Menu

Kunstforeningen

1907

Dokumentindhold

"Forhandlings-Protokol for Kunstforeningen. Begyndt 22 Februar 1906. Sluttet 29 Marts 1916." side 15-26, år 1907.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger (i København og provinserne) løbende.
Side 15: Den årlige bortlodning.
Side 16-17: Valg af gevinster efter bortlodningen.
Side 18-19: Der vælges ny bestyrelse.
Side 22-23: Der aflægges beretning om Kunstforeningens forhandlinger med Kultusministeriet om udgivelsen af bogen om Joakim Skovgaards fresker i Viborg Domkirke. Bogen skal udgives af ministeriet, mens der overlades foreningen et passende antal eksemplarer til uddeling til medlemmerne.
Side 23: Udstillingsplanen for indeværende sæson vedtages.

Transskription

(15)

Torsdag d 11te Januar 1907 fandt Bortlodningen af de indkjøbte Kunstværker Sted med følgende Resultat:
Lbn., Lod No, Vinderens Navn
1, 477, Fru Heilmann, Hellerup
2, 795, Direktør N. Neergaard
3, 1151, Kjøbmand Chr. Boas Stubbekjøbing
4, 1562, Fru E. Plenov
5, 411, Direktør Hother Hage
6, 1149, Forpagter Brønnum, Gudrunlund
7, 270, Malermester Freimann
8, 1391, Christiania Kunstforening
9, 947, Fru J. Suenson
10, 1325, Fuldmægtig P. S. Holsøe
11, 1297, Inspektør L. Hansen Birkerød
12, 620, Kobbertrykker Kl[??]
13, 582, Justitiarius P. Koch
14, 551, Frk. Naja Jansson
15, 1029, Fuldmægtig N. C. Teisen
16, 317, Overretssagfører Guttemann
17, 1030, Fru Tietgen
18, 59, Overlæge Bjørring
19, 797, Grosserer Even Nissen
20, 1031, Arkitekt Tvede
21, 1020, Enkefru Trier
22, 101, Kontorchef Brorson
23, 645, Læge Lund
24, 1140, Læge Balle, Aarup
25, 92, Grosserer Bøjesen
26, 1022, Lærer Trier
27, 1039, Fru Torm
28, 1213, Grosserer Hornsleth
29, 1631, E. J. Salomonsen
30, 719, Frk. H. Melchior
31, 1360, Professor Jespersen
32, 1202, Proprietær Christensen, Torkelstorp

(16)

Efter Bortlodningen afholdtes Bestyrelsesmøde. De Herrer Johansen og Wandel vare fraværende.
Efter nogen Diskussion enedes man om, at anmode Hr. Jensen, om at søge Lejemaalet af Foreningens Lokale forlænget 5 Aar.
CCSDanneskjoldSamsøe / Th. Oppermann

Valg af Gevinster den 3. Februar
1907.
Nr., Vinderens Navn, valgt ved, Kunstnerens Navn, Kunstværket
1, Fru Heilmann, Hellerup, S. Hammershøj, Holmegaards Mose
2, Direktør N. Neergaard, Aage Berthelsen, Raageskoven ved Ydernæs
3, Købmd. Chr. Boas, Stubbekbg, Jastrau, Jens Vige, Fra Regensgaarden
4, Fru E. Plum, Karl Hansen, Den gamle Gaard i Køge
5, Direktør Hother Hage, Karl Schou, Interiør
6, Forpagter Brønnum, Gudrunlund, Fru Hedvig [????], Heste paa en Eng
7, Maleren S. Freimann, Hans Nic. Hansen, Josef og Potifars Hustru
8, Christiania Kunstforening Maler Sinding Hansen, Koefoed, Humlebæk Havn
9, Fru J. Suenson, Irminger, Grisen ved Maden

(17)

