Menu

Kunstforeningen

1837-01-11

Dokumentindhold

Anmodning om lån af Kunstforeningens lokaler.

Transskription

(1)

Det har i længere Tid været et almindeligt Ønske blandt de nærværende Kunstnere at samles nogle Gange om Maaneden, for at underholde sig ved gjensidige Meddelelser om Kunstgjenstande. En væsentlige Hindring heri har imidlertid været Mangel paa en Leilighed, hvori man kunde komme sammen. I Haab om, at Administrationen for Kunstforeningen ikke vil finde det upassende, tillade undertegnede sig, paa nogen og flere Kunstneres Vegne, at Henvende sig til Samme med ærbødig Begjæring om at det maatte tillades om 2 á 3 Gange maanedligen paa en Tid, da Kunstforeningens Locale ikke bruges, at benytte dette til deslige Forsamlinger, og skal der i saa Tilfælde blive draget Omsorg for, at Værelserne efter Afbenyttelsen hvergang blive tilbageleveret i samme Stand, hvori de modtoges.
Kjøbenhavn, den 11 Januar 1837.

J. Roed, [??] Hansen, A. Müller
Chr. Christensen, H. Eddelien

Til
Administrationen for Kunstforeningen.

Fakta

Brev

Dansk