Menu

Kunstforeningen

1917

Dokumentindhold

"Forhandlings-Protokol for Kunstforeningen. Begyndt 30' Maj 1916. Sluttet 1923." side 11-44, år 1917.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger løbende.
Side 11: Den årlige bortlodning.
Side 14-15: Det meddeles, at udstillingskomitéen på Charlottenborg vil lade Kunstforeningen låne sit udstillingslokale gratis til P.C. Skovgaard-udstillingen. Det meddeles ligeledes, at ni medlemmer har erklæret sig villige til at være garanter for udstillingen. Andre forhold vedrørende udstillingen vedtages.
Side 16: Valg af gevinster efter bortlodningen.
Side 17: Det vedtages, at man lukker foreningens lokaler i februar og marts måned for at spare på varmeudgifterne.
Side 18: Det vedtages at adspørge Victor P. Christensen, om han som betaling for ordningen af en udstilling vil modtage et livsvarigt medlemskab i stedet for honorar, da foreningen lider under et større underskud.
Side 25: Det meddeles på generalforsamlingen d. 28. februar, at "Kunstmuseet" [Statens Museum for Kunst] har henvendt sig for at spørge, om Kunstforeningen vil deponere et par værker fra studie- og skitsesamlingen eller Wilhelm Marstrand-maleriet ”Den politiske Kandestøber” på museet. Bestyrelsen har tænkt sig at lade maleriet deponere på museet.
Side 25-31: Sagen diskuteres. Blandt andet argumenterer Oscar Wandel, som har skænket Marstrand-maleriet til foreningen, for, at studiesamlingen ikke udnyttes til fulde, når den til daglig befinder sig i bestyrelseslokalet, samt at man ved deponering vil undgå brandfaren ved lokalet (side 26-27). Det diskuteres også, om man skal udlåne studiesamlingen mod at få stillet andre lokaler til Kunstforeningens rådighed gratis (side 29). Efter forskellige medlemmers udtalelser meddeles det, at man kun går videre med deponeringen af Marstrand-maleriet (side 28).
Side 31: Der vælges ny bestyrelse.
Side 32: Det vedtages at udlåne nogle af foreningens malerier til Kunstmuseet over sommeren.
Side 43-44: Huslejen for foreningens nuværende lokaler stiger, hvorfor muligheden for at bygge en bygning selv drøftes.

Transskription

(11)

Bortlodning af Indkøbet for 1916
Torsdag 25 Januar Kl 7 1/2. 1917.
Nr. Lod Nr. Vinderens Navn. Adresse.
1, 1592, Fru Janna Kai Nielsen, Holmegaardsvej. Ordrup
2, 938, Vexelerer Theodor Trier, Ahlefeldtsgade 16
3, 1020, Bogtrykker Hans Wedige, Walkendorfsgade 7
4, 1560, Cand jur C.V. Westrup, Hellebæk
5, 121, Frk. Marie Buhl, Wildeweltsgade 16
6, 1398, Frk. Ida Olesen, Hjørring.
7, 1494, Pastor N.C. Slage. Kullerup pr. Landrup
8, 655, Museumsdirektør Karl Madsen, Sct. Hans Torv 26
9, 1063, Kommunelærer Bach, Slagelse
10, 252, Etatsraadsinde Goldschmidt, Hotel d’Angleterre
11, 1151, Borgmester Hansen, Holbæk
12, 634, Grosserer Lund, Østbanegade 15
13, 1219, Overretssagfører Bjarne Johansen, Viborg
14, 62, Fuldmægtig i Overr. Emil Bissen, Vester Voldgade 131
15, 417, Grosserer Harth-Olsen, Amaliegade 41
16, 34, Apotheker Alfred Benzon, Østergade 18
17, 354, Fru Heilmann, Margrethevej 6 Hellerup
18, 1489, Decorationsmaler H. Schubeler, Skovvej 15 Klampenborg
19, 1448, Fuldmægtig Joh. Rasmussen, Dronninggaardsallé Holte
20, 1094, Pastor Christensen, Rudkjøbing

10’ Bestyrelsesmøde
Afholdtes efter Bortlodningen
Fraværende var V. Aagesen.
1) Protokollen for de 2 foregaaende Møder oplæstes

(12)

ligesom det vedtoges at Protokollen for det foregaaende Møde oplæses paa hvert Bestyrelsesmøde i Foreningen.
2) Sekr. meddelte at han havde indlaant det af Grosserer Wandel skænkede Billede af Marstrand til Kunstmuseet, men forlangt at det skulde sendes tilbage nogen Tid før Gnr. Fors. Sigurd Wandel meddelte at Karl Madsen havde spurgt ham om han mente Billedet kunde blive hængende i Museet naar dette blev fremvist for en indbudt Kreds og at han havde svaret at han ikke mente det burde fremvises hængende i Museet før Gnr. Fors. havde billiget dette.
3) Det vedtoges at Gnr. Fors. skulde finde Sted Onsdag 28 Febr Kl 7 ½
4) Best. vedtog at foreslaa Genvalg af V. Aagesen ved Gnr. Fors.
5) L. Find foreslog at søge arrangeret en Udstilling af Ungdomsarbejder af danske Malere til næste Aar.
6) PC Skovgaard udstillingen. Det vedtoges at lægge et lille 4-sidet Blad ind i Udstillingskataloget hvor der gives et kortfattet Uddrag af Foreningens Historie og hvori Udstillingsgæsterne opfordres til at indmelde sig i Foreningen.
7) En Skrivelse fra Th. Oppermann vedrørende større Tilskud til H.E. Freundbogen oplæstes.

(13)

ad7) Det vedtages at tage denne Sag op igen paa næste Møde, naar Kassereren nærmere havde undersøgt Aarsregnskabet.
8) [ulæseligt] Bygningen hvor Foreningen har Lokaler er solgt, og Sidebygningen er lejet ud som Forretningslokaler for 1500 Kr hvilket er ulovligt, da hver af Bygningerne kun har én Trappe. Da det vilde være for vanskeligt og bekosteligt at opføre Køkkentrapper, har de ny Ejere, efter Bygningsinspektørens Forslag, opfordret Foreningen til pro forma at staa som Lejere af Sidebygningen og fremleje denne til den nuværende Lejere af Sidebygningen. [overstreget: havde skrevet] Ejeren har villiget til at give Foreningen en Erklæring om, at [overstreget: han] Foreningen ikke var ansvarlig for Udbetalingen af Sidehuslejen.
ad8) Da Foreningen ikke kunde udsætte sig for at blive sagt op til April 1918, vedtoges det at underskrive Lejemaalet.
R. Krag / H. Koch

(14)