10, Fuldmægtig P. E. Holsøe, Willumsen, Bjerget med den skarpe Kam
11, Skoleinspektør Leonh. Hansen, Birkerød, Johan Rohde, Ponte L. Bartolemeo
12, Kobbertrykker M. Kleinsorg, Wilhjelm, Casa di Caevatori
13, Højesteretsjustitiarius P. Koch, Karl Schou, En Kat
14, Frk. Jansson, Seligmann, Korridor i Thorvaldsens Museum
15, Fuldmægtig Teisen, Kongsback, Frederiksholms Kanal
16, Overretssagf. A. Guttemann, Willumsen, Bjergbestigersken
17, Geheimeraadinde Tietgen, Emma Meyer, Skovinteriør
18, Overlæge Dr.med. S. Bjørring, Gerh. Blom, Vinterdag
19, Gross. Even Nielsen, V. Jastrau, Juliette Willumsen, Ung Pige med Speil
20, Arkitekt G. Tvede, Meyer, Radering efter Rembrandts Selvportræt
21, Enkefru Trier, Kongstad-Petersen, Tegning til H.C.Andersens: En Uven
22, Kontorchef C. Brorson, Joachim – Petersen, [????] Skaalen
23, Læge M. Lund )
24, Læge Johs. Balle, Aarup )
25, Enkefru Bojsen )
26, Lærer L. Trier )
27, Fru E. Torm. ) Repholtz Litografi efter Corot
28, Gross. Chr. Hornsleth )
29, E. J. Salomonsen )
30, Frøken Harriet Melchior )
31, Professor Otto Jespersen )
32, Proprietær C.G. Christensen, Sverrig )
CCSDanneskjoldSamsøe / Th. Oppermann

(18)

Den 21de Februar 1907 afholdtes ordinær Generalforsamling i Foreningens Lokale
Til Dirigent valgtes Hr. [overstreget: Højeste]Overretssagfører [overstreget: Rée]Zeuthen
Dagsordenen var
1) Beretning om Virksomheden i 1906
2) Regnskabet for 1906
3) Forslag til Virksomhedsplanen for 1907
4) Valg af 3 Medlemmer til Bestyrelsen
5) Valg af Supleanter, Revisor og Decisor
1-2) Formanden aflagde Beretning og Regnskab det sidste revideret og godkjendt. Der meddeltes Decharche for Regnskabet
3) Formanden fremlagde Virksomhedsplanen for 1907. Denne godkjendtes.
Grev Danneskiold-Samsøe og Grosserer Chr. A. Jensen gienvalgtes. I stedet for

(19)

Maleren Schlichtkrull valgtes Maleren Vilh. Hammershøj.
Supleanter, Revisor og Decisor gienvalgtes.
Generalforsamlingen sluttedes.
CCSDanneskjoldSamsøe / L. Zeuthen

Fredag den 22. Marts 1907 afholdtes Bestyrelsesmøde i den Frie Udstillings Lokale. Samtlige Medlemmer af Bestyrelsen var til Stede.
Det vedtoges enstemmigt at kjøbe
P. Hansen: Teglværksarbejder - 300 Kr.
og med 6 Stemmer mod 1 at erhverve
F. Syberg: Sneen tøer - 1000 Kr.
CCSDanneskjoldSamsøe / Th. Oppermann

(20)

Mandag den 25. Marts 1907 afholdt Bestyrelsen Møde i Udstillingen ved Charlottenborg. Samtlige Medlemmer af Bestyrelsen var til Stede.
Det vedtoges enstemmigt at kjøbe
Jul. Paulsen: Aftenbrise - 800 Kr.
Schlichtkrull: Landskab, Vestjylland - 700 -
M. Henriques: Kirkeportal i Rom - 150 -
M. Therkildsen: Ved en Bondegaard - 500 -
Ellen Rohde: Efteraarssol - 300 -
Det vedtoges endvidere med 5 Stemmer mod 2 at kjøbe
L. A. Ring: Den gamle Mand - 400 Kr.
CCSDanneskjoldSamsøe / Th. Oppermann

(21)

Onsdag d. 1ste Maj 1907 afholdt Bestyrelsen Møde i Udstillingen paa Charlottenborg. Samtlige Medlemmer af Bestyrelsen var til Stede.
Det vedtoges enstemmigt at kjøbe
N.P. Mols: Vinter ved Lillebælt - Kr. 200,00
Fru Syberg: Krysantemum - - 200,00
med sex Stemmer at kjøbe
Carl Hansen: Elleskov i Nvbr. - - 600,00
Heri indbefattet livsvarigt Kontingent.
Niels Nielsen: Malaj Bjørneunge. Stauette Bronze - 150,00
Mødet fortsattes, uden Hr. Zeuthen, i Foreningens Lokale, hvor det enstemmigt vedtoges at kjøbe
Tetens: Lampelys - - - Kr. 800,00
Heri indbefattet livsvarigt Kontingent.
Derefter afsluttedes Mødet i den frie Udstilling. Hr Zeuthen var stadig forhindret i at deltage.
Det vedtoges enstemmigt at kjøbe

