Menu

generalforsamlingen d. 30. januar vedtages det efter en diskussion om foreningens love at give bestyrelsen et forhøjet rådighedsbeløb på 1500 rigsdaler til frit at indkøbe værker under udførelse – og uden om medlemmernes ballotering – eftersom foreningen ofte må vige for private køberes tilbud på den årlige udstilling på Charlottenborg. Dog vil man ikke købe noget for denne sum, medmindre der er 2/3 enighed i bestyrelsen. Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i Kiel, Odense, Nakskov, Randers og Aarhus.
Bestyrelsens formand, konferensråd Christen Lund, der blev valgt 7. november 1844, afgår ved døden, og posten overdrages teatermaler Troels Lund den resterende tid af virksomhedsåret.
Der vælges bestyrelse for kalenderåret 1846 den 20. november 1845 (se spalten til højre).

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger