Menu

Kunstforeningen

1827-11-01

Dokumentindhold

Cirkulaire til Kunstforeningens medlemmer anno 1827, der opfordrer til, at de bidrager med aftenunderholdning (videnskabelige foredrag eller fremvisning af kunstgenstande) på foreningens ugentlige møder.

Transskription

(1)

Circulaire.

For paa en sikkrere og hensigtsmæssigere Maade at kunne sørge for en passende Underholdning ved de ugentlige Sammenkomster, der, i det ringeste for det første, vil komme til at udgiøre den vigtigste Deel af Selskabets Virksomhed, maae Administrationen anmode enhver af Dhrr Medlemmer, som enten ved Meddelelsen af Kunstværker eller ved et videnskabeligt Foredrag over hvilkensomhelst Gjenstand, der angaaer dannede Kunst, ville bidrage til Selskabets Underholdning, om at tegne sit Navn paa denne Circulaire.
Da det desunden vilde forhøje Interessen af denne Meddelelse, at de forskjellige Bidrag, saa meget mueligt, bleve ordnede i en bestemt Følge, saa at baade det Hele kunde [? vinde] i Eenhed og [? man alt] i længere Tid i forvejen kunde underrette Dhrr Medlemmer, om hvad de vilde blive meddeelt i de følgende Sammenkomster, ønskede Administrationen, snarest mueligt, Underretning fra enhver af de bidragende om de Kunstværker, som han vilde meddele Selskabet enten for deres Nyhed, fuldendthed eller fuldstændighed, og om den Tid, som vilde være beleiligt for dem af de Herrer Medlemmer, der vilde bidrage noget videnskabeligt.
Det er en Selvfølge, at Administrationen ei herved vil paalægge Selskabets Medlemmer noget Baand, og at den med Glæde

(2)

modtager ethvert Bidrag, som senere hen matte tilbydes, men det vilde være den [? saare kjært] og næppe uden Fordeel for Kunstforeningen, om saamange af Dhrr Medlemmer som mueligt med Bidrag vilde sætte Administrationen istand til give Aftenunderholdningen en bedre og sikkrere Gang, end hidtil har været Tilfældet.

Kbhnv d. 1 Nov. 1827.

Bræstrup N. Høyen. J.P. Møller Fick.

Ch. Alb. Jensen bidrager.
Holm bidrager
Klingberg skal bestræbe sig for det samme.
Lund. bidrager.
Thomsen bidrager.
C.W. Eckersberg bidrager
J.C. Kall ligeledes
[??]hin frygter for at være forhindret med andre Forreninger.
J.L. Jensen vil med Fornøielse bidrage hvad han kan, men han [????] meget [? lidet]
O. Bagge ligeledes.
[??] Mühle ligeledes.
Hetsch ligeledes
Friis [????] ikke kunstværker, [? som] ikke er [????] af Foreningens Medlemmer [? bekendt]. Skal [ulæseligt]
ligeledes - [??] Hansen
ligeledes
[????]
ligeledes [? A. Jacobsen]
[????]

Til
Dhrr Medlemmer af Kunstforeningen.

Fakta

Brev

Dansk