Menu

Resultater: 43

Léopold Flameng, Harald Foss, Georg Christian Freund, Julius Friedlænder, Hans Friis

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 32-33: Léoplold Flameng, Harald Foss, Georg Christian Freund, Juli…

F.M.E. Fabritius de Tengnagel, Viggo Fauerholdt, August Fischer, Hans Fischer

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 30-31: F.M.E. Fabritius de Tengnagel, Viggo Fauerholdt, Hans Fisch…

C. Eckardt, C.W. Eckersberg, Eiler Rasmussen Eilersen

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 26-27: C. Eckardt, C.W. Eckersberg og Eiler Rasmussen Eilersen

Hermann Carmiencke, Anthonie Eleonore Christensen, C.F. Christensen, Christen Christensen, Godfred Christensen, Andreas Riis Carstensen

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 18-19: Hermann Carmiencke, Andreas Riis Carstensen, Anthonie Eleon…

Carl Bloch, Paul Bloch, Gustav Vilhelm Blom, Ditlev Blunck, Bodum, A.W. Boesen, Johannes Boesen, Robert Bojesen

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 10-11: Carl Bloch, Paul Bloch, Gustav Vilhelm Blom, Ditlev Blunck,…

Carl Bille, H.W. Bissen, Rudolf Bissen, Vilhelm Bissen, Christian Blache, Carl Bloch

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 8-9: Carl Bille, Vilhelm Bissen, H.W. Bissen, Rudolf Bissen, Chris…

Jean Altamura, C.F. Aagaard, Carl Aarsleff

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 1: C.F. Aagaard, Carl Aarsleff og Jean Altamura

Valdemar Irminger, Viggo Johansen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 76-77: Viggo Johansen og Valdemar Irminger

Aksel Hansen, O.A. Hermansen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 66-67: O.A. Hermansen og Aksel Hansen

Sigvard Hansen, Otto Haslund

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 60-61: Sigvard Hansen og Otto Haslund

Vilhelm Groth, Holger Grønvold

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 52-53: Vilhelm Groth og Holger Grønvold

Christian Zacho, Kristian Zahrtmann

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 74-75: Christian Zacho og Kristian Zahrtmann

Harald Foss, Georg Christian Freund

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 46-47: Harald Foss og Georg Christian Freund

Carl Thomsen, Anton Thorenfeld

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 64-65: Carl Thomsen og Anton Thorenfeld

Nic. Schmidt, Frans Schwartz

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 48-49: Nic. Schmidt og Frans Schwartz

Vilhelm Rosenstand, Albert Rüdinger

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 42-43: Vilhelm Rosenstand og Albert Rüdinger

Viggo Pedersen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 34-35: Viggo Pedersen

Chr. Mølsted, Thorvald Niss

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 28-29: Chr. Mølsted og Thorvald Niss

Jens Jensen Egeberg, August Fischer

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 44-45: Jens Jensen Egeberg og August Fischer

Hans Dall, C. Eckardt

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 38-39: Hans Dall og C. Eckardt