Menu

Kunstforeningen

1916

Dokumentindhold

"Forhandlings-Protokol for Kunstforeningen. Begyndt 22 Februar 1906. Sluttet 29 Marts 1916." side 162-180, år 1916, og "Forhandlings-Protokol for Kunstforeningen. Begyndt 30' Maj 1916. Sluttet 1923." side 0-10, år 1916.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger løbende.
Side 164: Den årlige bortlodning.
Side 166: Valg af gevinster efter bortlodningen.
Side 170-171: Det meddeles, at bestyrelsen har antaget den regel at trykke kataloger til så vidt muligt alle udstillinger fremover.
Side 173: Der vælges ny bestyrelse.
Side 10: Det vedtages at give inspektør Viggo Jastrau 2,5% af salgssummen ved salg på foreningens udstillinger. Begrundelsen er, at inspektøren skal være til stede ved udstillingerne for at vejlede det købende publikum og dermed sikre, at salget bliver så stort som muligt (side 7).

Transskription

(162 midtfor)

12’ Bestyrelsesmøde Søndag 9 Jan 1916 Kl 10½ i Foreningens Lokale.
Tilstede var Formanden, Aagesen, Ring, Clément, Falk-Jensen, Koch og Jastrau
1) Rengøringskonens Løn foreslaas af Jastrau forhøjet fra 30 Kr mdl til 45 Kr.
Det vedtoges at give hende 40 Kr mdl foruden 8 Kr for Trappevask.
2) Bortlodningen fastsattes til den 20 Jan. og Valg af Gevinster til 6’ Febr.
3) Forslag til nye Bestyrelsesmedlemmer.
Formanden og Falk-Jensen foreslaas genvalgte. Clément afgaar. Det vedtoges at forespørge Peter Hansen om han vil modtage Valg.

(163)

4) Freund bogen. Fra Th Oppermann havde Formanden modtaget et Brev, [overstreget: hvori han meddeler] ledsaget af et brev fra Xylograf Hendriksen hvori meddeles at Prisen vil blive forhøjet med 500 Kr og at den yderligere maa forhøjes med 900 Kr dersom det fastholdes at Papiret skal være som i Philipsenbogen. (En Papir[??] der ikke yderligere vilde forhøje Prisen vedtoges).
Det vedtoges at svare at Foreningen ikke kan give et større Tilskud end 4000 Kr, at Papirkvaliteten ikke maatte være ringere end i ”Kunsten i Danmark under Fr. V”
Derimod kan Bestyrelsen gaa ind paa at Th Oppermann faar Halvdelen af Indtægterne ved Salg af Bogen i Foreningen og Halvdelen af Netto-Provenuet ved Salg i Boghandelen.
5) Fra en Komité med Oscar Mathiesen som Formand havde Foreningen ligesom en Del andre Foreninger faaet Opfordring til at sende Repræsentanter til et Møde (12 Jan 16) for at drøfte Muligheden af at opføre en større Foreningsbygning paa det gamle Jernbaneterrain.
Det vedtoges at lade Jastrau møde for Foreningen.
R.Krag / H. Koch

(164)

Bortlodning af Indkjøbet for 1915 Torsdag 20 Jan 1916 Kl
Nr., Lod Nr., Vinderens navn, Adresse
1, 237, Kommandør Gottschalk, Ny Toldbodgade 55
2, 1012, Frøken Bentzen, Asserstrup pr Nakskov
3, 1325, Ingeniør N Nienstädt, Hellerupvej 62
4, 1283, Direktør O Møller, Bryggeriet Ceres. Aarhus
5, 478, Kammerherre R. Krag, Rosenvængets Hovedvej 4
6, 464, Forretningsfører I Chr Jessen, Bülowsvej 26
7, 195, Grosserer S Espersen, Vesterbrogade 36
8, 522, Kaptajn Greve E Knuth, Vestervoldgade 109
9, 770, Cand. phil. Herbert Rubin, Forhaabningsholmsallé 24
10, 119, Frk. M. A. Brønnum, Lykkesholms Allé 37
11, 1337, Tobakshandler Obel, Helsingør
12, 396, Afdelingschef C Hjorth, Frederiksholms Kanal 16
13, 264, Direktør C E Gazette, Østersøgade 96
14, 1258, Lauritz Larsen, Blanke Østergaard pr. Blanke
15, 1197, Kunstforeningen i Hjørring, Hjørring
16, 469, Maler P. Jensen, Frederiksholms Kanal 6
17, 1040, Borgmester Balthazar Christensen, Lemvig
18, 253, Højesteretsassessor A. Grüner, Sortedamsgade 23
19, 456, Grosserer Jul. Lippmann, Kjøbmagergade 20,
20, 390, Provstinde C. Hansen, Sagasvei

