Menu

Efter en revision af foreningens love i det forrige år vedtages de nye love på generalforsamlingerne d. 2. og 9. februar. På et bestyrelsesmøde d. 11. marts vedtages det, at foreningens værdipapirer skal omsættes i kongelige obligationer og indføres i Finansministeriets indskrivningsbog.
På generalforsamlingen d. 30. marts meddeles det, at man jf. de nye love fremover vil udsende årlige bestyrelsesberetninger om foreningens virksomhed til medlemmerne.
Der genoptages forhandlinger fra 1868 med kunstforeningerne i Kristiania (Oslo) og Stockholm om at indgå et samarbejde om gensidig udveksling af kunstværker. Begge foreningers bestyrelser accepterer, og der udveksles i årets løb værker med foreningen i Kristiania.
Foreningen lejer sig ind i gården til Det Classenske Fideicommis’ bibliotek på Amaliegade, og d. 24. maj indvies det nye lokale med en udstilling af værker af C.W. Eckersberg, der varer indtil d. 6. juni, og som er åben for medlemmer og deres familier samt for publikum mod et beløb på 16 Sk.
På generalforsamlingen d. 23. juli vedtages det at gøre et forsøg på at afholde permanente udstillinger, og der udstedes en opfordring til kunstnere om at indsende arbejder til en sådan udstilling. Dog indkommer kun få forslag, og man udsætter at afholde udstillingen.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger

Øvrige