Menu

Kunstforeningen

1913

Dokumentindhold

"Forhandlings-Protokol for Kunstforeningen. Begyndt 22 Februar 1906. Sluttet 29 Marts 1916." side 101-113, år 1913.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger løbende.
Side 101: Det meddeles, at man har forhandlet sig frem til et nyt lejemål i de nuværende lokaler, og Kunstforeningen bliver derfor i lokalerne på Frederiksholms Kanal 4.
Side 102: Den årlige bortlodning.
Side 103: Valg af gevinster efter bortlodningen.
Side 105: Det bemærkes, at man er nødt til at begrænse antallet af udstillinger i indeværende år på grund af omkostningerne ved den afholdte Christen Købke-udstilling i 1912.
Side 105-106: Der vælges ny bestyrelse.
Side 109: Det vedtages at antage et tilbud om istandsættelse af foreningens lokaler.

Transskription

(101)

Onsdag d. 8 Januar 1913 afholdtes Bestyrelsesmøde i Foreningens Lokale.
Sekretæren meddelte, at han havde henvendt sig til Malerne Joh. Rohde og P. A. Schou om Udstillinger. Ingen af disse havde imidlertid ønsket at udstille, hvorimod Herman Vedel havde modtaget Tilbudet om en Udstilling i Februar.
Paa en Forespørgsel til Maleren P. Rostrup Bøyesen om en Udstilling af Arbejder af nogle af de yngre Kunstnere fra ”Den frie Udstilling”, havde denne svaret, at en Kreds af disse nemlig foruden ham selv H. Giersing, Ernst Goldschmidt, Sig. Swane, Edv. Weie og muligvis nogle enkelte andre gærne vilde afholde en saadan, helst i Februar 1914 eller Sept.-Okt. D.A. Da Aftalen med Syberg om Udstilling i Februar 1914 ikke nu lod sig forandre, vedtog man at tilbyde Sept.-Okt. iaar.
Kassereren meddelte at Forhandlingerne om nyt Lejemaal af de nuværende Lokaler havde haft til Resultat, at disse kunde fastholdes for en Leje af d.1ste Aar 3600 Kr., d. 2det Aar 3800 og de følgende Aar 4000 Kr. aarligt heri indbefattet Afgift for Centralvarme, med Uopsigelighed for begge Parter i 5 Aar.
Man vedtog at indgaa et saadant Lejemaal.
Sekretæren meddelte, at han ønskede at nedlægge sit Mandat iaar, da hans Stilling ved Kunstmuseet vilde komme til at lægge stærkt Beslag paa hans Tid i den nærmeste Fremtid.
Den aarlige Bortlodning af Kunstindkøbet ansattes til Torsdag d. 16 Jan, Valget af Gevinster til Søndag d. 2 Febr.
R Krag / Gustav Falck

(102)

Bortlodning af Indkøbet for 1912, Torsdagen d. 16 Januar 1913
No., Lod No., Vinderens Navn, Adresse
1, 581, Grosserer C. A. Leth, Raadhuspladsen 35
2, 932, Stadskonduktør N.A.Secher, Margretevej 1
3, 458, Grosserer Sofus Jensen, Ved Stranden 18
4, 65, Etatsraad Bestle, Skindergade
5, 1036, Hofdame Frøken Wedel-Heinen, Amalienborg
6, 208, Grosserer M. Elmqvist, Vestre Boulevard 51
7, 1014, V. Voss, Smallegade 42
8, 263, Maler R. Fibiger, Amaliegade 27
9, 1072, Gaardejer Anders Andersen, Østerlunde pr. Lunde
10, 382, Enkefru E. Hvidt, Rømersgade 5
11, 652, Direktør P. G. Løvengreen, Dronning Olgas Vej 30
12, 724, Grosserer W. Malling, Højbroplads 5
13, 962, Professor L. Tuxen, Østervoldgade 4
14, 1424, Revisor Neumann, Nylandsvej 15
15, 1417, Proprietær Nyholm, Liselund pr. Stubbekøbing
16, 732, Fru Harriet Nielsen, Vestervoldgade 7
17, 895, Grosserer Otto Suenson, Dronningens Tværgade 7
18, 990, Rigsdagsstenograf Thorup, Hortensiavej 12
19, 379, Direktør H. Hirschsprung, Kristianiagade 2
20, 660, Læge G.A. Mentz, Gl. Kongevej 155
21, 22, Fru Ingeborg Andresen, Lundsgade 6

Efter Bortlodningen afholdtes Bestyrelsesmøde. Det vedoges at ansætte Prisen for Bogen om Th. Philipsen til 5 Kr. for Medlemmer og at give den til ny tiltrædende Medlemmer, der betalte Kontingent for hele Aaret 1913.
Man besluttede ikke at lade den komme i Boghandelen foreløbigt og afslog derfor et fra et Boghandlerfirma indgivet Tilbud om at overtage et Antal Eksemplarer. Prisen for Eksemplarer paa japansk Papir ansættes til 25 Kr. Overfor en Forespørgsel fra samme Firma angaaende Bogen om Wilh. Marstrand, bemyndigede man Kassereren til at overlade dette en Del af Restoplaget til en Pris af 5-6 kr. pr. Ekspl. naar det aftagne Antal Ekspl. ikke var under 100 og Bogladeprisen ikke sattes under en Pris af 12 Kr.
Man vedtog at opfordre Arkitekt H. Koch til at lade sig opstille

(103)

ved det kommende Bestyrelsesvalg i Stedet for Inspektør G. Falck, der havde ønsket at nedlægge sit Mandat og at anmode Maleren G.F. Clement om at lade sig opstille i Stedet for Find, der efter Lovene skulde fratræde.
R Krag / Gustav Falck

Valg af Gevinster Søndag d. 2 Februar 1913

No., Vinderens Navn, Valgt ved, Kunstnerens Navn, Kunstværket
1, Grosserer C. A. Leth, Th. Philipsen, Hjemad til Malkning
2, Stadskonduktør N. A. Secher, V. Johansen, Marine
3, Grosserer Sofus Jensen, Bestyrelsen, Hans Smidth, Interiør. Vestjylland
4, Etatsraad Georg Bestle, Schlichtkrull, Musik og Sang. Lampelys
5, Hofdame Frk. Wedel-Heinen, Ejler Sørensen, Eranthis. Sneen tøer
6, Grosserer M. Elmquist, Johs. Wilhjelm, Solskin i Væverstuen
7, V. Voss, Karl Schou, Ved Canale Grande
8, Maler Rob. Fibiger, Anna Ancher, Koner der binder Guirlander
9, Gaardejer Anders Andersen, Johs. Larsen, Hvide Skalleslugere
10, Enkefru E. Hvidt, Joh. Rohde, Marine
11, Direktør P. G. Løvengreen, Edv. Weie, Havstudie
12, Grosserer Wm. Malling, Karl Schou, “Mindet” i Faaborg
13, Professor L. Tuxen, Christine Swane, Georginer i en Krukke. Akv.
14, Revisor Neumann, Karl Schou, Gade i Faaborg
15 Proprietær Nyholm, Ingeniør Adam Lunn, E.V. Bøgh, Kvæder og en Skaal
16, Fru Hariet Nielsen, Peter Hansen, Maleren ser paa Motiv
17, Grosserer O. Suenson, Martin v.d. Loo, Tøvejr, Radering
18, Rigsdagsstenograf Thorup, H. Giersing, Studie af en lille Pige med Roser
19, Direktør H. Hirschsprung, V. Jastrau, Axel Søeborg, Interiør med Selvportræt
20, Læge G. A. Mentz, Karl Schou, En Thepotte med Kopper
21, Fru Ingeborg Andresen, Siegfr. Neuhau, Portræt af min Hustru

Efter Valget afholdtes Bestyrelsesmøde. Fraværende var Find, Paulsen og Skovgaard. Kassereren forelagde Regnskabet for 1912 og et Forslag til Virksomhedsplanen for 1913, som man vedtog at forelægge paa den kommende Generalforsamling der fastsattes til Torsdag d. 27 Februar Kl. 7½.
Fra Arkitekt H. Koch forelaa der Tilsagn om at lade sig opstille ved det kommende Valg til Bestyrelsesvalg.
R.Krag

(104)