13’ Bestyrelsesmøde afholdtes efter Bortlodningen
Tilstede var Formanden, Aagesen, Falk-Jensen, Clement og Koch,
1) Freundbogen. Sekr. omtalte et Brev og en Samtale med Th Oppermann vedrørende Papiret til Freundbogen.
Det vedtoges subsidiært at nøjes med Papir som den tidligere fremsendte Prøve, men Koch skulde tale med Hendriksen om Muligheden af at opnaa bedre Papir.

(165)

Bogen kan eventuelt gaa i Trykken med det samme paa det daarlige Papir.
2) Clement meddelte at Peter Hansen ikke vil være med i Bestyrelsen, da han den største Del af Aaret opholder sig paa Fyn.
Det vedtoges at Clement skulde henvende sig til Viggo Johansen, og dersom han ikke vilde modtage Valg, til Sigurd Wandel.
3) Jastrau meddelte, at det foreløbig ikke var blevet til noget med den i 12 Bestm. Punkt 5 omtalte Foreningsbygning.
R.Krag / H. Koch

(166)

Valg af Gevinster Søndag 6’ Febr 1916 Kl 1½
Nr., Vinderens Navn, Valgt ved, Kunstnerens Navn, Kunstværket
1, Kommandør Gottschalk, -, Joakim Skovgaard, Frisk Sommerdag ved Roskilde Fjord
2, Frøken Bentzen, -, Hans Smith, Interiør
3, Ingeniør N Nienstädt, Jastrau, Johs. Wilhjelm, Via Appia
4, Direktør O Møller, -, S Danneskjold-Samsøe, Civita d’Antino 1983 [formentlig 1883]
5, Kammerherre R. Krag, -, Peter Hansen, Haven i Sne
6, Forretningsfører I Chr Jessen, -, Niels Hansen, Lyserøde Tulipaner
7, Grosserer S Espersen, -, Edv. Weje, Fra en Villahave ved Sundet
8, Kaptain Greve E Knuth, -, Arne Lofthus, Vinterbillede
9, Cand. phil. Herbert Rubin, -, Thorvald Erichsen, Sommer i Fyrresødal
10, Frk. M. A. Brønnum, -, Viggo Madsen, Vinterdag paa Fænø
11, Tobakshandler Obel, -, Sigfrid Ullman, Aften
12, Afdelingschef C Hjorth, -, Harald Giersing, Vej ved Mogenstrup
13, Direktør C. E. Gazette, -, Olga Jensen, Tulipaner og Paaskeliljer
14, Lauritz Larsen, -, Knud Kyhn, Vibetræk
15, Kunstforeningen i Hjørring, Jastrau, Ernst Zeuthen, Landskab med en Havn
16, Maler P. Jensen, -, Birger Simonsen, Skovinteriør
17, Borgmester Balthazar Christensen, -, Arne Lofthus, Tre Skitzebogsblade
18, Højesteretsassessor A. Grüner, -, Henrik Sørensen, Litografi
19, Grosserer Jul. Lippmann, -, do do, Farvelitografi
20, Provstinde C. Hansen, -, do do, do

14’ Bestyrelsesmøde afholdtes efter Valg af Gevinster.
Tilstede var Formanden, Aagesen, Ring, Falk-Jensen, Clement og Koch.
1) Clément meddelte at V. Johansen ikke vilde være i Bestyrelsen og at han derefter havde henvendt sig til Wandel.

(167)

2) Freund bogen. Koch meddelte at han havde talt med Xylograf Hendriksen, der havde bestilt Papir i Amerika af lignende Kvalitet som Philipsenbogen. Hvis man venter paa det vil Bogen sikkert først kunne komme ud til Efteraaret.
3) Gnr. Fors. fastsattes til Torsdag d. 24’ Febr 7½
4) Raderforeningen fik Tilladelse til at afholde Gnr. Fors. i Bestyrelsesværelset den 25 Febr.
5) Kassereren omtalte diverse Punkter vedrørende Virksomhedsplanen
6) Sekr. forespurgte om Leo Swane maatte lade tage en Del Fotografier til Abildgaardudstillingen. Dette vedtoges.
7) Sekr. foreslog at bestemme hvorvidt Foreningen skulde udgive en Bog om Abildgaard inden Udstillingen aabnes, for at Forfatteren kunde gøre Studier paa Udstillingen, og spurgte om han maatte opfordre Leo Swane til at skrive Bogen.
Dette vedtoges men Bogen kan først udgives om 2 Aar.
8) Sekr. foreslog at man allerede nu skulde henvende sig til Mario Krohn for at faa ham til at tilrettelægge en Udstilling af C. A. Jensen til næste Aar.
Dette vedtoges.
9) Det vedtoges at Sekr skulde spørge O R Sagf. Arthur Henriques om han vilde være Dirigent ved Gnr. Fors.
R.Krag / H. Koch