11’ Bestyrelsesmøde Torsdag 1 Febr 1916 Kl 10 [??]
I Foreningen
Tilstede var Formanden, Aagesen, Find, Wandel og Koch. Fraværende var L.A. Ring og Falck-Jensen.
1) Sekr. meddelte at han havde skrevet til Søren Onsager og spurgt om han vilde udstille i Marts (15 Marts – 15 April) da Niels Skovgaard i saa Tilfælde kunde vente med sin Udstilling til næste Aar, hvad han havde ønsket, da han nødig vilde udstille lige efter PC Skovgaardudstillingen.
2) Det vedtoges at Sekr. skulde henvende sig til Arthur Henriques og opfordre ham til at være Dirigent ved Gnr. Fors.
3) PC Skovgaard udstillingen. Da der havde været Tale om at Tegningerne ikke kunde faa Plads paa Charlottenborg var Udstillingen i Foreningen aflyst for at skaffe Plads til Tegningerne.
Sigurd Wandel oplyste at han havde faaet Udstillingskomiteen til at gaa ind paa at overlade KF det store Udstillingslokale foran Kontoret gratis, medmindre det skulde vise sig at Udstillingen gav Overskud (Den Sum der først var forlangt for dette Lokale var 500 Kr).
Sig. Wandel mente at Udstillingskomiteen (hvad man tidligere havde gjort Regning paa) ikke vilde overtage den røde Beklædning paa Væggene.
Kmhr. Krag meddelte at foreløbig havde 9 Mennesker erklæret sig villig til at være Garanter for Udstillingen til et Beløb af

(15)

indtil 500 Kr., nemlig:
Kammerherre R. Krag
Professor Joakim Skovgaard
Maleren Niels Skovgaard
Generalkonsul Johan Hansen
Etatsraad Wilh. Hansen
Grosserer Oscar Wandel

Overretssagfører Zeuthen
Grosserer Chr. Hasselbalck
Etatsraad Bestle
Det vedtoges at Kat skulde koste 50 Øre og Entreen 50 Øre.
Det vedtoges endvidere at Medlemskortene (som ikke kan blive udsendt inden Udstillingens Aabning) skal udleveres ved Indgangen.
Jastrau oplæste Udkastet til det kortfattede Uddrag af Foreningens Historie, der skulde ligge i Udstillingskataloget.
R. Krag / H. Koch

(16)

Valg af Gevinster
Søndag 11. Febr. 1917 Kl 1 ½
Nr. Vinderens Navn. Valgt ved, Kunstnerens Navn, Arbejderne. Pris, Maal HxB
1, Fru Janna Kai Nielsen, Viggo Madsen, Johannes Larsen, Spurve i Morgensol, 800, 82x77
2, Vexelerer Theodor Trier, Svend Hammershøi, Rosenborg Slot set fra Observatoriet, 1200, 103x90
3, Bogtrykker Hans Wedige, Peter Hansen, Aalestangere paa Faaborg Fjord, 700, 54x74
4, Cand jur C.V. Westrup, Hellebæk, OR Sagf. Falck-Jensen, Paul S. Christiansen, Molen paa Dyrnæs. Graavejr. 400, 57x68
5, Frk. Marie Buhl, Olga Jensen. Markblomster, 400, 103x90
6, Frk. Ida Olesen, Reservelæge Mølgaard, G.F. Clement, Smaapiger. Skagen, 800, 72x86
7, Pastor N.C. Slage, Kullerup, Kai Nielsen, En kyssende Unge. Bronze. 700, 30x06
8, Museumsdirektør Karl Madsen, Johannes Larsen. Tre Hermelinere. Farvelagt Tegning. 350, 66x47
9, Kommunelærer Bach, Slagelse, Maler Andersen, Eiler Sørensen, I Baggaarden, 600, 77x93
10, Etatsraadsinde Goldschmidt, Henrik Nielsen, Hørve gamle By, 200, 69x83
11, Borgmester Hansen, Holbæk, H. Koch, Hans Knudsen, Afteninteriør, 700, 84x107
12, Grosserer Lund, Kai Nielsen, Eva-Signet. 1914, 200, 10x9
13, Overretssagfører Bjarne Johansen. Viborg. Bestyrelsen, Albert Naur. Liggende Model, 700, 107x132
14, Fuldmægtig cand jur Emil Bissen, Niels Hansen, Landskab. Fakse Ladeplads. 450, 74x87
15, Grosserer Harth-Olsen, Juel Madsen, Frugttræer. Vinter. Tegn. 40, 38x42
16, Apotheker Alfred Benzon, Joh. Larsen, Landskab. Aquarel, 100, 37x43
17, Fru Heilmann. Hellerup, OR Sagf. Schiøler, Do. Flyvende Vildgæs. 75, 27x38
18, Decorationsmaler H. Schubeler, Juel Madsen, Kartoffelhøst. Tgn. 40, 38x42
19, Fuldmægtig Joh. Rasmussen, Do. Hest i et Landskab. 30, 38x42
20, Pastor Christensen, Rudkøbing, Do. Kone i en Dør. 30, 38x30

12’ Bestyrelsesmøde
afholdtes efter Valget.
Tilstede var Formanden, Aagesen, Falck-Jensen, Find, Wandel og Koch. L.A. Ring var fraværende.
1) Nyt Bestyrelsesmedlem i Stedet for L.A. Ring

(17)

ad1) Det vedtoges at Sigurd Wandel skulde spørge Olga Jensen om hun er villig hertil.
2) Sekr. meddelte at ORSagf. Arthus Henriques havde erklæret sig villig til at være Dirigent.
3) Sekr. meddelte at han havde modtaget Brev fra Søren Onsager at han gerne vilde udstille men ikke kunde begynde den 15 Marts som foreslaaet, men først omkring den 1 April det vilde derfor være muligt at faa en Udstilling af Malerier i Marts. (se næste Punkt)
4) Kassereren foreslog at undlade at udstille i Marts, idet han havde modtaget et Brev fra Eejndommens nye Ejere, [????] Simonsen og Nielsen hvori foreslaas at KF betaler 520 Kr. som Erstatning for den Merudgift Ejerne har haft paa Grund af Brændselets Fordyrelse.
ad4) Det vedtoges at svare at vi ikke vilde betalte Erstatning, men vilde lukke Foreningen i Febr og Marts Maaned, og derfor ikke benytte mere Varme i Resten af Vinteren. Dog forbeholdt man sig at opvarme Bestyrelsesværelset en Gang imellem. Dersom Kulpriserne var ligesaa høje til næste Aar, var man villig til Forhandling. Kassereren afsende Svaret.
5) PC Skovgaardudstillingen. Sig. Wandel oplæser et Brev fra Joakim Skovgaard hvori han beklager sig over at der reklameres for lidt for Udstillingen.
Det vedtoges at reklamere hver Dag i Politiken og Berlingske Aftenudgave, og at lade Annoncen være to 2 Spalter bred og at meddele Bladene for hver Dag hvilke

(18)