Aar 1913 den 27de Februar afholdtes den ordinære Generalforsamling i Foreningens Lokale.
Til Dirigent valgtes Hr. Overretssagfører Arthur Henriques.
Dagsordenen var:
1. Beretning om Virksomheden i 1912
2. Virksomhedsplanen for 1913
3. Valg til Bestyrelsen af 1 Kunstner og 2 Ikke-Kunstnere samt af Kasserer
4. Valg af Revisor, Decisor og Suppleanter
ad 1. Formanden aflagde Beretning om Virksomheden i 1912, hvorefter Kassereren oplæste Regnskabet for samme Aar, for hvilket der gaves Decharge.
ad 2. Formanden forelagde Virksomhedsplanen for 1913, som vedtoges.
Kassereren meddelte, at Ejeren af Frederiksholms Kanal 4 i Maj Maaned [??] havde forlangt at Leje af Foreningens Lokaler fra April Flyttedag 1913 skulde forhøjes fra 3000 til 4675 Kr., samtidig med at der indlagdes W.C. og Centralvarme. Da Bestyrelsen ikke havde ment at kunne gaa ind herpaa, var Lejemaalet bleven opsagt. Bestyrelsen havde derpaa set sig om efter andre Lokaler til Foreningen og havde navnlig forhandlet med Bestyrelsen for Kunstudstillingsbygningen ved Charlottenborg om leje af nogle af de derværende Udstillingslokaler. Imidlertid lykkedes det at komme overens med Foreningens nuværende Vært om en Forlængelse af Lejemaalet for 5 Aar mod en Forhøjelse af Lejen til 3600 Kr for det første, 3800 Kr for det andet og 4000 Kr for hvert efterfølgende Aar, (inclusive Centralvarrme), og dette havde Besty-

(105)

relsen ment at maatte foretrække fremfor at acceptere Forslaget fra Charlottenborg, som ganske vist var betydeligt billigere, men som – foruden selve Flytningen – medførte meget store Ulemper og Extraudgifter. Lokalerne var nu i Sommerens Løb blevne istandsat og Centralvarme installeret; som Følge heraf var det nødvendigt at slutte Sæsonen noget tidligere end sædvanligt, men paa den anden Side haabede man at kunne begynde den nye Sæson i Begyndelsen af September. Hr. Ernst Henriques udtalte, at der efter hans Mening burde holdes flere Udstillinger i Foreningen, og at man ved Siden af de store Udstillinger burde arrangere nogle mindre. Formanden bemærkede, at de forholdsvis store Omkostninger ved Købke-Udstillingen havde gjort det nødvendigt at begrænse Antallet af Udstillinger noget i indeværende Aar; til næste Sæson havde man imidlertid Udsigt til en Række Udstillinger – bl. a. af Syberg og Ring – som sikkert vilde interessere Medlemmerne.
ad. 3 Valg af Bestyrelsesmedlemmer.
I Stedet for Maleren Ludv. Find, som efter Tur fratraadte og ikke kunne genvælges, valgtes Maleren G. Clement.
I Stedet for Museumsinspektør Gustav Falck, som havde ønsket at fratræde nu, valgtes Arkitekt H. Koch, som overtager Hvervet som Sekretær.

(106)

Formanden, Kammerherre R. Krag, genvalgtes.
Til Kasserer genvalgtes Overretssagfører E. Falk-Jensen.
ad 4. Revisor, Decisor og Suppleanter genvalgtes.
R. Krag Som Dirigent
Arthur Henriques

1ste Bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. Marts 1913 i Den frie Udstillings Bygning.
Tilstede var samtlige Medlemmer:
Kammerherre R. Krag - Formand
Departementchef V. Aagesen - Vicefomand
Professor Joakim Skovgaard.
- Julius Paulsen
O.R.Sagf: E. Falk-Jensen - Kasserer
Maleren G. Clement
Arkitekt H. Koch - Sekretær
Man vedtog til Foreningens aarlige Bortlodning at købe følgende der udstillede Arbejder:
Katal. Nr. 120 Johannes Larsen
Fugle paa Østerrevet Kr. 600
- - 127 Luplau Janssen
Italienske Anemoner og en gammel Vase - 100
- - 161 Johan Rohde
Landskab paa Nørrebro - 800
Endvidere enedes man om at ville købe et

(107)

af L. Finds Arbejder men vedtog at stille Sagen i Bero indtil videre.
R.Krag / H. Koch

2det Bestyrelsesmøde Lørdag 29 Marts 1913 i Udstillingsbygningen paa Charlottenborg.
Fraværende var Joakim Skovgaard og Jul. Paulsen derimod mødte Suppleanten Peter Hansen.
Man vedtog at købe følgende der udstillede Arbejder:
Katal: Nr. 375 Siegfried Neuhaus
Landsbyvej i September Kr. 225
- - 486 Anna Syberg
Appelsiner 200
- - 495 Axel Søeborg
Interiør 200
- - 497 Eiler Sørensen
Martsdag i Haven - Sneen tøer 600
Samme Dag vedtoges det eenstemmigt efter Formandens Forslag at købe
J. F. Willumsen
Studie til Bøgeskov. Fontainebleau 1903 400
der var udstillet hos Kunsthandler Arnbak – Bredgade - ligesom det vedtoges den næste Formiddag at give Møde i den frie Udstilling for at træffe Bestemmelse om Køb af et af Finds Arbejder.
R.Krag / H. Koch