(168)

15 Bestyrelsesmøde Søndag 13 Febr 1916 Kl 10½ i Foreningen
Tilstede var Formanden, Aagesen, Ring, Clément, Falk-Jensen og Koch.
1) Paa Niels Hansens Udstilling i Foreningens Lokaler vedtoges det til den aarlige Bortlodning at kjøbe:
Kat Nr 50 Niels Hansen Landskab. Faxe Ladeplads. 1914 Kr 450.
2) Sekr meddelte at O R Sagf Arthur Henriques havde erklæret sig villig til at være Dirigent.
R.Krag / H. Koch

16 Bestyrelsesmøde Lørdag 19 Febr Kl 10 FM i den frie Udstillingsbygning
Tilstede var Formanden, Aagesen, Ring, Clément og Koch
Paa Udstillingen Arbejder af Peter Hansen, Johannes Larsen og Syberg vedtoges det at købe:
Kat Nr 13 Peter Hansen Aalestangere paa Faaborg Fjord Kr 700
Kat Nr 52 Johannes Larsen Spurve i Morgensol Kr 800
R.Krag / H. Koch

(169)

Den ordinære Generalforsamling
afholdtes Torsdag 24 Febr 1916 Kl 7½ i Foreningens Lokale
Til Dirigent valgtes Xylograf F. Hendriksen
Dir. oplæser Dagsordenen.
1) Beretning om Virksomheden i 1915.
2) Virksomhedsplanen for 1916
3) Valg til Bestyrelsen af en Ikke-Kunstner 2 Kunstnere og af Kasserer
4) Valg af Suppleanter, Revisor og Decisor.
Formanden: Jeg kan ikke begynde den aarlige Beretning uden først at minde om, at da vi ifjor holdt Generalforsamling i denne Sal, sad Vilhelm Hammershøi ved dette Bord, idet han havde samtykket i, paany for 3 Aar at tilhøre Bestyrelsen, hvorfra han var udtraadt i 1910. Vi kendte saaledes hans ædle Personlighed og glædede os ved atter at have ham til Kollega.
Denne Glæde varede kun kort. I Fredags stod vi ved hans Kiste, grebne af den Sorg, som maatte gennemstrømme alle de Tilstedeværende ved Sørgehøjtiden.
Vilh. Hammershøis Navn vil blive bevaret i taknemmelig Erindring i denne Forening, som den store Kunstner og som det trofaste, ægte og fint kultiverde Menneske, han var.
Foramlingen sluttede sig hertil ved at rejse sig.
Ad 1) Formanden aflagde Beretning om Virksomheden i 1915.

(170)

Medlemstallet var den 31’ Decbr 1914:
Indenbyes Medlemmer 935
Udenbyes - 540
Livsvarige - 79
1554
og den 31’ Decbr 1915
Indenbyes Medlemmer 901
Udenbyes 525
Livsvarige - 78
1504
Foreningen har i Aarets Løb indkøbt 16 Malerier, 3 Farvelitografier og nogle Skitsebogsblade, der den 20’ Jan. 1916 bortloddedes mellem Medlemmerne.
I Aarets Løb er der afholdt følgende Udstillinger:
1.) Billeder indkøbt til den aarlige Bortlodning (8’ – 18’ Januar 1915)
2.) Aquareller af Anna Syberg. (4’ – 18’ Februar)
3.) S. Danneskjold-Samsøes arbejder (21’ Febr – 11 Marts)
4.) Edv. Wejes Arbejder (18’ Marts – 11 April)
5.) Danske Kunstneres Arbejder fra Grækenland og dets gamle Kolonier (3’ Octbr – 31 Octbr)
6.) Ung svensk Kunst (Gøteborgskolen) Arbejder af Carl Ryd, Gøsta Sandels, Birger Simonsson og Sigfrid Ullman. (7’ Novbr – 28’ Novbr)
7.) Ernst Zeuthes Arbejder (4’ Decbr. – 19 Decbr 1915)
Bestyrelsen har gjort sig det til Regel i større Udstrækning end hidtil at trykke Kata-