Billeder, der er solgt, og til hvilken Pris. I Annoncerne skulde der staa at Udstillingen var tilgængelig for Alle.
6) Marcus Tuscher og Joh. Wiedewelt Udstilling. Da Aarsregnskabet viste et temmeligt stort Underskud forslog Sigurd Wandel at spørge Cand Victor P. Christensen om han som Erstatning for Honorar vilde være livsvarigt Medlem af Foreningen. Dette vedtoges.
7) H.E. Freundbogen. Kassereren oplæser et Brev fra Th Oppermann, hvori han begrunder hvorfor Bogen er bleven meget dyrere end beregnet og hvori han opfordrer KF til at give ham et yderligere Tilskud, saaledes at han i alt faar et Honorar paa 2000 Kr.
Kass. oplyste at Underskudet i 1916 var ca 1500 Kr hvorfor det paa det nuværende Tidspunkt vilde være umuligt at udbetale et større Honorar. Th.O. har faaet 6 Bøger mere end beregnet i Kontrakten, Betaling for disse kan vi event. frafalde.
Sig. Wandel foreslaar at KF søger Raben-Levetzauske Fond. Der tages ingen endelig Bestemmelse om nogle af disse Punkter.
8) Skr. fra Akademiet, hvori andrages om at Akademielever mod Forevisning af Skolekort maa faa Adgang til PC Skovgaard Udstillingen Hverdage efter Kl 12. Dette vedtoges. Sekr. oplæste Svarskrivelsen.
R. Krag / H. Koch

(19)

13’ Bestyrelsesmøde Fredag 23 Febr 1917 Kl 4 1/2
I Foreningen
Tilstede var: Formanden, Aagesen, Ring, Find og Koch.
1) PC Skovgaardudstillingen. Sekr. oplæser en Skr. fra Undervisningsministeriet hvori dette afslaar at betale et Tilskud paa 2000 Kr til Udstillingen. Sekr. meddelte at han i Anledning af Skovgaards Brev til Sig. W. (12’ Best M Pkt 5) samme Aften havde skrevet til Akademiet om at maatte anbringe en Plakat over Porten til Charlottenborg, og faaet Tilladelsen hertil Dagen efter. Dette var ikke gjort tidligere da Sekretær Hartmann havde sagt at man ligesaagodt kunde lade være at søge derom, da Tilladelsen dog ikke blev givet. Sekr. oplyste at der til i Dag Kl 1 var gaaet 5656 Betalende igjennem Tælleapparatet.
Formanden meddelte at der kan ventes en Entreindtægt af i alt ca Kr. 3500
Hvorefter Garanterne betaler - 1500
En Anonym havde igennem Formanden tilbudt til rød Vægbeklædning og Skilte - 1000
Indtægt ved Salg paa Udstil. ca - 2200
- - Katalogsalg ca 800
I alt ca 9000
hvilket formentlig vil kunne dække alle Udgifter.
2) Sekr. medd. at han havde skrevet til Onsager om han kunde sende sine Billeder i saa god Tid at Udstillingen kan aabnes Søndag 1´April og at Onsager havde svaret at han forhaabentligt kunde faa det ordnet saaledes med Stockholmudstillingen, hvor en Del af hans Billeder for Tiden var, at dette kunde lade sig gøre.
3) Victor P. Christensen havde overfor Sekr. erklæret

(20)

at han gerne vil optages som livsvarigt Medlem, som Godtgørelse for det Arbejde han havde haft med Marcus Tuscher og Wiedewelt Udstillingen (12´Best M Pkt 6). Det vedtoges at Sekr. skulde sende en af Form. underskrevet Skrivelse til Cand. Christensen.
4) Freundbogen. Sekr. har mundtligt meddelt Th. Oppermann, at der foreløbigt ikke kan tages Bestemmelse om yderligere Honorar.
8) Nyt Bestyrelsesmedlem i Stedet for L.A. Ring. Sig. Wandel havde skrevet at han stemte paa den samme som Ring. Olga Jensen ønskede ikke Valg.
ad8) Det vedtoges at Sekr. skulde spørge Larsen Stevns om han var villig hertil. I modsat Fald skulde han spørge Poul Christensen og derefter Karl Schou.

R. Krag / H. Koch

(21)

Den ordinære Generalforsamling
Afholdes Onsdag 28’ Febr 1917 Kl 7 ½ i Foreningens Bestyrelsesværelse.
Tilstede var af Best: Formanden, Aagesen, Falck-Jensen, Find og H. Koch.
Endvidere mødte: ORSagf. Arthur Henriques, Grosserer Oscar Wandel, Xylograf F. Hendriksen, Maleren Poul S. Christiansen, Dr. Phil Peter Hetz, Kunsthistoriker Th. Oppermann og Departementschef J.C. Schlichtkrull, Inspektør Jastrau og en Referent fra ”Vort Land”.
Til Dirigent valgtes efter Formandens Forslag Hr. Overretssagfører Arthur Henriques.
Dagordenen:
1. Beretning om Virksomheden i 1916.
2. Virksomhedsplanen for 1917.
3. Valg af en Ikke-Kunstner og en Kunstner til Bestyrelsen
4. Valg af Suppleanter, Revisor og Decisor.
ad1. Formanden aflagde Beretning om Virksomheden i 1916. Medlemstallet var den 31. December 1915
Indenbys Medlemmer 901
Udenbys - 525
Livsvarige - 78
I alt 1504
og den 31 December 1916
Indenbys Medlemmer 960
Udenbys - 526
Livsvarige - 82
I alt 1568
Det er første Gang i de sidste 5 Aar, at vi kan notere en Stigning i Medlemstallet, og den Omstændighed, at der siden 1’ Jan allerede er indmeldt 40 nye Medlemmer synes at tyde

(22)

paa, at denne glædelige Fremgang vil fortsætte.
Foreningen har i Aarets løb indkøbt:
11 Malerier, 2 Aquareller, 2 Billedhuggerarbejder i Bronze og 5 Pennetegninger, der den 25´Jan 1917 bortloddedes mellem Foreningens Medlemmer.
I Aarets Løb er der afholdt følgende Udstillinger:
1. Billeder, der i 1915 var indkøbt til den aarlige Bortlodning (7 Jan 1916-6 Febr)
2. Retrospektiv Udstilling af Malerienden Frk. Olga Jensens Arbejder (7 Jan-3 Febr)
3. Maleren Niels Hansens Arbejder (13-28 Febr)
4. N.A. Abildgaards Arbejder (9-31 Marts)
5. Arbejder af Vilh. Hammershøi. I Afd. (9-24 April)
6. Arbejder af Vilh. Hammershøi. II Afd. (29 April-14 Maj)
7. Arbejder af Billedhuggeren Kai Nielsen (23 Maj-4Juni)
8. Studietegninger af Johannes Larsen (7-31 Oct)
9. Tegninger af Joakim Skovgaard (12 Novbr-10 Decbr)
10. Tegninger af C.M. Tuscher og Joh. Wiedewelt (19 Decbr-28 Jan 17)
Til de 7 af disse Udstillinger var trykt Kataloger. Til Joakim Skovgaards og Joh. Larsens Udstillinger af Tegninger i Efteraaret har man maattet opgive Katalogarbejder, da dette vilde tage for lang Tid, paa Grund af den store Masse af smaa Tegninger, der fandtes paa disse Udstillinger.
Regnskabet, viser desværre et Underskud, men vi har ogsaa haft flere kostbare

