Menu

Kunstforeningen

1909

Dokumentindhold

"Forhandlings-Protokol for Kunstforeningen. Begyndt 22 Februar 1906. Sluttet 29 Marts 1916." side 48-62, år 1909.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger (i København og provinserne) løbende.
Side 48: Den årlige bortlodning.
Side 51: Valg af gevinster efter bortlodningen.
Side 54-55: Der vælges ny bestyrelse.
Side 56: På et bestyrelsesmøde afholdt på Charlottenborg vedtages det at indkøbe det udstillede maleri "Det gamle Hus bliver frisket op" af L.A. Ring. [Der er med stor sandsynlighed tale om værket Kalkemanden. Det gamle hus bliver pudset op, jf. H. Chr. Christensen: Fortegnelse over malerier og studier af L.A. Ring i aarene 1880-1910 (København, 1910).]
Side 57-58: Mulighederne for at afholde en udstilling om fransk malerkunst drøftes.

Transskription

(48)

Torsdag den 14de Januar fandt Bortlodningen af de for 1908 indkjøbte Kunstværker Sted.
Resultatet var følgende

Løbe Nr., Lod Nr., Vinderens Navn, Bopæl
1, 1648, Konsul P. Svendsen, Gentofte
2, 49, Maler Aage Bertelsen , Næstved
3, 1659, Boghandler Th. [????], Aarhus
4, 1442, Dr. phil. Edv. Lehmann, Gentofte
5, 1067, Boghandler Axel Wilhjelm, Frederiksberg Allé 28, III
6, 337, Maler Hans Nicolai Hansen, Fredensborg
7, 680, Fru Ellen Levysohn, Østerbrogade 44
8, 1587, Kammerherreinde Wichfeld, Engestofte, Maribo
9, 1604, Lensgreve G. L. Schulin, Frederiksdal pr. Lyngby
10, 301, Boghandler Julius Gjellerup, Sølvgade 87
11, 962, Stud. Jur. P. Schou, Bredgade 63
12, 1108, Overlærer P. Asmussen, Aalborg
13, 573, Cand. theol. P. Koldbye, Frederiksberg Allé 23
14, 1247, Lensbaron Holck , Holckenhavn
15, 477, Direktør V. Hassing, Gl. Torv 24
16, 1267, Sveriges almänna Konstförening, Stockholm
17, 641, Direktør Ludvig Lund, Kastelsvej 21
18, 646, Grosserer Th. Lyngbye, Vestervoldgade 90 II
19, 1669, Læge Viggo Tønnesen, Aulum pr. Herning
20, 47, Kammerherre C.V. Bornemann, St. Annæplads 11
21, 1363, Sveriges almänna Konstförening, Stockholm
22, 1206, Læge O. J. Fiedler, Assens
23, 1307, Fru Jenny Høg, Fredensborg
24, 1447, Købmand P. Lauridsen, Vang pr. Vejen
25, 712, Frøken Mimi Meyer, [??] Kongensgaden 55

Efter Lodtrækningen afholdt Bestyrelsen Møde. Tilstede vare De Herrer Zeuthen, Oppermann, Jensen og Hammershøj.
Det vedtoges at anmode Grevinde W.Danneskjold-Samsøe

(49)

om Tilladelse til at udstille i Slutningen af Januar Grev C.C. Danneskjolds Haandtegningssamling.
Sekretæren oplæste et Brev fra Dr. Bakker, angaaende den engelske Udstilling.
L. Zeuthen / Th. Oppermann

Torsdag den 28 Januar afholdtes Bestyrelsesmøde. Samtlige Bestyrelsesmedlemmer vare til Stede.
Et af Kasseren og Sekretæren udarbejdet Budget for 1909 vedtoges.
Sekretæren oplæste nogle Breve fra Dr. Bakker vedrørende den engelske Udstilling. Det vedtoges at opfordre Dr. Bakker til, dersom det maatte være opportunt, at opsætte Udst. til Nvbr.