(171)

loger til saavidt muligt alle Udstillinger (Af de ovenfor nævnte er det kun den græske Udstiling, der ikke er trykt Katalog til.)
Da Medlemskontingentet ikke er stort nok til at gøre saa store Indkøb til den aarlige Bortlodning som hidtil (Billedernes Købesum er jo ogsaa steget uforholdsmæssigt), har Bestyrelsen i dette Aar bestemt, at Foreningen tager 10 % af alle de Billeder, der sælges paa Udstillingerne her. De Udstillende har selvfølgelig faaet dette at vide inden de udstillede.
Det er jo ikke saa interessant naar man tænker paa hvad der er sket i det foregaaende Aar, det vil blive interessantere, hvad der vil ske i Fremtiden, idet nu endelig den længe forberedte Udstilling af N Abildgaard vil blive aabnet, og saavidt man kan skønne af de allerede samlede meget talrige Malerier og Tegninger vil den blive meget interessant.
Det er Kunsthistorikeren Leo Swane, der ordner denne Udstilling.
Efter Abildgaardudstillingen er det Meningen at arrangere en Udstilling af Vilhelm Hammershøis Arbejder. Da der her, særlig ved Hammershøis Families og Dr. Alfred Bramsens Tilsagn til Foreningen om at laane deres Billeder, vil blive tale om en meget omfattende Udstilling, vil det blive nødvendigt at dele den i 2 Afdelinger, der hver bliver holdt aaben i 14 Dage.
Medens vi ellers plejer at slutte vor Udstillinger i Begyndelsen eller Midten af April, vil vi denne Gang blive ved 1½ Maaned længere, idet Billedhugger Kai Nielsen, efter at have udstillet i Christiania og Stockholm, vil ud-

(172)

stille de samme Arbejder her i Foreningen i Maj Maaned.
I det kommende Aar har vi ligeledes ment, at den længe ønskede C. A. Jensen-udstilling skulde blive til Virkelighed, selvom der ikke indtræder Fred.
Som det vil være Medlemmerne bekendt omdeltes i Begyndelsen af 1915 Mario Krohns Bog ”Maleren Kresten Købkes Arbejder”, og allerede i September Maaned d. A. vil vi kunne omdele til Medlemmerne en Bog om Billedhuggeren H E Freund. Det er Kunstkritikeren Th. Oppermann der skriver Bogen. Den ligger færdig fra hans Haand, og kun Vanskeligheder, foraarsaget ved Krigen, ved at skaffe Papir fra Udlandet, har forhindret, at den bliver omdelt dette Foraar.
En mindre Ting, der dog har nogen Betydning for vore Udstillinger, er at vi her i denne Sal ikke længere har det flakkende Lys, idet Buelamperne er erstattet med Glødelamper, der giver ligesaa stærkt, men langt roligere og behageligere Lys.
Kassereren (Falk-Jensen) oplæste Regnskabet og
ad 2 Virksomhedsplanen for 1916 hvor der var foreslaaaet følgende Udgiftsposter:
Driftsomkostninger 9300,00
Kunstindkøb til Bortlodning 7000,00
Udstillinger 2000,00
Bøger og Indbinding 200,00
Konto for Medlemsblade 2000,00
Kr. 20500,00
Dir. Da ingen ønsker Ordet er Regnskabet og Virksomhedsplanen godkendt.

(173)

ad 3) Efter bestyrelsens Forslag genvalgtes Formanden Kammerherre R Krag og Kassereren O R Sagfører E. Falk-Jensen. Maleren Sigurd Wandel valtes i Stedet for Maleren G. F. Clement der fratraadte efter Tur og efter Lovene ikke kunde genvælges. I Stedet for Maleren Vilh Hammershøi, valgtes Maleren L Find.
Ad 4) Suppleanter, Revisor og Decisor genvælges.
Gnr. Fors. hævet Kl 8.25.
som Formand, som Dirigent
R Krag

(174)

1’ Bestyrelsesmøde afholdtes efter Generalforsamlingen
Tilstede var: Formanden, Aagesen, Falk-Jensen, Ring, Koch og nylig afgaaede Medlem Clement.
Hammershøi-Udstillingen. Det vedtoges at dele Udstillingen i 2 Afdelinger, hver paa 14 Dage og lade hver Afdeling være aaben den sidste Uge for Betaling for Ikke-Medlemmer.
Adgangsprisen blev foreløbig sat til 50 Øre. Clement foreslog at sætte den til 1 Kr paa en enkelt Dag.
R.Krag / H. Koch