(23)

Udstillinger som Abildgaard- og de 2 Hammershøiudstillinger. Alene Assuranceren ved saadanne Udstillinger antager store Summer, men den af disse Udstillinger følgende Forøgelse i Medlemsantallet synes at kunne forsvare de store Udgifter.
I det Hele taget kan man vel sige at vi i Aar har haft ualmindelig mange interessante Udstillinger, som F.eks. Joakim Skovgaards Udstilling af Tegninger, der fandt Sted i den Maaned Joakim S. fyldte 60 Aar.
Ogsaa Joh. Larsens Udstilling af Studietegninger tog sig saa godt ud, og vakte saa meget Interesse, at man kunde have lyst til, i højere Grad end hidtil at foranstalte Udstillinger af Tegninger.
Skønt vi i Fjor først sluttede vore Foraarsudstillinger ca. 2 Maaneder senere end vi plejer, formaaede dog Kai Nielsens udmærkede Udstilling af Bronzer og andre Billedhuggerarbejder, lige til den lukkede noget ind i Juli Manned at samle et meget stort Publicum. Der blev paa denne ligesom paa flere af Aarets andre Udstillinger, solgt en stor Mængde af de udstillede Arbejder.
KF har tidligere haft Ord for, at der ikke sælger noget paa dens Udstillinger, hvilket selvfølgelig ikke opmuntrer Kunstnerne til at udstille her, men dette kan, efter det sidste Aars Resultater ikke paastaaes længere og man maa haabe at denne Anke aldrig i Fremtiden maa kunne rettes mod Foreningen.
De 2 Hammershøi-Udstillinger var den sidste halvdel af den Tid, de var aabne, tilgængelige for Ikke-Medlemmer for en Entre af 1 Kr.
Ligeledes var Kai Nielsen-Udstillingen efter hans eget Ønske, aaben en Uge mod

(24)

samme Entre.
Som det vil være Medlemmerne bekendt omdeltes i Efteraaret 1916 Th. Oppermanns Bog om H.E. Freund.
Leo Swane, der ordnede Abildgaardudstillingen, arbejder for Tiden paa en Bog om Abildgaard, som antagelig vil udkomme engang til næste Aar.
Bestyrelsen har sendt en Lykønskningsskrivelse til Joakim Skovgaard i Anledning af hans 60 Aars Fødselsdag den 18´ Novb f.A. Vi havde saa meget mere Grund hertil, som KF samtidig havde den Glæde, at have den smukke Udstilling af Joakim Skovgaards Tegninger her i Foreningen.
Da Bestyrelsen, af Ejerne af denne Bygning, har faaet Opfordring til at betale en Del af de betydelige forøgede Udgifter til Centralvarmen, har den foretrukket at lukke Foreningen fra 12´Febr til Slutningen af Marts, hvad vi saa meget bedre kunde forsvare, da KF i denne Maaned har haft den store Udstilling af P.C. Skovgaards Arbejde paa Charlottenborg.
Søndag den 1´April aabnes disse Lokaler atter med en Udstilling af den norske Maler Søren Onsager.
Jeg skal ikke komme nærmere ind paa en Omtale af den nylig afsluttede P.C. Skovgaardudstilling, da denne jo bliver omtalt i næste Aars Beretning, men blot meddele at KF i alle Tilfælde ikke vil faa direkte Udgifter af den. 9 af Foreningens Medlemmer har interesseret sig saa meget for denne Udstilling af de har tilsikret Foreningen en vis Mini-

(25)

malindtægt af Entre og Katalogsalg ved Udstillingen, ligesom et Medlem har tilbudt at afholde Udgifterne ved den røde Tapetsering af Væggene. Dette skylder KF disse Medlemmer Tak for, idet Foreningen ellers ikke havde kunnet paatage sig Ansvaret for at arrangere en saa bekostelig Udstilling. Jeg bør ogsaa nævne at Udstillingskomiteen har stillet sig meget imødekommende med Hensyn til Lejen af Lokalerne, og delvis har gjort dennes Størrelse afhængig af hvorvidt Udstillingen vilde give Overskud. Giver denne Udstilling ikke direkte Indtægt, har den dog skaffet KF mange nye Medlemmer.
Kunstmuseet, der for Tiden hænger den danske Samling om, har spurgt om KF kunde tænke sig, i Museet at disponere 4-5 af de Malerier, der hører til Foreningens Studiesamling, eller subsidiært at deponere et enkelt Billede, nemlig Wilh. Marstrands ”Den politiske Kandestøber”, der i særlig Grad maa siges at supplere Museets Samling af denne Kunstner.
Dette Billede er skænket til Foreningen af Grosserer Wandel, som intet har imod dette Forslag.
Da Bestyrelsen mener, at det er af stor Betydning, at de danske Kunstnere er repræsenterede saa godt som muligt i Kunstmuseet, har den tænkt sig at deponere dette ene Billede i Museet. Den sidste § i Lovene forbyder helt eller delvis Afhændelse af Studiesamlingen, men foreskriver udtrykkelig at denne, saafremt KF nogensinde maatte opløse sig, skal tilbydes den Kgl. Malerisamling eller eventuelt en eller flere andre offentlige Malerisamlinger. Denne Bestemmelse kan dog vel kun gælde for et Aar, idet Gnr. Fors maa være berettiget til at fordre det tilbage. Billeder, der deponeres i Kunstmuseet maa selvfølgelig ophænges

(26)

med Betegnelsen ”Tilhører Kunstforeningen” paa hver af dem. Vi kunde ønske at høre hvorledes Gnr. Fors. stiller sig til dette Forslag.