(50)

Et Forslag fra Næstformanden om, i Tilfælde at den engelske Udstilling udsættes, da at lade afholde en Udst. af Professor Storcks Tegninger, vedtoges. Det vedtoges ogsaa at sende Prf. Storck en Adresse paa hans forestaaende 70 aarige Fødselsdag.
Sekretæren fremlagde et Brev fra den hollandske Maler Heyenbrock angaaende den paatænkte Udstilling af hans Arbejder. Da der ikke var kommet Fotografier efter hans Billeder stilledes Sagen i Bero.
Det vedtoges at afholde et nyt Bestyrelsesmøde Lørdag den 31te s. M.
L. Zeuthen / Th. Oppermann

(51)

Valg af Gevinster den 31. Januar 1909.
Nr., Vinderens Navn, Valgt ved, Kunstnerens Navn, Kunstværket
1, Konsul [? F.] Svendsen, Ilsted, Interiør
2, Maler Aage Bertelsen, S. Hansen, Skovgaard, Mellem Skov og Fjord
3, Boghdl. Th. [????], V. Fischer, Hvil paa Stranden
4, Dr. phil Edv. Lehmann, Syberg, Snedriver
5, Boghdl. Axel Wilhjelm, Wilhjelm, Konen med Lyngleen
6, Maler Hans Nik. Hansen, Bøyesen, Fra Nørrebro
7, Fru Ellen Levysohn, Philipsen, Ponte Salario
8, Kammerherreinde Wichfeld, Rohde, Majsen tørres
9, Lensgreve G. L. Schulin, Vedel, Interieur
10, Boghdl. Julius Gjellerup, Blom, Vinterbillede
11, Stud. jur. P. Schou, Unger, Susanne i Badet
Radering efter Rembrandt
12, Overlærer J. Asmussen, Anna Syberg, Blomster i et Vindue
13, Cand. theol. F. Koldbye, Clements, Udenfor Rom
14, Lensbaron Holck, C. M. Hansen, En Vesterbropige
15, Direktør V. Hassing, Petersen, Rudolph, Fra Breininge Aa
16, Sveriges almänna Konstförening, Ottesen, Læsende Dame
17, Direktør Ludvig Lund, Hessellund, Kostald
18, Gross. Th. Lyngbye, Lau, Interieur fra Holland
19, Læge Viggo Tønnesen, Kongsbak, Stranden ved Sæby
20, Kmhr. C von Bornemann, Karl Jensen, Posttaarnet paa Frederiksborg
21, Sveriges almänna Konstförening, Olga Jensen, Et Vindue
22, Læge O. J. Fiedler, Magaard, Fra Kongens Have
23, Fru Jenny Høy, Hessellund, I 14 ºKulde
24, Kmd. P. Lauridsen-Vang, Jastrau, =, Børn i Landskabet
25, Frøken Mimi Meyer, Martha Kjelland, Litografi efter Harriet Beckett [ulæseligt]

Efter Valget afholdtes Bestyrelsesmøde. Samtlige medlemmer af Bestyrelsen med Und-

(52)

tagelse af Professor Irminger vare til Stede.
Næstformanden meddelte, at han under hensyn til, at han nu i en Aarrække havde haft Sæde i Bestyrelsen, ikke ønskede at modtage Genvalg, naar hans Mandat ved den forestaaende Generalforsamling udløber.
Det vedtoges da at rette en Henvendelse til Kammerherre Krag og Hr. [? Charles Been] og i Stedet for den sidste eventuelt Museumsassistent G. Falck om at modtage Kandidatur ved det forestaaende Valg af Medlemmer til Bestyrelse.
I Stedet for Hr. Wandel, som fratræder efter Tur, og Hr. Irminger, der af private Grunde ønsker at nedlægge sit Mandat, opfordres Malerne Wilhjelm og Holsøe til at lade sig opstille ved det forestaaende Bestyrelsesvalg.
L. Zeuthen / Th. Oppermann

(53)

Onsdag den 24de Februar afholdt Bestyrelsen Møde. Samtlige Medlemmer af den vare til Stede.
Det vedtoges at opgive den paatænkte Udstilling af Maleren Heyenbrocks Arbejder.
Det vedtoges paa Schlichtkrull Udstillingen at kjøbe Kunstnerens Billede ”Ved Løvspring” for Kr. 500,00.
L. Zeuthen / Th. Oppermann

Den 26. Februar afholdtes ordinær Generalforsamling i Foreningens Lokale.
Til Dirigent valgtes Hr. Overretssagfører Homan.
Dagsordenen var
1) Beretning om Virksomheden i 1908
2) Virksomhedsplanen for 1909
3) Regnskabet for 1908
4) Valg af 2 Kunstnere og 2 ikke Kunstnere til Bestyrelsen
5) Valg af Supleanter, Revisor og Decisor.