2’ Bestyrelsesmøde
Fredag d 17 Marts 1916 Kl 10 FM i Den fri Udstilling og derefter i à Porta, Kongens Nytorv
Tilstede var: Formanden, Aagesen, Falk-Jensen, Ring, Find, Wandel og Koch.
Paa den frie Udstilling vedtoges det, til den aarlige Bortlodning, at købe:
Kat Nr 55 G. F. Clement. Smaapiger. 1914 Kr 800
Kat Nr 47 Paul S. Christiansen. Molen paa Dyrnæs. Graavejr 1915 400
2) Sekr oplæste et brev, der var sendt til Kunstforeningen fra Annoncebureauet ”Danske Argus” saalydende:

(175)

Kjøbenhavn, d. 13 Marts 1916
Herr.
Kunstmaler Nicolai Abildgaard.
Udstillingen i Kunstforeningen.
Nærværende for høfligst at forepørge om det ikke kunne have Interesse for Dem at tegne Abonnement paa ”Danske Argus” og derigennem faa tilsendt Avisudklip af alt hvad der fremkommer i Bladene Vedrørende Deres ærede Navn.
Gerne til Deres Tjenese anbefaler vi os og tegner
Med Højagtelse
for ”Danske Argus”
(sign.) E. Petersen.
3) Hammershøi-Bog. Formanden havde modtaget et Brev fra Sigurd Wandel, hvori han foreslaar Kunstforeningen at udgive en Bog om Vilh. Hammershøi i lighed med Th Philipssenbogen, og at dette blev vedtaget inden Udstillingen. Sigurd Wandel foreslog Karl Madsen.
ad 3) Det vedtoges at Wandel henvendte sig til Karl Madsen om han ville være villig til at skrive en saadan Bog, og at denne Bog eventuelt uddeltes før Abildgaardbogen.
4.) Sekr.meddelte at han havde opfordret Leo Swane til at skrive Bogen om Abildgaard, der først skulde udkomme om 2 Aar. (som vedtaget i Bestyrelsen 6 Febr 16)
5.) H. E. Freundbogen. Formanden meddelte at Oppermann havde faaet Udbetaling fra Carlsbergfonden. Direktør Cold havde sagt at Papiret skulde blive bragt hjem fra Amerika med det forenede Dampskibsselskabs første Skib.
6) Entré til Udstillinger. Sekr. henledte Opmærksomheden paa en Artikel om Abildgaardudstillingen, hvori

(176)

der stod at Udstillingen burde aabnes for Publikum mod Entré. Det vedtoges ikke at aabne for Publikum.
Endvidere vedtoges det at hver Afdeling af Hammershøi-Udstillingen skulde være aaben en Dag med 1 Kr i Entré og derefter Ugen ud for 50 Øre. (senere forandret til 1 Kr)
7.) C. A. Jensen-Udstillingen. Sekr. meddelte at han havde opfordret Mario Krohn til at forberede Udstillingen (som vedtaget af bestyrelsen d. 6 Febr.) og at M K var begyndt at gennemgaa Auktionskataloger og samtidig vilde notere Billeder af P C Skovgaard til en eventuel Skovgaardudstilling i K F. M.K. var ikke sikker paa at en C A Jensen-udstilling kunde tages op under Krigen, da nogle af hans bedste Portrætter findes i England. M K rejser engang i Aar til sin Søster i England og vil da undersøge om det er absolut nødvendigt at faa de Billeder med, som findes der.
8.) Formanden modtaget brev fra Sophus Michaëlis som Formand for Dansk Fofatterforening, hvori ansøges om fri Adgang for Medlemmerne til K-Foreningens Udstillinger mod Forevisning af Medlemskort med Fotografi.
ad 8) Det vedtoges at skrive at man af Hensyn til Konsekvenserne ikke kunde give fri Adgang.
9.) Sekr. meddelte at Mario Krohn havde spurgt ham om K F vilde udstille 4 nyfundne Malerier af Kristen Købke i Kunstforeningen eventuelt samtidig med en anden Udstilling. Sekr. havde svaret at K F gerne vilde udstille dem. Best app. dette.