Dirigenten: Jeg har forstaaet Formanden saaledes at det ikke er Forslag som Forsamlingen skal tage Bestemmelse om, men at Bestyrelsen ønsker at høre Forsamlingens Mening.
Th. Oppermann vilde finde det meget uheldigt om KF imødekom Statens Museum, og foreslog at beholde Studiesamlingen urørt. Der er et Præsedens herfor fra tidligere Tid, idet Glyptoteket engang har foreslaaet af K Foreningens Freundstatue af Odin udstilledes i Glyptoteket mod at dettes Maleri af Købke ”C[??]porten” overlodes KF. Trods det at Købkes Billede utvivlsomt er meget mere værd blev der dengang svaret Nej! under Paaskud af at Freunds Statue var et Minde om en bestemt Periode i Foreningens Historie, og Bestyrelsen vilde ikke svække dette Minde. Med Hensyn til at samle Studier fra de forskellige Perioder havde KF været Banebryder. Jeg maa fraraade at man skiller sig af med Marstrands Maleri, den Wandelske Periode var en af Foreningens mest glandsfulde Perioder og naar man ved Siden heraf ønsker 4-5 af de øvrige Malerier troer jeg at Foreningens Prestige og Anseelse vil være borte med det Samme.
O. Wandel takker Oppermann ”men jeg maa indrømme at jeg er en stik Modstander af Hr. Oppermann. Jeg har søgt at finde Studiesamlingens Historie, den har ikke været tilsigtet fra Begyndelsen. Den omtalte § er vel en ny Tilføjelse, man burde undersøge de gamle Love. Der er meget af hvad

(27)

Oppermann sagde jeg kan underskrive. Studiesamlingen er et Aktiv, der dels har en kunstnerisk dels en effectiv Værdi. Aktivets kunstneriske Værdi giver os Forpligtelse til at gøre den gældende. En stor Del af Studiesamlingen findes her Inde (i Bestyrelsesværelset). Har man villet glæde sig over den – har man følt sig paa gale Veje. Jeg tror endogsaa at der paa Døren har staaet ”Privat” eller ”Adgang Forbudt”. Samlingen udnyttes ikke! En anden Betragtning er Lokalets Brandfarlighed. Da vi her havde den store Eckersbergudstilling, var her samlet alt hvad Eckersberg har malet, og – Ja! Det har været en Hemmelighed – her var faktisk Ild! Heldigvis blev den slukket. Men endelig har Samlingen ogsaa en effectiv Værdi. Jeg vil herom rette et par Ord til Bestyrelsen naar Marstrandbilledets Skæbne er afgjort. Jeg købte dette Billede paa en Auktion, da jeg mente det burde findes paa en offentlig Samling. Jeg tænkte først paa Galleriet, men da jeg tidligere her havde faaet en Refus, og da jeg kunde vente at faa Svaret ”Vi modtager ikke Skitzzer, vi modtager kun færdige Billeder” bestemte jeg mig, for ikke paany at udsætte mig for en Refus, til at give det til KFs Studiesamling. Vi kan ikke have det et sikrere Sted. Jeg vil støtte dette Forslag og støtte det meget varmt. Hvis det er vedtaget vil jeg gerne rette nogle Ord til Bestyrelsen.
Th. Oppermann. Grosserer Wandels Udtalelser forandrer mit Syn paa Marstrandbilledet, men jeg maa fastholde mit Syn med Hensyn til den øvrige Del af Studiesamlingen. For dette Billedes Vedkommende synes jeg vi skulde imødekomme Galleriets Ønske, for de andres ikke.
Formanden. Jeg antager Galleriet vil være tilfreds

(28)

med at vi deponerer dette ene Billede.
F. Hendriksen: Man mene hvad man vil. Jeg synes at det vil være meget lidet heldigt om en saa lille Forsamling stemte om et saa vigtigt Punkt. Hvis Bestyrelsen havde taget det paa sin egen Kappe var det en anden Sag.
Dirigenten: Det er ogsaa Tanken at der ikke skal stemmes derom, Bestyrelsen har blot ønsket at høre Forsamlingen udtale sig om denne Sag. Hvis Resultatet bliver en Deponering, er det Bestyrelsen, der gør det. Om man senere vil fremsætte det for en Gnr. Fors. og faa dennes Sanktion er en anden Sag.
Formanden: Den Bestemmelse Bestyrelsen træffer binder ikke en fremtidig Gnr. Fors. Bestyrelsen har bestemt sig til at overlade Galleriet Marstrands Billede, og efter de faldne Udtalelser vil vi vel foreløbig lade det blive derved.
O. Wandel. Jeg har Forpligtelse overfor Karl Madsen til ikke at omtale det jeg nu skal komme ind paa før Marstrandbilledets Skæbne var afgjort. Jeg talte før om Udnyttelsen af Samlingens Kunstneriske Værdi og den ikke ringe Brandfare. Jeg tror ikke Studiesamlingen har været i KF’s oprindelige Program. Muligvis giver den Foreningen Prestige – men naar man ikke kan udnytte den bedre – naar den bliver skubbet af vejen herinde – og naar Billederne bliver flyttet hver Gang en anden Udstilling skal bruge Lokalerne? Billederne lider jo ogsaa ved Flytning. Men det var Samlingens effective Værdi, jeg som Handelsmand vilde tale om. Den kan KF udnytte. KF vil ikke sælge Billederne – selvom jeg formoder, den har

(29)

Lov dertil. KF arbejder tungt, den har svært ved at klare de mange Udgifter. Det lyder meget radikalt hvad jeg nu vil sige, selvom vi ikke kan sælge Studiesamlingen, kan KF derfor godt udnytte dens effective Værdi. Vi Handelsmænd siger ”Noget for Noget”. Jeg henstiller til Overvejelse at hele KF’s Studiesamling deponeres paa Galleriet – jeg anslaar dens Værdi til ca. 150.000 Kr – mod at Staten leverer KF frit Lokale. Galleriet har ikke Plads og hvis derfor Afstøbningssamlingen blev rømmet, kan maaske KF faa Plads i selve Bygningen. Det vilde give Foreningen [????], man vilde være fuldstændig fri for Brandfare, og maaske ved Udstillinger laane Galleriets Arbejder. Man kunde maaske ogsaa faa Lokaler paa Amalienborg. Detailler vil jeg ikke blande mig i, men bede Bestyrelsen overveje Sagen. Det vilde have overordentlig Betydning for Foreningen, at faa aflastet den aarlige Husleje. Om Salg kan der ikke være Tale men derfor kan vi udmærket godt udnytte Samlingens effective Værdi ved at overlade den mod Lokale. Jeg antager Foreningens Udgifter hertil andrager 6000 Kr aalig.
Falk-Jensen: Lejen er i Aar 4000 Kr, men den bliver vel nok mere.
Th. Oppermann: Brandfaren troer jeg ikke paa, den er minimal. Vi er Naboer til Brandstationen. At flytte over i Kunstmuseet vilde være at slaa KF ihjel. Det vilde være fuldstændig Ruin for Foreningen at være afhængig af de skiftende Direktører. Hvad de gør er ikke alt ubetinget godt. De har været 4 Aar om at bygge en Smule om, og saa er det saa som saa.
O. Wandel: Galleridirektører dør da ikke hvert andet Aar. KF skulde have sit selvstændige Lokale.