(108)

3die Bestyrelsesmøde Søndag 30 Marts 1913 i den frie Udstilling.
Tilstede var Formanden, Falk-Jensen, Find, Peter Hansen og Koch.
Det vedtoges at købe:
Katal: Nr 51 L. Find.
En lille Pige leger med sine Dukker Kr. 1000
Mødet afsluttedes hos Kunsthandler Larsen, Højbroplads hvor det vedtoges at købe:
Kristian Kongsbøll
Pelargonier og Roser Kr. 100
R.Krag / H. Koch

4de Bestyrelsesmøde Tirsdag 2. April 1913 paa Niels Hansens Udstilling hos Winkel og Magnussen, Amagertorv.
Fraværende var Clement, der dog paa Forhaand havde givet sin Tilslutning til indkøb af Malerier paa denne Udstilling.
Katal Nr. 9 Niels Hansen Marine Kr. 125
10 - - Strandbillede 125
19 - - Chrysanthemer 200
Formanden nærede nogen Betænkelighed ved at købe 3 billeder af Niels Hansen og gik kun ind derpaa under det Forbehold at man eventuelt tilbageholdt et af Billederne til næste Aars

(109)

Bortlodning.
R.Krag / H. Koch

5te Bestyrelsesmøde Onsdag 27 Aug. 1913 i Foreningens Lokale.
Fraværende var V. Aagesen og Clement.
1) Lokalernes Istandsættelse. Fra Malermester Møllemann forelaa et Tilbud paa Maling af samtlige Lokaler
Kr. 620,55
Ekstra for Lærred i store Sal - 218,00
Tilbud fra Tømrermester P. Storm paa Snedker- og Tømrerarbejde
158,00
[Overstreget: I alt] Kr 996,55
Eftersyn af elektrisk Lys og nye Trækgardiner ca
Kr. 103,45
I alt ca 1100,00
Da et Medlem af Foreningen anonymt havde givet 500 Kr. til Lokalernes Istandsættelse, vedtoges det at antage ovennævnte Tilbud.
2) Forslag om Anskaffelse af et Bogskab da der ikke var tilstrækkelig Plads i det lukkede Bogskab og Bøgerne tog Skade af at staa i aabne Hylder i Bestyrelsesværelset. (Dette vilde andrage ca 300 Kr) Det vedtoges at udsætte det til næste Aar da der var ofret saa meget paa Lokalernes Istandsættelse.
3) Aarets Udstillinger. Sekretæren fremlagde en Liste over de paatænkte Udstillinger.
4) Forslag til Udgivelse af et Supplement til Bogen om Købke med Gengivelser af en Del Malerier fra forrige Aars Udstilling. Ialt efter Mario

(110)

Krohns Opgivelse ca 125 Billeder.
Formanden foreviste Krohns Samling af Fotografier fra Udstillingen.
Det vedtoges at Bogen skulle udgives og at der hertil kunde stilles 2000 Kr til Raadighed. Tidspunktet for Udgivelsen blev ikke fastslaaet.
5) Da Inspektør Jastrau fra 1 Octbr d. A. vil have været ansat som Foreningens Inspektør i 25 Aar vedtoges det at Bestyrelsen lykønskede ham og gav ham 300 Kr til en Rejse.
R.Krag / H. Koch

6te Bestyrelsesmøde Lørdag d. Sept 1913 i Foreningens Lokale.
Fraværende var Formanden og Clement.
Paa Foreningens Udstilling af ”Arbejder af Seks yngre Danske Malere” købtes:
Kat. Nr. 7 P. Rostrup-Bøyesen
Motiv fra Nørrebro 1913 Kr 400.
Kat. Nr. 26 Ernst Goldschmidt
Ung Pige ved Stranden 1910 Kr 300.
Gennem Mario Krohn havde Bestyrelsen faaet en Opfordring fra 6 finske Malere om at stille Lokaler til Raadighed for en Udstilling i Febr. Maaned.
Det vedtoges at Sekretæren skulde svare Finnerne at de kunde faa Lokalerne i Januar eller eventuelt i April Maaned.
V Aagesen / H. Koch