(54)

Den fungerende Formand Hr. Overretssagfører L. Zeuthen mindede om den afdøde Formand Greve Danneskjold Samsø’s store Fortjenester af Foreningen.
Forsamlingen rejste sig.
Den fungerende Formand aflagde Beretning om Virksomheden i 1908. Derefter Regnskabet for samme, og Virksomhedsplanen for 1909. Virksomhedsplanen godkjendtes.
Der foretoges Valg.
Hr. Zeuthen meddelte, at han ikke ønskede Genvalg. Han mente at Foreningens Tradition for at de læge Medlemmer ikke burde sidde for længe i Bestyrelsen bør opretholdes.
Hr. Xylograf Hendriksen takkede Hr. Zeuthen for hans store fortjenstfulde Arbejde for Foreningen.
Kammerherre Krag og Museumsassistent Falck indvalgtes i Stedet for Grev Danneskjold og Hr. Zeuthen.
Malerne Wilhjelm og Holsøe

(55)

indvalgtes i Stedet for Hr. Wandel som fratræder efter Tur og Hr. Irminger, som har ønsket at nedlægge sit Mandat.
L. Zeuthen Will. Homan

Tirsdag d. 2. Marts afholdtes
Bestyrelsesmøde i Foreningens Lokale
Fraværende var Hr. Wilhjelm. Bestyrelsen konstituerede sig med
Kammerherre Krag som Formand
Museumsinspektør Oppermannn som Næstformand
Assistent Falck som Sekretær
De nye Bestyrelsesmedlemmer modtog forskellige Oplysninger om Foreningens Forhold og nogle underordnede Spørgsmaal angaaende den kommende engelske Udstilling berørtes.
R Krag / Gustav Falck

Fredag den 26 Marts afholdtes Bestyrelsesmøde i Den frie Udstillings Bygning. Samtlige Medlemmer vare til Stede.
Man vedtog til Foreningens aarlige Bortlodning at erhverve følgende udstillede Værker:
Katal. No. 32: G.F. Clement: Blomster for en Pris af Kr. 300,-
- - 44: L. Find: Tur i haven - - - - - 600,-*)
*) heri indbefattet Kontingent for Kunstnerens Optagelse som livsvarigt Medlem af Foreningen.

(56)

Katal. No. 208: Th. Philipsen: Heste ved Gammelgaard Brønd for en Pris af Kr. 500,-
- - 221: Karl Schou: En ung Pige med en Hund - - - - - 1000,-
Paa ”De frie Billedhuggere”s Udstilling sammesteds vedtog man at erhverve 1 Stk. [?]brun Krukke af N. Hansen Jacobsen under Kat. No. 7 udstillede Samling Keramik for 30 Kr.
Man enedes tillige om at søge at erhverve det paa Den frie Udstilling udstillede Billede:
Katal. No 90: Peter Hansen: ”Sjæselongen” kommer for Kr. 200
- hvilket senere skete.
R Krag / Gustav Falck

Mandag den 29. Marts afholdtes Bestyrelsesmøde i Udstillingsbygningen, Charlottenborg. Samtlige Medlemmer vare til Stede.
Man vedtog til Foreningens aarlige Bortlodning at erhverve følgende dér udstillede Værker:
enstemmigt
Katal. No 419: L. A. Ring: Det gamle Hus bliver frisket op for Kr. 1500-
enstemmigt
- - 478: Anna Syberg: Lyserød Kaktus - - 125-
enstemmigt
- - 534: Sigurd Wandel: Interiør - - 800-
Det meddeltes, at d. Kgl. Malerisamling havde overtaget det i forrrige Møde på Den frie Udstilling erhvervede Billede af Karl Schou. Man vedtog da at købe det sammesteds udstillede Arbejde:
Katal. No. 224: Karl Schou: Møddingen i September for Kr. 600-
Det tilføjes paa Forlangende, at Næstformanden stemte imod dette sidste Køb.
R Krag / Gustav Falck

(57)