(30)

Man binder sig ikke for Evigheden. Man kan jo F.eks. have en Kontrakt paa 5 Aar.
Formanden takker, paa Foreningens Vegne, Talerne.
F. Hendriksen: Det er store og vægtige Spørgsmaal i en saa lille Kreds. Men da de er taget op, vilde jeg ogsaa gerne give mit Besyv med. Der ligger ikke større Vægt paa KF’s Samling end paa de større private Samlinger. Disse er kun til Glæde for en enkelt Mand. KF er stillet ganske anderledes. Vi er et offentligt Lokale. Hvis Medlemmerne stod i det rette Forhold til Foreningen, havde de ogsaa Fornøjelse af den. Bestyrelsesværelset er heller ikke utilgængeligt. Naar Bestyrelsen har afgjort Sagen med Marstrandbilledet er det mig en Sorg, hvis jeg havde siddet i Bestyrelsen, vilde jeg have sat mig imod det – men at gaa videre! – Vi vil gerne være imødekommende med Hensyn til Marstrandbilledet, naar Grosserer Wandel ønsker det, men vi gaar ikke ind paa den Betragtning, at vi har nogen Grund til at afstaa vore Samlinger. Jeg vil paa det [??]stændigste fraraade det. Da jeg engang spurgte afdøde Dr. Jacobsen hvad han vilde bruge de store Lokaler til, som var blevne ledige ved at Glyptoteket var flyttet til den ny Bygning, svarede han, at han ude paa Kunstmuseet havde en stor samling Afstøbninger, hvis han skulde komme paa tværs med Museet flyttede han det Hele herud og lavede et Folkemuseum. Det havde været udmærket, det skulde han have gjort. Hvorom alting er – Der er Folk, der siger ”Privat ret til stor Kunst bør ikke finde Sted” – men KF falder ikke ind herunder.
O. Wandel: Jeg vil tilstaa at det er vægtige [????] - men dem har jeg selv næret. Jeg tror

(31)

de vil ende med at havne i den Følelse – De har ikke Lov til at beholde det. Der paahviler Foreningen en Forpligtelse. Der er dog et Hul i Samlingen. Nogen historisk Betydning har Studiesamlingen ikke.
Dir: Da ingen har begæret Ordet gaar vi over til næste Punkt. Kassereren (Falk-Jensen) oplæste Regnskabet og
ad2 Virksomhedsplanen for 1917, hvori var foreslaaet følgende Udgiftsposter:
Driftsomkostninger Kr 10500
Kunstindkøb til Bortlodning - 8000
Udstillingsomkostninger - 2500
Bøger og Indbinding - 200
Forarbejder til Bogen om Abildgaard - 800
Underskud fra 1915 og 1916 - 1700
Kr 23.700
oplæser derefter Status, hvorefter KF har en Formue paa ca 18.900 Kr.
Dir: Regnskabet er revideret af Nationalbankdirektør Winther, og af ham fundet stemmende med Bøger og Bilag.
(Der gives eenstemmigt Decharge for Regnskabet)
Virksomhedsplanen vedtages eenstemmigt.
ad3 Efter Bestyrelsens Forslag
genvælges Departementschef V. Aagesen eenstemmigt og Maleren Poul S. Christiansen vælges eenstemmigt i Stedet for Maleren L.A. Ring der afgaar efter Tur og ikke kan genvælges.
ad4 Suppleanter, Revisor og Decisor genvælges.
Gnr. Fors. hævet Kl 8.40.
Som Formand R. Krag
Som Dirigent Arthur Henriques

(32)

1’ Bestyrelsesmøde afholdtes efter Gnr. Fors.
Tilstede var: Formanden, Aagesen, Falk-Jensen, Christiansen og Koch

1. Peter Herts havde spurgt Sekr om enkelte af KForeningens Malerier kunde deponeres om Sommeren i Kunstmuseet
ad1. Det vedtoges at Bentz, Købke og Roed foreløbig kunde udlaanes i Sommer. KF skal selv inden den Tid sørge for Rammepaaskrift ”Tilhører Kunstforeningen” paa disse 3 Billeder.
2. Kass. meddelte at Leo Swane havde ønsket et Forskud til Abildgaardbogen paa 300 Kr til en Rejse til Stockholm.
ad2. Det vedtoges at udbetale dette.
3. P.C. Skovgaardudstillingen. Kass. meddelte at han havde modtaget en Check paa 1000 Kr fra en Anonym, som udtalte sin Glæde over Udstillingen.
4. Kass. oplæste Brev fra Husets Ejere Simonsen og Nielsen hvori disse anerkender at Lokalets Lukning vil medføre Varmebesparelse i denne Tid men erklærer at de ikke er enig med Best. i dens Afslag af Anmodningen om Varmetillæg fra Efteraaret indtil 12 Febr og at de derfor vil forbeholde sig at komme tilbage til Sagen.
R. Krag / H. Koch

(33)

2.’ Bestyrelsesmøde Fredag 23 Marts 1917 Kl 10
I Den frie Udstilling
Tilstede var: Formanden, Aagesen, Falck-Jensen, Poul Christiansen, Find, Sig Wandel og Koch.
Det vedtoges til den aarlige Bortlodning at købe følgende der udstillede Arbejder:
Kat Nr. 178 Harald Hansen Udsigt over Aabenraa. 1917 Kr 400
= = 277 Johan Rohde. Den romerske Kampagne. 1904 = 400
= = 311 Skovgaard Billedhuggeren. 1915 = 400
= = 356 Edv. Weie Udsigt over Havnen en Efteraarsdag. 1916 = 1100
Det vedtoges enstemmigt at købe en Serie Fotografier (42 Stk) taget paa P.C. Skovgaardudstillingen, væsentlig af hele Vægge eller Dele af Vægge herfra. Den Kgl. Malerisamling, Kunstakademiets Bibliotek, Skovgaards Familie og enkelte andre har købt Serien, der antageligt vil komme til at koste ca. 126 Kr.
R. Krag / H. Koch

(34)

3.’ Bestyrelsesmøde Torsdag 29 Marts 1917 Kl 10
Paa Charlottenborgudstillingen.
Tilstede var hele Bestyrelsen.
Til den aarlige Bortlodning enedes man om at købe følgende der udstillede Arbejder:
Kat Nr. 369 Juel Madsen. 2 Tegninger fra Amerika á Kr 50 Kr 100
= = 416 Valdemar Neiiendam Johannes Ewald i Ringsted = 800
= = 421 Henrik Nielsen Humlehøst = 700
= = 549 William Stuhr. Udsigt over Christianshavns Vold = 700
R. Krag / H. Koch

4. Bestyrelsesmøde Lørdag 31 Marts 1917 Kl 10
Paa Udstillingen i Grønningen
Fraværende var Sigurd Wandel
Man enedes om at købe følgende Arbejder til den aarlige Bortlodning.
Kat Nr. 46 Axel Jensen. Gregers. 1916 Kr 800
= = 85 Johannes Larsen. Rugende Drossel 1916 = 300
= = 90 Arne Lofthus Enebær. 1916. Fresco = 400
= - Hør. Akvarel = 20
= = 103 Albert Naur Portræt. 1916 = 800
H. Koch