(111)

7ende Bestyrelsesmøde Lørdag 18 Octbr 1913 i Foreningens Lokale og paa Charlottenborg
Samtlige Bestyrelsesmedlemmer havde givet Møde.
1) Forslag fra J. Skovgaard og Jul Paulsen om Køb af et Maleri af
Viggo Johansen:
Den sidste Sol. Refsnæs 1910 Kr 1200
Det vedtoges eenstemmigt at købe dette til Bortlodningen.
2) Maleren Knud Kyhn havde fremsendt 5 Malerier (Hanekyllinger 200 Kr, Lærke 200 Kr, Rødben 150, Præstekrave 100, og Tornskade 100 Kr) og forespurgt om han kunde blive optaget som livsvarigt Medlem af Foreningen mod et af disse Billeder.
Der var stærkt delte Meninger om hvorvidt dette Tilbud skulde modtages men da der ikke kunde opnaas Enighed om et bestemt Billede, vedtoges det foreløbig ikke at modtage Tilbudet.
3) Billedhuggeren Ejnar Utzon-Frank havde stillet en Broncestatuette ”Danserinde” op i Kunstforeningen og tilbudt Foreningen den for Kr. 400,00
Bestyrelsen mente ikke at kunne modtage dette Tilbud.
4) Frits Syberg havde fremsendt en Fortegnelse over de Akvareller han havde tænkt at udstille i Febr. 1914.
5) Novemberudstillingen af de sidste 25 Aars Indkøb. Sekretæren havde fremlagt Tegningerne til de Malerier der kunde være Tale om at udstille.
Disse blev alle gennemgaaede og nogle enkelte udskudte.

(112)

6) Købkes Bog. Falk-Jensen foreslaar Bogen udgivet inden Sommerferien
7) Da det havde vist sig, at Lærredet paa Væggene i den store Sal var medtaget, fordi 2 Malere (Rostrup Bøyesen og Goldschmidt) havde hængt deres Billeder op paa Tapetkroge vedtoges det at der aldrig under nogen Omstændigheder maatte anbringes Kroge i Lærredet.
8) Besøg paa Efteraarsudstillingen paa Charlottenborg.
Det vedtoges at købe:
Kat. Nr. 103. Henrik Schouboe. Indsejlingen til Skælskør fjord. Aften. Blæst Kr. 500.00
R.Krag / H. Koch

8de Bestyrelsesmøde Fredag 28. Nov 1913 kl 10. i Kleis Udstillingslokale Vesterbrogade 18.
Samtlige Bestyrelsesmedlemmer havde givet Møde
Joakim Skovgaard foreslog at købe Kat. Nr. 292 Joh. Kragh - En Ged (i Bronze) 500 Kr.
Da de penge, der var bestemt til Indkøb, var opbrugte, vedtoges det foreløbig ikke at købe dette Arbejde, men J. Skovgaard foreslog da at Best. ved det nye Aars Begyndelse henvendte sig til Joh. Kragh.
R.Krag / H. Koch

(113)

9de Bestyrelsesmøde Lørdag 27 Decbr 1913 Kl 10 i Foreningens Lokale.
Tilstede var samtlige Bestyrelsesmedlemmer.
1) Skrivelse af 19 Dec fra Xylograf Hendriksen, hvori meddeles at Udgifterne ved Udgivelsen af Supplement til Købkes Bog trykt i 1800 Explr. vilde andrage 4200 Kr.
Det vedtoges at Foreningen selv bekostede Bogens Udgivelse og at denne burde være færdig til Udsendelse i Slutningen af Aug 1914.
2) Det vedtoges at Bortlodningen skulde finde Sted Torsdag d. 15 Jan 1914
3) Forslag til Valg af et Bestyrelsesmedlem i Stedet for Jul. Paulsen som afgaaer i Febr.
Det vedtoges at forespørge Maleren L.A. Ring om Best. maatte foreslaa ham. Dersom han ikke var villig hertil vilde man foreslaa Sv. Hammershøj og i saa fald foreslaa Eiler Sørensen som Suppleant.
4) Det vedtoges at holde Møde en af de første dage i Januar for at bestemme hvilke Malerier, der skulde medtages i Bortlodningen.
R.Krag / H. Koch

Fakta

Bestyrelsesprotokol

Dansk