Menu

Kunstforeningen

1826-10-07

Afsender

J.C. Fick

Dokumentindhold

Cirkulære. Indkaldelse til møde 13. oktober 1826, hvor medlemskontingentet skal diskuteres.

Transskription

(1)

Cirkulaire.

Da det, for at dække Konstforeningens Udgivter er nødvendigt at søge at tilveiebringe Indtægter og samme fornemmeligen vil komme til at bestaae af Medlemmernes Bidrag, saa blev i sidste Møde, den 6de [? dennes] overveiet adskillige Forslag desangaaende, som gik ud paa:
1, at erlægge det i Lovenes 13 § bestemte fulde Indskud, der er 4 Rd rede Sølv og en Deel af Contingenten, der i samme § er fastsat til 8 Rd rede Sølv aarlig.
2, eller en Deel saavel af Indskudet som af Contingenten

3 eller en Deel af Contingenten allene.
Man var enig om at intet Bidrag skulde tilsvares for den forbigangne Tid, men blot begynde med indeværende Quartal.
Til at tage beslutning derimod om af hvilke Slags og hvor store Bidragene skulde

(2)

bestemmes dertil vare for faa Medlemmer samlede og man ønskede derfor et næste Møde, Fredagen d 13 October kl 7, paa det sædvanelige Sted, maatte blive saa talrigt som mueligt. De, som ere forhindrede fra selv at være tilstæde, ønskede man ville give skrivtlige Forslag, som kunne afleveres til Undertegnede.
Kiøbenhavn d 7 October 1826
Fick
[? Nye]gade No 90, anden Sal

Til
DHre:
Professor Klingberg forevist
= [????] Møller forevist
= Møller Landskabsmaler forevist
= Kolderup Rosenvinge forevist
= Albert Jacobs[? e]n jun. forevist
Justitsraad Spengler forevist

(3)

DHre:
Dr. Clausen skal have de [????] at vide
- Garlieb forevist
Theatermaler Wallich forevist.
Portraitmaler ensen forevist.
Lieutenant Krossing. forevist.
Kobbestikker Bagge [? Nye Vestergade] 210 anden Sal.

Fakta

Brev

Derudover er cirkulæret også fremvist til "[????] Møller", "Kolderup, Rosenvinge" og "Albert Jacobs[? e]n jun."

Foreningslove 137
Foreningslove 138