(35)

5’ Bestyrelsesmøde Mandag 30 April Kl 4 1/4
I Foreningen.
Tilstede var Formanden, Aagesen, Poul Christiansen, Falck-Jensen, Sig Wandel og Koch.
Endvidere var V. Jastrau tilstede.
1. Eventuelt Indkøb paa Søren Onsager Udstilling. Da der kun i alt var indkøbt 14 Gevinster i dette Aar og der kun var godt 1000 Kr. tilbage til Indkøb, kunde man, da Prisen var sat meget højt, ikke enes om at købe nogle af de udstillede Arbejder.
2. Fra Bud[overstreget: et] Mogensen havde Bestyrelsen modtaget et Brev hvori han anmodede om højere Løn.
Hans Gage er nu 75 Kr mdl. i 8 Maaneder, dog modtog han Extrabetaling for Overarbejde, saaledes at han i alt har faaet ca 90-100 Kr mdl i 8 Maaneder. Jastrau foreslaar ½ Gage i 4 Sommermaaneder.
ad2. Det vedtoges at give ham 37,50 Kr i 4 Sommermaaneder.
3. Kassereren meddelte at KF havde modtaget Opsigelse af Lejemaalet til April 1918.
R. Krag / H. Koch

(36)

6. Bestyrelsesmøde Fredag 1 Juni 1917 Kl 4 1/4
I Foreningen.
Fraværende var V. Aagesen.
Foruden Bestyrelsen var Inspektør Jastrau tilstede.
1) Protokollen over Gnr. Fors. og de derefter følgende Møder oplæstes.
2) H.E. Freundbogen. Th. Oppermann havde overfor Formanden ønsket et skriftligt Svar paa sin Skrivelse af 14. Jan hvori han ønskede en Forhøjelse af sit Honorar paa 1311 Kr i Stedet for Andel i Salg.
ad2) Det vedtoges at give ham hele Netto-provenuet af Salg i Boghandelen i Stedet for, som tidligere vedtaget, Halvdelen.
3) Udstilling af Konstnärförbundet. Jastrau oplæste et Brev fra Formanden, Karl Norrstrøm, hvori han foreslaar en Udstilling af Förbundet i October 1918 og et Brev fra Carl Wilhelmson der skriver at han ikke ønsker at udstille i 1917 dersom Förbundet udstiller i 1918 men godt kan udstille dersom Förbundet først udstiller i 1919.
Flere af Bestyrelsen udtalte sig for en Udstilling af Carl W. men endelig Beslutning blev ikke taget.
4) Poul Christiansen foreslog en Udstilling

(37)

af Larsen-Stevns i det kommende Aar.
ad4) Det vedtoges at søge at arrangere en saadan.
5) Andre Udstillinger. Seks foreslaar at Peter Hansen udstiller i Octbr – Utzon Frank i Novbr – Larsen Stevns i Februar og Karl Schou i Marts.
Sig Wandel foreslaar en Udstilling af Pennetegninger af Kongstad-Petersen.
6) Kass. meddelte at KF antageligt kunde beholde Lejligheden paa Frederiksholms Kanal, som er opsagt til April 1918, men at Lejen rimeligvis vil blive forhøjet til ca. 6000 Kr.
7) Formanden afleverede den Serie Fotografier (42 Stk) af Vægge fra PC Skovgaardustillingen (2´Best. M). Den havde kostet 112 Kr.
R. Krag / H. Koch

(38)

7 Bestyrelsesmøde Onsdag 6 Juni 1917 Kl 4 1/4
I Foreningen.
Fraværende var Sigurd Wandel.
Foruden Bestyrelsen var Inspektør Jastrau tilstede.
1) Protokol [overstreget: over Gnr. Fors. og de seneste Møder] oplæses.
2) H.E. Freundbogen. Sekr. oplæser Svar til Th. Oppermann.
3) Konstnärförbundets Udstilling i October 1918. Det vedtoges at Jastrau skulde svare Carl Wilhelmson at vi ønskede en Udstilling i 1918 af hele Forbundet og ligeledes skrive til Nordstrøm at vi ønskede en saadan Udstilling, men først maatte undersøge Forholdene nøjere. Saafremt den bliver til noget skulde man udtale Ønsket om en fyldig Repræsentation af Josephson.
4) Sekr. meddelte at Jean Gauguins Træstatuette af Holsøe, som Bestyrelsen talte om at købe, da den var udstillet paa Charlottenborgudstillingen, dersom Prisen kunne sættes noget ned (den stod til 1500 Kr) nu var tilbudt Foreningen for 1000 Kr.
ad4) Det vedtoges til den aarlige Bortlodning eenstemmigt at købe:
Kat Nr. 664 Jean R. Gauguin Portrætstatuette. Gammel Eg. 53 x 18 Kr 1000
5) Poul Christiansen foreslaar at Larsen Stevns udstiller i October i Stedet for Februar hvorfor

(39)

det vedtoges at Sekr skulde spørge Peter Hansen om han vilde vente med sin udstilling til Februar.
6) Jastrau meddelte at [? Kunsthandler] [????] havde tilbudt KF 1000 Kr for Kobberpladerne til de ca 10 Raderingen, som Foreningen har udgivet som Medlemsblade.
ad6) Det vedtoges at udsætte Sagen til næste Møde.
R. Krag / H. Koch

8’ Bestyrelsesmøde Lørdag 29 Sept 1917 Kl 10
I Foreningen.
Fraværende var Poul Christiansen.
1) Indkøb paa KFs Udstilling af Maleren E.W. Johnsen. Det vedtoges til den aarlige Bortlodning at købe:

Kat Nr. 32 E.W. Johnsen. Sovekammerinteriør. Solskin. 1915 Kr 400
2) Udstillinger. Sekr meddelte at Peter Hensen, der skulde have udstillet i October for et Par Dage siden havde meddelt at han ikke ønskede at udstille og at Karl Schou havde spurgt om der var noget i Vejen for at han kunde udstille nogle Billeder i Dansk Kunsthandel, selvom han skulde udstille i KF til Foraaret. Den 20 October aabnes Larsen Stevns Udstilling og midt i November en Udstilling af Utzon Frank.