Mandag d. 19 April afholdtes Bestyrelsesmøde i Foreningens Lokale. Fraværende var Hr. Hammershøj.
Mulighederne for en Udstilling af moderne fransk Malerkunst til næste Aar drøftedes og man vedtog at overdrage Sekretæren paa dennes forestaaende Rejse til Paris saavidt muligt at undersøge hvilken Tilslutning en saadan Udstilling kunde vente fra Udlandet.
Angaaende Tilbud fra den foregaaende Bestyrelses Tid om Udstillinger af afdøde Maler Kofoeds og Marinemaler Lochers Arbejder var man enige om ikke at modtage disse.
Til en Anmodning fra Maleren Sv. Hammershøi om en Udstilling af hans Arbejder, vedtog man endnu ikke at tage Standpunkt.
R Krag / Gustav Falck

Lørdag den 1ste Maj afholdt Bestyrelsen Møde paa Udstillingen ved Charlottenborg. Samtlige Medlemmer med Undtagelse af Formanden og Sekretæren vare til Stede.
Det vedtoges enstemmigt at købe:
No 734: Asgrimur Jønsson: Fra Islands Sydkyst Kr. 200.
- 420: L. A. Ring: Kornmark med Knopurter - 800.
- 700: Viggo Brandt: Interiør - 150.
Th. Oppermann

(58)

Tirsdag d. 6 Juli afholdtes Bestyrelsesmøde i Foreningens Lokale. Samtlige Medlemmer undtagen Hr. Wilhjelm vare til Stede. Sekretæren meddelte, at Tanken om en Udstilling af fransk Malerkunst havde vundet Tilslutning hos to af de betydeligere Kunsthandlere i Paris, der begge havde lovet at laane Billeder. Gennem Hr. Wilhjelm var fremkommet Meddelelse om, at der, hvis en saadan Udstilling kunde afholdes paa Charlottenborg, til Dækning af Udgifterne herved fra en Privat stilledes en Garanti af 8000 Kr. til Foreningens Raadighed. Man var under disse Omstændigheder enig om at søge Udstillingen afholdt i nævnte Lokaler i førstk. Februar Maaned* og overdrog Hr. Wilhjelm og Sekretæren at rejse til Paris for at arbejde herfor. Man var tillige enig om, at det vilde være at foretrække at Udstillingen kun kom til at omfatte Arbejder af Manet, den ældre impressionistiske Skole og Degas, men da man tvivler om, at der vilde tilbyde sig tilstrækkeligt mange Værker af disse Malere, bemyndigedes de 2 ovennævnte Best. Medlemmer til efter Omstændighederne at udvide Udstillingens Rammer til ogsaa at omfatte Arbejder af den nyere impressionistiske Skole, og om fornødent tillige Værker af andre Retninger indenfor fransk Malerkunst.
Et tilbud fra Maleren Sv. Hammerhøi om at

*) Det har senere vist sig, at Charlottenborgs Lokaler ikke vare til at faa til nævnte Tid paa Gr. af den Frohne’ske Auktion.

(59)

udstille en Del af sine Arbejder i Foreningen førstkommende Januar sammen med Udstillingen af de til Bortlodning indkøbte Arbejder modtoges enstemmigt.
R Krag / Gustav Falck

Torsdag d. 28 October 1909 afholdtes Bestyrelsesmøde i Foreningens Lokale. Samtlige Bestyrelsesmedlemmer med Undtagelse af Hr. Wihjelm vare til Stede.
Fra Malerinden Frk. Pauline Thomsen forelaa Anmodning om en Udstilling; det vedtoges ikke at imødekomme denne Anmodning.
Maleren Aage Bertelsen ønskede at kunne afholde en Udstilling af sine Arbejder i Efteraaret 1910 eller Begyndelsen af 1911. Det vedtoges at tilbyde Hr. Bertelsen Udstilling i December 1910.
Gennem Hr. Wilhjelm var indkommet Tilbud fra den norske Maler Kristen Holbø om en Udstilling af hans Arbejder, helst i Slutningen af dette Aar. Man vedtog ikke at modtage Tilbudet, da Lokalerne vare optagne dette Aar ud og Hr. Holbøs Arbejder desuden ikke var Bestyrelsen tilstrækkeligt bekendte.
Næstformanden forelagde 2 Samlinger (”Efteraar” og ”Vinter”) forskellige Udkast i farvelagt Tegning af Maleren Johannes Larsen. Disse Udkast vare bestemte til at danne Grundlaget for Originallitografier af Kunstneren (af hvilke der ogsaa fremlagdes enkelte Prøver) og Tanken var, at Foreningen skulde udgive en Del af disse fordelte som aarlige Medlemsblade. Efter Oplysninger indhentet af

(60)