(177)

10.) Sekr. meddelte at Niels Skovgaard havde sagt ham at han kun havde udstillet forholdsvis lidt paa den frie Udstilling for at kunne holde sit Løfte til K F om en Udstilling til Foraaret. Han haabede at kunne faa malet noget til den Tid.
11.) Wandel foreslaar at udstille Christiansborgkonkurrencer, han mente det vilde skaffe Medlemmer. Foreslaar endvidere en Interiørudstilling og mener selv at kunne ordne den, da han kunde huske en Mængde saadannne Malerier, som det vilde være af Interesse at se samlet.
12.) Wandel foreslaar at Bestyrelsens Medlemmer hos Kleis ser paa Stefan Viggo Pedersens ”Christianshavns Vold.”
R.Krag / H. Koch

3’ Bestyrelsesmøde 20 Marts 1916 Kl 4 Eftm i Foreningens Lokaler.
Tilstede var samtlige Medlemmer af Bestyrelsen
1) P. C. Skovgaardudstilling. Da Skovgaards Hundredaarsfødselsdag falder i April 1917 burde man arrangere en Udstilling dette Aar.
Wandel meddelte, at Charlottenborgudstillingen var fri i Jan og Febr. og foreslog at søge Carlsbergfonden eller Statsgaranti.
Aagesen medd. at Staten havde garanteret 2000 Kr for den norske Udstilling. Disse

(178)

var ikke benyttede. Aagesen vilde tale med Ministeren om Statsgaranti.
ad 1. Det vedtoges at sende Ansøgning til Udstillingskomiteen om at leie de samme Lokaler som blev benyttet til Marstrandudstillingen, og af Hensyn til den almene Interesse ved en saadan Udstilling at faa Lokalerne saa billigt som muligt.
2. H. E. Freundbogen Formanden havde modtaget Medddelelse om, at Oppermann havde modtaget 400 Kr fra ”Den Raben-Levetzauske Fond.”
R.Krag / H. Koch

4’ Bestyrelsesmøde 25 Marts 1916 Kl. 9½ Fm paa Udstillingen i Grønningen.
Tilstede var samtlige Bestyrelsesmedlemmer.
Til den aarlige bortlodning vedtoges det at købe:
Kat Nr. 126a Albert Naur Liggende Model 1915, Kr. 700.
R.Krag / H. Koch

(179)

5’ Betyrelsesmøde 29’ Marts 1916 Kl 10 Fm på Charlottenborg
Tilstede var Formanden, Ring, Wandel og Koch.
Sv Hammershøj blev senere telefonisk tilkaldt som Suppleant.
Paa Foraarsudstillingen vedtoges det til Foreningens aarlige Bortlodning at købe:
Kat Nr 160 Sv Hammershøi Rosenborg Slot set fra Observatoriet Kr 1200.
- - 256 Hans Knudsen Afteninteriør - 700
- - 375 Henrik Nielsen Hørve gl. By. - 200.
- - 499 Eiler Sørensen I Baggaarden - 600.
- - 308 Juel Madsen 3 (af 4) Tegninger - 105.
- - 309 do. En (af 4) Tegninger - 35.
_P C Skovgaard_udstillingen. Ansøgning om Leje af Lokaler blev underskrevet af Formanden og afleveret paa Udstillingens Kontor.
R.Krag / H. Koch

(3)

6’ Bestyrelsesmøde 30. Maj 1916
I Foreningens Lokaler, Frederiksholms Kanal 4
Tilstede var Formanden, Ring, Wandel, Falk-Jensen og Koch
1) Indkøb paa Kai Nielsen Udstilling i Forenin[??]. Sekr. Meddelte at Kai Nielsen havde tilbudt at sælge til KF ”En kyssende Unge” (Kr. 700) og ”Signetet” (Kr. 200) for i alt Kr. 600, der betales paa den Maade at saavel KN som Fru Janna Kielland (Kai) Nielsen bliver livsvarige Medlemmer af Foreningen og at der tilbageholdes 200 Kr. Mindre end de 10 % af Salget paa Udstillingen. Den reducerede Pris maa ikke opgives ved Udstillingen af Aarsindkøbet.
ad1) Det vedtages at købe:
Kat Nr 4 Kai Nielsen En kyssende Unge 1916.
- - 15 Eva – Signet. 1914. Kr. 600.
og senere at tage Bestemmelse om hvorvidt Signetet skal benyttes til Bortlodningen, eller anvendes som Foreningens Signet. Kai Nielsen tilbød ligeledes at tegne Monogram hertil, for den eventuelle Vinder.
2) P.C. Skovgaardudstilling. Fra Udstillingskomiteen havde KF modtaget Skr. Af 24 dM hvori meddels at Foreningen kan leje de samme Lokaler som benyttedes til Marstrandudstillingen for 1500 Kr exclusive Udgifterne til Belysning etc.
ad2) Tilbudet var modtaget i Skr. Til Komiteen af 29. Maj.