(22)

Find: Lysthus - Kr. 150,00
Møhl Hansen: Den hvide Gavl - 150,00
Samt at antage
Krogh: Jotunheimen, Kat. No. 90, Pris Kr. 250,00 som livsvarigt Kontingent.
CCSDanneskjoldSamsøe / Th. Oppermann

Mandag den 14de Oktober 1907 afholdtes Bestyrelsesmøde i Foreningens Lokale. Samtlige Medlemmer med Undtagelse af Hr. Hammershøj, som var bortrejst, vare til Stede.
Sekretæren aflagde Beretning om Forhandlingerne med Kultusministeriet om Udgivelsen af en Bog om J. Skovgaards

(23)

Dekoration i Viborg Domkirke. Resultatet, havde Sekretæren under Haanden faaet at vide, vilde blive, at Ministeriet udgiver og bekoster Bogen og overlader Foreningen et passende Antal Exemplarer til Fordeling mellem Medlemmerne, paa Betingelse af at Foreningen dækker Udgifterne ved Papiret og Trykningen af de omhandlede Exemplarer. Udgifterne herved ere kalkulerede til Kr. 4000,00
Sekretæren meddelte, at Redaktør Wåhlin fra Stokholm har lovet at holde Foredrag i Foreningen om Ernst Josephson.
Der vedtoges følgende Plan for Udstillingerne i indeværende Saison.
Helsted Udst. - 10. Nvb.
Bindesbøll - - - fra medio Nvb. til Slut af December.
Indkjøbet for 1906 og Hessellund i Januar
Zarthmann og andre Civita d’Antoni Malere i Februar og Marts
Karl Schou i April

(24)

Et Tilbud fra Dr. Beckett om at holde 2 Foredrag om moderne dansk Kunst modtoges.
Sekretæren meddelte, at den norske Maler Henrik Lund havde udtrykt Ønske om, at faa Lejlighed til at arrangere en norsk Udstilling i Foreningens Lokale, samt at Dr. Beckett kunde ønske, i Forbindelse med Foreningen at udgive et nyt Kunstblad.
Begge Ønsker diskuteredes, men fandtes for lidt oplyste til, at man kunne tage nogen Bestemmelse.
CCSDanneskjoldSamsøe / Th. Oppermann

(25)

Mandag d. 11te Nvbr. 1907 afholdt Bestyrelsen Møde paa Efteraarsudstillingen paa Charlottenborg. Samtlige Medlemmer af Bestyrelsen var til Stede.
Intet af de udstillede Arbejder fandtes helt egnet for Foreningen. Man enedes om at forsøge ad privat Vej at fremskaffe et Billede til den forestaaende Bortlodning.
CCSDanneskjoldSamsøe / Th. Oppermann

Fredag d. 22 Nvbr. 1907 afholdtes Bestyrelses Møde i Foreningens Lokale. Samtlige Medlemmer med Undtagelse af Th. Oppermann vare til Stede.
Man vedtog at kjøbe forskjellige mindre Sølvarbejder udførte af Guldsmed Kyster i Kolding efter Tegning af Arkitekt Th. Bindesbøll.
CCSDanneskjoldSamsøe

(26)

Lørdag d. 28de December 1907 afholdtes Bestyrelsesmøde hos de Herrer Winkel & Magnussen. Samtlige Medlemmer af Bestyrelsen vare til Stede.
Man enedes om at kjøbe et Interiør af Carl Holsøe for Kr. 1200,00. De Herrer Winkel & Magnussen vare villige til at betragte Handelen som sluttet direkte med Kunstneren.
CCSDanneskjoldSamsøe / Th. Oppermann

Fakta

Bestyrelsesprotokol

Dansk