Næstformanden viste det sig imidlertid at Foreningens økonomiske Status næppe tillod dette, hvorimod man snarere kunde tænke for en enkelt Gang at udgive et eller nogle enkelte Litografier paa japansk Papir, hvilket Næstformanden subsidiært foreslog, hvis man da kunde arrangere sig med Kunstneren, hvad der sikkert vilde falde vanskeligt i sidste Tilfælde. Man vedtog, særlig da flere af Bestyrelsesmedlemmerne ønskede at gøre sig nærmere bekendt med Tegningerne, foreløbig ikke at tage endeligt Standpunkt til Sagen. Maleren Prof. Viggo Johansen havde udtalt Ønsket om at kunne afholde en Udstilling af sine Arbejder i Begyndelsen af 1911, hvilket Bestyrelsen med Glæde imødekom.
Angaaende den paatænkte franske Udstilling meddelte Sekretæren, at han i Begyndelsen af August d. A. havde skrevet til Durand-Ruel og Bernheim Jeune, Paris, der i Foraaret havde stillet sig velvilligt til Tanken om en [? vandre] Udstilling, og foreslaaet den afholdt i Februar 1910. Han havde til sin Forundring ikke modtages noget Svar herpaa. Man bemyndigede Sekretæren til dog at arbejde videre paa Afholdelsen af en saadan Udstilling og, hvis Omstændighederne tillod det og det syntes nyttigt, sammen med Hr. Wilhjelm at rejjse til Paris inden dette Aars Slutning, muligvis saa Betids, at de kunne besé dette Aars ”Salon dAutomne”, der vilde slutte d. 8 November.
R Krag / Gustav Falck

(61)

Torsdag d. 9 December afholdtes Bestyrelsesmøde i Foreningens Lokaler. Samtlige Medlemmer med Undtagelse af Hr. Hammershøi vare til Stede.
Næstformanden meddelte, at han havde haft den Tanke at Foreningen i den nærmeste Fremtid burde afholde en Udstilling af Maleren Krøyers Arbejder. Han havde henvendt sig til Overretssagfører Zeuthen, der havde med Krøyers Bo at gøre og forhørt sig om Mulighederne derfor. Han havde ved denne Lejlighed erfaret, at man ogsaa fra anden Side havde tænkt paa en saadan Udstilling, der maaske kunde afholdes i den Hirschsprungske Musæumsbygning, naar denne antageligt henad Efteraaret 1910 stod færdig. Næstformanden maatte antage, at Hr. Zeuthen havde Sympati for, at Kunstforeningen afholdt Udstillingen, der sandsynligvis maatte finde Sted paa Charlottenborg. Lokalerne dér vare jo i Begyndelsen af 1910 optagne af Auktionen over den Frohne’ske Samling, og Foreningen kunde derfor ikke, hvad man maatte beklage, afholde Udstillingen før tidligst midt i September 1910, til hvilken Tid han vidste, at Lokalerne kunde faas.
Bestyrelsen sluttede sig ganske til Tanken om en Krøyer-Udstilling paa Charlottenborg. Da det var den bekendt, at Malerens efterladte Arbejder skulde bortsælges ved Auktion og man maatte anse det for meget ønskeligt, at en saadan ikke fandt Sted før Udstillingen, vedtog man foreløbig at spørge Overretssagfører Zeuthen om den kunde udsættes til efter den Tid.
Sekretæren meddelte, at Dr. Mentz havde taget Foto-

(62)

grafier efter en Del af Billederne paa Juel-Udstillingen, og at man havde fremsat den Tanke, at disse Fotografier kunde benyttes af Foreningen som Medlemsblade eller som Grundlag for Reproduktioner, der skulde ledsage en mulig af Foreningen udgivet Katalog over Jens Juels Arbejder. Sekretæren fandt dette urealistisk og Bestyrelsen var enig med ham heri, hvorimod man, efter forslag fra Hr. Holsøe, kunde tænke sig muligvis at afkøbe Dr. Mentz nogle Fotografier til Brug ved den aarlige Bortlodning.
Sekretæren meddelte endvidere at Arbejdet med Juels-Udstillingen havde gjort ham det umuligt at rejse til Paris for at arbejde for en fransk Udstilling og at denne Sag derfor sikkert maatte stilles i Bero foreløbigt.
R Krag / Gustav Falck

Fakta

Bestyrelsesprotokol

Dansk