Overretssagfører W. Homan.
Dagsordenen var
1) Beretning om Virksomheden i 1907
2) Forslag til Virksomhedsplan for 1908
3) Valg af 2 Medlemmer til Bestyrelsen
4) Valg af Supleanter, Revisor og Decisor
1) Formanden aflagde Beretning om Virksomheden i 1907 og det reviderede Regnskab for samme Aar. Der gaves Decharge.
3) Hr. V. Irminger valgtes i Stedet for Professor Johansen. Th. Oppermann gjenvalgtes
4) Supleanter, Revisor og Decisor gjenvalgtes.

(37)

2) Formanden fremlagde Virksomhedsplanen for 1908. Den godkjendtes.
Ingen ønskede Ordet uden for Dagsordenen
CCSDanneskjoldSamsøe Wilh.[????]

Efter Generalforsamlingen samledes Bestyrelsen. Samtlige Medlemmer med Undtagelse af Hr. Irminger vare til Stede. Man enedes om at acceptere et Tilbud fra ”International Society of Sculptors, Painters and Gravers” om en Udstilling Vinteren 1909, og man kunde tænke sig eventuelt, at lade den afholde paa Charlottenborg.
CCSDanneskjoldSamsøe / Th. Oppermann

(38)

Fredag den 27de Marts afholdt Bestyrelsen Møde i den ”Frie Udstillings” Lokaler.
Samtlige Medlemmer af Bestyrelsen vare til Stede.
Man enedes om at kjøbe
Th. Philipsen No. 248 Ponte Salario - Kr. 400,00
J. Skovgaard No. 272 Landskab - - 370,00
F. Syberg No. 297 Vinterlandskab - - 400,00
CCSDanneskjoldSamsøe / Th. Oppermann

(39)

Søndag d. 29de Marts 1908 afholdt Bestyrelsen Møde i Udstillingen paa Charlottenborg.
Samtlige Medlemmer vare til Stede.
Man enedes om at kjøbe
No. 153. Vilh. Fischer: Hvile paa Stranden - Kr. 600,00
- 307. Olga Lau: Interiør fra Udland - - 250,00
- 419. R. Petersen: Fra Brejninge Aa - - 175,00
- 578. Wilhjelm: Konen med Lyngleen - - 700,00
- 67. Blom: Vinterbillede - - 350,00
- 556. Vedel: Interiør - -* 800,00
* Heri indbefattet Kontingent som livsvarigt Medlem af Foreningen.
Endvidere vedtoges det samtidig at kjøbe følgende Billeder fra Civita d’Antino Udstillingen.
No. 60. Danneskjold-Samsøe. Monte Viglio Kr. 600,00
herunder indbefattet Kontingent som livsvarigt Medlem af Foreningen
No. 121 Johan Rohde: Gedehyrden med sin Dreng Kr. 400,00
Det skulde dog forsøges om Foreningen gjennem Forhandlinger med Kunstneren i Stedet for sidstnævnte Billede kunde erhverve ”Piger, der tørre Majs”.

(40)

Endvidere vedtoges det at kjøbe Bøyesens Billede fra Ladegaardsaaen for Kr. 1.000,00, heri indbefattet Kontingent som livsvarigt Medlem. Billedet var taget i Øjesyn om Fredagen paa den ”Frie Udstilling”.
CCSDanneskjoldSamsøe / Th. Oppermann

Lørdag den 2den Maj holdt Bestyrelsen Møde i Udstillingen paa Charlottenborg. Samtlige Medlemmer af Bestyrelsen med Undtagelse af Overretssagfører Zeuthen vare til Stede.
Man enedes om at kjøbe
No. 812. Johannes Ottesen: Levende Vand - Kr. 300,00
No. 788. A. Kongsbak: Stranden ved Sæby - - 150,00
CCSDanneskjoldSamsøe / Th. Oppermann

(41)

Tirsdag den 20 Oktbr. 1908 afholdtes Bestyrelsesmøde. Samtlige Medlemmer af Bestyrelsen med Undtagelse af Hr. Zeuthen vare til Stede.
Der vedtoges følgende Plan for Udstillinger i den indeværende Sæson.
Nvbr. Decbr. Museets Udst. oo
Januar Indkjb. Fra 1908. og Hans Knudsen oo
Februar Schlichtkrull. oo
Marts Engelsk. oo
Efter Anmodning fra Hr. Karl Jensen vedtoges det at optage ham som lisvarigt Medlem af Foreningen paa det indsendte Billede ”Frederiksborg Slotsgaard med Porttaarnet”.
Hr. Wandel gjorde opmærksom paa, at Kunstnerne i Almindelighed ikke var paa det Rene med, at Foreningen intet Ansvar paatager sig angaaende de Salg, som finder Sted paa dens Udstillinger. Sekretæren