(4)

3) Fra Inspektør Jastrau havde Bestyrelsen modtaget Anmodning om Gageforhøjelse, idet han ønskede denne forandret fra 1800 til 2400, der ønskedes udbetalt med Kr 200 om Maaneden.
ad3) Det vedtoges at svare, at Bestyrelsen fandt hans Anmodning meget rimelig, og at den gerne vilde imødekomme ham men kunde ikke som Forholdene er i Øjeblikket [????] Foreningen for en længere Aarrække, men vil foreløbig i næste Aar, fra 1ste October at regne, give ham den ønskede Gage.
4) Sekr. Meddelte at Udstillingen fra i Dag indtil den slutter om en Uge, efter Kai Nielsens Ønske vil blive aabnet mod Entre af 1 Kr. for Ikke Medlemmer. Dette godkjendtes.
5) Udstillingerne til næste Aar.
Sigurd Wandel foreslog en Interiørudstilling og mente at kende de betydeligste Malerier af denne Art saa godt, at han vilde kunne arrangere den.
R. Krag / H. Koch

(5)

7’ Bestyrelsesmøde 4. Aug 1916 Kl 4 ¼
I Foreningen
Tilstede var Formanden, Aagesen, Ring og Koch
1) Udstillinger i det kommende Aar. Sekr. Fremlagde en ren foreløbig Liste over Udstillingerne uden i Forvejen at have sikret sig at vedkommende Malere vilde udstille.
October 1916, Isacksen
November -, Kunstnerforbundet i Stockholm
Decbr -, Nordstrøm, Berg, Sjøberg, Krøger, Wilhelmson etc.
Jan. 1917, Indkøb – 4 nyfundne Malerier af Købke
Febr. - P.C. Skovgaard paa Charlottenborg og Niels Skovgaard i Foreningen
Marts - Giersing eller eventuelt Jørgen Roeds studier og bedste Portrætter.
Endvidere kan det tænkes at udstille Birkholm – Rude og [????] Udstilling eventuelt i flere Afdelinger.
ad1) Det vedtoges at Sekretæren foreløbig skulde virke for at faa Udstillinger af
Kunstnerforbundet
Niels Skovgaard
Købkes 4 Malerier
Isacksen og
Rude.
2) P.C. Skovgaard udstillingen. Formanden meddelte at Joakim Skovgaard havde faaet Meddelelse om Udstillingen, han vilde ikke have direkte med den at gøre, men vilde gerne være behjælpelig med hvad han kunde.
Aagesen anbefalede snarest at søge

(6)

Undervisningsministeriet om Statsgaranti paa 2000 Kr.
3) Sekr. Meddelte at Papiret til Freundbogen var ankommet fra Amerika, og at det mentes at Bogen blev færdig i Septemer eller October d.A.

R. Krag / H. Koch

8’ Bestyrelsesmøde Fredag 6. October 1916 Kl 4
I Foreningen
Fraværende var E. Falck-Jensen
1) Indkøb paa Udstillingen af Studietegninger af Johannes Larsen.
ad1) Det vedtoges til den aarlige Bortlodning at købe:
Johannes Larsen, 3 Hermeliner. Farvelagt Tegning. Kr. 350
- Landskab Aquarel = 100
- Flyvende Vildgæs. Pennetegning = 75
2) Da Joakim Skovgaard fylder 60 Aar den 18 Nov foreslog Sekr. At man skulde spørge om han vilde arrangere en Udstilling i November af mindre Tegninger, Ex Libris, Medailler etc.
ad2) Det vedtoges at Sekr. Skulde spørge om J. Skovgaard vilde have en saadan Udstilling og om han ønskede denne aabnet i Begyndelsen af November eller 18. November.

3) P.C. Skovgaard Udstillingen. Sekr. Foresprugte

(7)

