Menu

Kunstforeningen

1831-11-17

Dokumentindhold

Bardenfleth beder indtrængende Kunstforeningens sekretær om at opfordre medlemmerne til at købe et værk af Lehmann, og således "forskaffe den ulykkelige Lehmann en saadan Hjælp at han kunde være kjendt derved".

Transskription

(1)

[????][????]
d 18 Novbr 1831.

P.T.

Det sidste Forsøg ved Lotteri at forskaffe den ulykkelige Lehmann en saadan Hjælp at han kunde være kjendt derved, faldt saa uheldigt ud at jeg mistvivles om, at en nyt Forsøg dermed iaften vil føre til noget Resultat.
Derimod vil jeg, ifald Herr Justitsraaden er af min Mening, proponere at de af Medlemmerne som iaften ere tilstænde maatte foretage et Ballottement: om Selskabet vild udbetale Hr Lehmann en Sum af 100 Sedler inden i denne Maaned, imod at modtage det af Lehmann malere Stykke: forestillende Nørre[??], og imod at Lehmann forpligter sig til at besvare et Pendant dertil inden en vis Tid, eller flere, ifald man anseer det nødveningt. Da det

(2)

er en Barmhjirtigheds Handling, saa vil Selskabet maaske ikke tage Anstand i at antage denne Proposition naar den blev [????] foredraget Selskabet iaften.
Desværre er jeg forhindret i af være tilstede i aften, men jeg tillader mig atter forbindligst at henvende mig til Herr Justitsraaden med Bøn pm at ville godhedsfuldt tale Lehmanns Sag iaften og tillige give min Stemme ifald det kommer til Ballottement.

Med største Høiagtelse
Deres
ærbødigst forbundne
Bardenfleth

Frederiksberg den 17 Nobr 1831
ST Hr Justitsraad Holm
Secretair i KunstforeningsSelskabet

Fakta

Brev

Dansk

Edvard Lehmann