(42)

lovede for Fremtiden at gjøre de udstillende Kunstnere opmærksom paa dette Forhold.
Kasseren meddelte, at han havde truffet Aftale med Hr. Anker om, at to af Bestyrelsens Medlemmer, saa snart han kom til Byen, skulde søge ham for at udvælge et Billede, som livsvarigt Kontingent.
Et næste Møde fastsattes til Torsdag d.22de Oktb. Kl. 10½ paa Efteraarsudstillingen.
/Th. Oppermann

(43)

Torsdag d. 22 Oktbr. 1908 afholdtes Bestyrelsesmøde paa Efteraarsudstillingen ved Charlottenborg. Samtlige Medlemmer af Bestyrelsen med Undtagelse af Hr. Zeuthen vare til Stede.
Det vedtoges at kjøbe
Olga Jensen: Et Vindue - Kr. 200,00
V. Magaard: Fra Kongens Have
Radering - - 20,00
C. M. Hansen: En Vesterbropige - - 75,00
Det overdroges Hr. Wandel hos Maleren Ilsted om muligt at kjøbe et Billede til ikke
over 700,- Kr. Billedet skulle være egnet til at samle Medlemmerne.
/Th. Oppermann

(44)

Søndag d. 1ste November 1908 døde Foreningens Formand Theaterchef C.C.S. Danneskjold Samsøe.
Mandag den 23de November 1908 afholdtes Bestyrelsesmøde. Samtlige Medlemmer af Bestyrelsen vare til Stede.
Næstformanden Hr. Overretssagfører L. Zeuthen ledede Forhandlingerne og aabnede Mødet med en kort Mindetale for den afdøde Formand.
Sekretæren oplæste en Skrivelse fra Hr. A. Røder, i hvilken denne paa Grund af manglende Tid bad sig fritaget for det ham overdragne Hverv, at skrive en Monografi over Maleren Jens Juel. Hr. Røder udbad sig til-

(45)

lige en Opgjørelse over, hvad han med Renter skulde tilbagebetale Foreningen i Anledning af de 1000 Kr., som han havde faaet i Forskud.
Bestyrelsen beklagede, at Bogen om Juel saaledes foreløbig maatte opgives. Man ønskede de 1000 Kr. tibagebetalt uden Renter. Det overdroges samtidig Sekretæren at spørge Hr. Røder, om han ikke eventuelt vilde overtage Arrangementet af en Jens Juel Udstilling til Efteraaret 1909, samt Udarbejdelsen af et Katalog til Samme for et Honorar af Kr. 500,00. Kasseren gjorde opmærksom paa det særlig ønskelige i, at denne Udstilling afholdtes til Efteraaret; 80 Aar efter Foreningens Stiftelse, hvis Virksomhed netop var indledet med en Jens Juel Udstilling.
Foreningens Forhold debateredes.

(46)

Sekretæren meddelte, at det vilde blive nødvendigt, at lade Valget af de i Januar bortloddede Billeder foregaa 31te Januar og ikke i Februar, saaledes som Loven kræve. Da den paatænkte Lovovertrædelse er saa lille og Grunden, den engelske Udstillings rettidige gjennemførelse, saa vægtig, mente man at den burde passere.
Billeder af Hvid og Frydensberg forevistes. Begge ønskedes optagne som livsvarige Medlemmer. Sagen stilledes i Bero.
Hr. Wandel meddelte, at han efter Aftale havde kjøbt et Billede af Ilsted. Det varede noget, før det kunde afleveres, da Kunstneren havde betinget sig Ret til at tage en Kopi til event. Salg i Udlandet.

(47)

Sekretæren foreslog til næste Aar at der afholdes en Frølich Udstilling. Planen vandt Bifald.
L. Zeuthen / Th. Oppermann

Onsdag den 23de December 1908 afholdt Bestyrelsen Møde. Samtlige Medlemmer vare til Stede.
Det vedtoges Enstemmigt at anmode Godsejer Johannes Hage, Nivaagaard, om at overtage den ledige Formandsplads. Det overdroges De Herrer Zeuthen, Oppermann og Wandel at tage sig af denne Sag.
L. Zeuthen / Th. Oppermann

Fakta

Bestyrelsesprotokol

Dansk