(40)

1 Januar udstilles Indkøb og eventuelt Kongstad Petersens Tegniner. I Februar eventuelt en stor Kr. Zahrtmann Udstilling.
Det vedtoges at udsætte Spørgsmaalet om Zahrtmannudstil. til næste Møde ligesom Spørgsmaalet om en stor Svensk Udstilling i October 1918.
3) Sekr foreslog at KF køber V. Wanschers Bog ”Holland” til 200 Kr for at fremlægge den i Læseværelset.
4) Brev fra Wanscher hvori han foreslaar KF en Udstilling af Jens Adolph Jerichaus Arbejder. Der var i Bestyrelsen kun liden Tilbøjelighed til at foranstalte en saadan Udstilling, men det vedtoges at udsætte den endelige Afgørelse til næste Møde.
R. Krag / H. Koch

9 Bestyrelsesmøde Tirsdag 22 October Kl 4 1/4
I Foreningen.
Til stede var hele Bestyrelsen
Paa Niels Larsen Stevns Udstilling, der nylig var ophængt i Foreningen, og skulde aabnes for Publikum næste Dag, enedes man

(41)

om at købe en Del større og mindre Arbejder, dels til dette Aars Bortlodning, og dels til Bortlodningerne i de følgende Aar. Dette blev gjort under den Betragtning, at de mange udmærkede Arbejder var ansat til en forholdsvis lav Pris, at der neppe senere vilde blive Anledning til et ligesaa fordelagtigt Indkøb af denne Kunstners Arbejder, da Priserne sikkert efter denne Udstilling vil stige betydelig, og paa Grund af, at det i de senere Aar har vist sig at være meget vanskeligt, for den ringe Sum, der staar til Foreningens Disposition, at købe det engang hævdvundne Antal Kunstværker til de aarlige Bortlodninger.
Bestyrelsen vedtog eenstemmigt at købe:
Kat. Nr. 173 Niels Larsens Stevns Strandgaaseurt.
Motiv fra Isefjord. Olie 1917 Kr 500
Endvidere købtes følgende, i Foreningens Drejemontre udstillede, men ikke i Kataloget optagne Arbejder.
Drejem. Nr. 39 Niels Larsen Stevns ”Uden at I bliver som Børn” Kr 350
= = 32 do Kompositionsskitse. Kristus og Nikodemus = 300
= = 76 do Kristus skriver i Sandet. Akvarel = 250
= = 17 do Stokkebjærg Skov. Akvarel = 250
= = 117 do Nyserøllike = 50
= = 118 do Brandbæger = 50
= = 91 do Agave = 30
= = 24 do To Svampe paa samme Blad = 25
= = 99 do Kantarel = 25
= = 134 do Slørhat = 25
= = 135 do Fluesvamp = 25
= = 136 do Rørhat = 25
= = 137 do Parasolsvamp = 25
R. Krag / H. Koch

(42)

10 Bestyrelsesmøde Lørdag 10 November 17 Kl 9 1/2
I Foreningen.
Fraværende var Aagesen og Sigurd Wandel.
1) Protokol for 7’, 8’ og 9’ Best Møde oplæstes.
2) Indkøbet til den aarlige Bortlodning. Sekr meddelte at der i alt er købt for 10.250 Kr og foreslaar at udskyde til senere Bortlodninger (foruden det tidligere udskudte Maleri af
A Naur Portræt) Kr. 800
Joh Larsen Rugende Drossel 300
Arne Lofthus Fresco. Snebær 1916 400 Kr.
Larsen Stevns Kristus skriver i Sandet 250
= Stokkebjærg Skov 250
= 4 Svampetegninger 100
Det vedtoges foreløbigt tillige at udskyde Larsen Stevns ”Uden at I bliver som Børn” 350
Og at medtage Lofthus’ Fresco
2050
3) Brev fra Grosserer J.H. Melchior (24 Octb 17) hvori klages over Kunsthandlernes Opkøb paa Larsen Stevns Udstilling og hvori foreslaas at disse ikke maa købe første Dag en Udstilling holdes aaben.
ad3) Det vedtages at svare at Bestyrelsen havde Blik for de uheldige Sider ved at Kunsthandlere paa enkelte Udstillinger strax opkøber de fleste af de Malerier, der er til Salg, men efter nøje at have overvejet Sagen ser den ikke nogen Mulighed for at udelukke Kunsthandlerne, da disse selv er Medlemmer af Foreningen. Derimod vil Bestyrelsen i højere Grad end hidtil bestræbe sig for, at det bliver umuligt for Kunsthandlere, at se

(43)

Udstillingerne, inden de aabnes, eller paa anden Maade at skaffe sig Oplysninger om bestemte Billeders Numre og Priser.
4) Udstillinger:
Januar. Tegninger af Kongstad Petersen. vedtoges
Februar. Stor Udstilling af Kr. Zahrtmann. vedtoges
Sekr meddelte at Sigurd Wandel havde foreslaaet Udstillinger af Joh. Ottesen og Magnus Bengtson. Det vedtoges at give hver 14 Dage til en Udstilling. Joh Ottesen efter Zahrtmann Udstillingen. Magnus Bengtson event i Slutningen af Marts event først i Efteraaret 1918.
J.A. Jerichau udstillingen vedtoges det ikke at tage i Aar, men at sige til Wanscher at KF event gerne vilde udstille Jerichaus Arbejder næste Aar, dels paa Grund af Lokalerne var optagne og dels fordi der nylig havde været 2 Udstillinger af ham i den fri Udstilling
Konstnärsforbundets Udstilling Oktober 1918.
Det vedtoges at opfordre Jastrau til at skrive at der under de nuværende Forhold ikke kunde tages Bestemmelse om denne Udstilling.
5) Det vedtoges at KF skulde beholde 2 Exemplarer paa Japanpapir af Th. Philipsenbogen og at Xylograf Hendriksen kunde faa Resten for den Pris han havde tilbudt. 20-25 Kr.
6) Kass meddelte at Værten forlanger højere Leje. Den vil muligvis blive 6000 Kr fra April. Huslejenævnet har set paa lejligheden, men hvad Resultat dette kommer til vides ikke. Tillæg for Varmen i dette Aar blev 400 Kr, saaledes at Huslejen i Aar bliver 4400 Kr. Man var enige om foreløbig at

(44)

blive i denne Bygning i næste Aar, men da Foreningen i Længden ikke kan bruge 6000 Kr til Husleje drøftedes Muligheden af at danne en Forening af Rigmænd der vil sætte Penge i en Bygning, dersom KF selv bestemte sig til at bygge.
7) Det vedtoges at betalte det Stof som Onsager havde beklædt Væggene med paa sin Udstilling i KF. 100 Kr.
8) Sekr meddelte at KF havde købt Carl V. Petersens Bog om Larsen Stevns til Læseværelset og at Carl VP havde spurgt om Mogensen under Stevns Udstillingen maatte sælge den i Forværelset. Dette vedtoges.
9) Formanden meddelte at der paa Marstrandbilledet ”Den Politisk Kandestøber” som Foreningen har deponeret i Kunstmuseet staar ”Gave fra Oscar Wandel” og at der kun i Kataloget staar nævnt at det tilhører KF. Det vedtoges at Sekr skulde henstille til Dr. Hertz at anbringe en Plakat derpaa, hvor der staar ”Tilhører Kunstforeningen”.
R. Krag / H. Koch

Fakta

Bestyrelsesprotokol

Dansk