om han maatte henvende sig til Wanscher og derefter event. til Hertz om at tage sig af Udstillingen.
ad3) Det vedtoges at Sekr. skulde spørge J. Skovgaard hvem han ønskede og i Tilfælde af Skovgaards Billigelse kunde foreslaa Hertz at ordne Udstillingen.
4) Konstnärförbundet. Sekr. Meddelte at der den 17 Aug. var afsendt en skrivelse til Forbundets Formand, Karl Nordstrøm vedrørende den paatænkte Udstilling dette Efteraar, og at Best den [overstreget: 22 A] 16 Sept havde faaet Afslag i Anledning af den store svenske Udstilling paa Charlottenborg, der tilføjedes at Forbundet i løbet af næste Aar gerne vilde have en Udstilling i Kjøbhn. og at Maleren Carl Wilhelmson kom hertil i Slutningen af Sept. for personligt at forhandle herom. C. Wilhelmson havde været i Foreningen og truffet V. Jastrau, men stillet saa mange store Krav til Plads at Udstillingen ikke vilde kunne rummes i Foreningens Lokaler, hvorfor Planen maatte opgives. (300-400 Malerier og flere 6 M høje Gibsfig.)
5) Carl Wilhelmson havde til Jastrau erklæret at han gerne selv vilde lave en Udstilling i Foreningen til næste Efteraar.
ad5) Det vedtoges at modtage dette Tilbud.
6) Sekr. Foreslog at Jastrau modtog 2,5 % af Salget ved Foreningens Udstillinger, og begrundede dette med at man ikke kunde forsvare at tage 10 % af Salget uden overfor Udstillerne virkelig at gøre noget for at Salget blev saa stort som muligt, og at dette kun kunde opnaas ved at Inspektøren stadig var tilstede for at kunne vejlede det købende Publikum. Med den ringe

(8)

Inspektørgage Foreningen kunde give, kunde man ikke stille store Fordringer i denne Retning, og det var derfor formentlig i Foreningens egen Interesse, at Inspektøren var personligt interesseret i stort Salg.
ad6) Det vedtoges ikke at træffe nogen endelig Bestemmelse, da Kassereren ikke var tilstede men alle de Tilstedeværende udtalte sig for Forslaget.
7) Fra den norske Maler Søren Onsager havde Bestyrelsen modtaget en Forespørgsel om at [????] en Udstilling i Foreningen af ca 50 Malerier en Gang i Løbet af Vinteren.
ad7) Denne vedtoges.
R. Krag / H. Koch

9’ Bestyrelsesmøde Mandag 13. November 1916 Kl 4 ¼
I Foreningen
Fraværende var V. Aagesen.
1) Sekr. Meddelte at han havde spurgt Peter Hansen om han vilde have en Udstilling til Efteraaret næste Aar.
ad1) Dette vedtoges ligesom det vedtoges at Udstillingen burde være i October før Carl Wilhelmsons Udstilling.
2) Sig. Wandel foreslaar at der i December arrangeres en Udstilling af Marcus Tuscher og Joh. Wiedewelt. Næsten alle Tegninger

(9)

findes i Akademiets Bibliothek, hvorfor det formentligt vil blive en billig Udstilling.
ad2) Det vedtoges at ansøge Akademiet om Tilladelse til at laane disse Tegninger, og at henvende sig til en Specialist, Victor P. Christensen eller Hjort og bede dem ordne Udstillingen.
3) Sekr. meddelte at han havde modtaget et Brev fra Niels Skovgaard hvori han udtaler at han vil udstille i Foreningen i Marts.
4) PC Skovgaardudstillingen. Sekr. meddelte at han havde været hos Joakim Skovgaard der havde ønsket at Karl Madsen skulde spørges om han var villig til at tage sig af Udstillingen. Derefter gik Sekr. til Karl Madsen, der erklærede sig villig hertil.
5) Karl Madsen havde bedt Sekr. forespørge Bestyrelsen hvorvidt den vilde sætte sig imod at nogle af Kunstforeningens Malerier deponeres i Kunstmuseet, navnlig W. Marstrands Maleri Den politiske Kandestøber, som var skænket til Foreningen af Grosserer Wandel. Karl Madsen havde talt med Grosserer Wandel, der ikke havde noget derimod.
ad5) Det vedtoges at bringe Sagen frem for Gnr. Fors.
6) Det vedtoges at sende en af alle Bestyrelsesmedlemmerne underskreven Skrivelse til Joakim Skovgaard i Anledning af hans 60 Aars Fødselsdag den 18. November.
7) _Inspektørens Andel i Sal_gsudbyttet.

(10)

ad7) Det vedtoges at give Inspektøren 2 ½ % af Salgssummen ved Salg paa Foreningens Udstillinger, og at lade denne Bestemmelse være gældende fra 1. October d.A., ligesom det vedtoges at skrive dette til V. Jastrau og i denne Skrivelse at tilføje, at Bestyrelsen under ingen Omstændigheder føler sig forpligtet til at godtgøre ham noget for den forringede Indtægt han faar, derom der i længere Tid ikke arrangeres nogen Salgsudstillinger i Foreningen.
R. Krag / H. Koch

Fakta

Bestyrelsesprotokol

Dansk